||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Scrutiny 637732 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

·         Dim

2.

Gwahardd pleidleisiau Chwip a Datgan Chwipiau'r Pleidiau

Cofnodion:

·         Dim

3.

Cofnodion. pdf eicon PDF 111 KB

Cymeradwyo a llofnodifel cofnod cywirgofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

·         Cymeradwywyd

 

4.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Cofnodion:

·         Dim

5.

Monitro Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2018/19 pdf eicon PDF 208 KB

·         Richard Rowlands – Rheolwr Perfformiad Corfforaethol

·         Clive Lloyd – Aelod y Cabinet - Trawsnewid Busnes a Pherfformiad (y Dirprwy Arweinydd)

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Diogelu

 • Roedd gan y panel gwestiynau am rai o'r mesurau o fewn 'Diogelu' a byddant  yn cyfeirio'r rhain i'r paneli perthnasol i'w harchwilio (AS8, Mesur 18, AS13)
 • Dywedodd y panel fod yr amser y mae'n ei gymryd i wybodaeth gyrraedd y panel yn annerbyniol ond mae'n gysylltiedig â chylch adrodd y cyngor.
 • Mae'n dda bod y perfformiad presennol yn cael ei gynnal o ystyried y toriadau cyllidebol
 • CFS18 - cynnydd o 6% mewn Plant sy'n Derbyn Gofal o gymharu ag 17/18 ond mae'r tuedd yn lleihau
 • Diogel 8b - Hapus bod aelodau etholedig wedi bod yn ymgymryd â hyfforddiant diogelu

 

Addysg a Sgiliau

 

 • Cyflawnwyd y rhan fwyaf o dargedau neu roeddent o fewn 5% o gael eu cyflawni
 • EDCP18D – cynnydd o 12% yn nifer y bobl ifanc NEET o'i gymharu ag 17/18 Dangosodd carfan blwyddyn 11 fod gan 3.9% o'r garfan broffil asesu bod yn agored i niwed uchel iawn - mae angen mynegi'r ganran ar draws blwyddyn 11 i gyd, nid y bobl ifanc NEET yn unig
 • EDCP18D – Cyfeirir at bobl ifanc NEET hysbys. Ymholiad gan y panel am bobl ifanc NEET anhysbys
 • BBMA4 – Cwestiynau ynghylch pam mae'r targed ar gyfer prentisiaethau a hyfforddwyr yn un mor uchel gyda chyllideb sydd dan bwysau
 • EDCP27/39 – Y ddau wedi methu'r targed
 • EDU016a/b – Y ddau wedi methu'r targedau o drwch blewyn o ganlyniad i salwch
 • EDCP40/41 – Cafodd absenoldeb effaith ar brydau ysgol am ddim

 

Economi ac Isadeiledd

 • Roedd 86% o ddangosyddion perfformiad (DP) wedi cyrraedd eu targed gyda 57% yn gwella
 • EEF002 – Cyrhaeddwyd y targed ond mae'n 53% yn is na 17/18
 • ESD1 – Yr isaf ers cofnodion ond mae oedi gyda'r cynlluniau mawr
 • WMT009B – Cyrhaeddwyd y targed ond mae'n is o ganlyniad i newidiadau i gasgliadau pren a haf sych gan olygu llai o wastraff gardd

 

Trechu Tlodi

 • Cyrhaeddwyd 62% o dargedau ond dangosodd 67% ddirywiad mewn perfformiad
 • Cyflawnodd y rhan fwyaf eu dangosyddion perfformiad
 • HBCT01a/1b/2a/2b - y rhan fwyaf yn gostwng o ganlyniad i lai o staff a chyflwyno Credyd Cynhwysol. Mae lleihau niferoedd staff wedi achosi problem yn uniongyrchol, colli profiad ac adnoddau
 • POV10/11 - Nid yw'r dangosyddion perfformiad newydd yn gweithio i'w potensial llawn ond dylent wella

 

Trawsnewid a Chyngor y Dyfodol

 • CHR002 - Heb ddod i wraidd y broblem. Problemau parhaus gyda salwch staff, lleihau'r gyllideb, llai o staff yn golygu pwysau cynyddol ar y timoedd sydd ar ôl
 • FINA6 - Brwydr barhaus i gydbwyso'r gyllideb
 • Byddwn yn gwahodd y Dirprwy Brif Weithredwr i drafod rhai materion

 

Dangosyddion Cenedlaethol

 • Cyflawnodd 61% eu targedau ac roedd 52% wedi gwella o'i gymharu ag 17/18
 • PAM20/21/22 - Pob un wedi methu eu targedau o ganlyniad i bwysau cyllidebol
 • PAM029 - Methwyd o ganlyniad i anghenion cymhleth plant
 • Yr adrannau osododd eu targedau eu hunain ond mae'r Uned Cyflwyno Strategol yn adolygu ac yn herio'r rhain cyn adolygu a herio/cymeradwyo gan y TRhC
 • Nid yw newid dangosyddion (cenedlaethol) yn flynyddol (gan Lywodraeth Cymru/CLlLC) yn caniatáu casglu data a dadansoddi tueddiadau
 • Byddwn yn gofyn i rai Penaethiaid Gwasanaeth ddod i gyfarfodydd yn y dyfodol

 

6.

Monitro Refeniw a'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 1af 2019/20 pdf eicon PDF 204 KB

·         Ben Smith - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a’r Ganolfan Wasanaeth

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 • Cymeradwywyd yr argymhellion gan y Cabinet i Gyfarwyddwyr i ddod â chynigion i ailgydbwyso'r gyllideb ac atal gwario lle bynnag y bo'n bosib
 • Mae rhan fwyaf o gynigion cyllidebol ar waith ond ar gyfeiliorn yn ariannol ar y cyfan
 • Cefnogir y gyllideb â grantiau argyfwng untro Llywodraeth Cymru
 • Nid oes gan unrhyw swyddog yr hawl i orwario
 • Nid yw'r gyllideb sylfaenol yn gallu fforddio pwysau newydd
 • Ceir cyllideb sylfaenol gwerth £3.45m ar gyfer treuliau annisgwyl ond fe'i dyblwyd eleni fel digwyddiad untro gan ddefnyddio'r gronfa wrth gefn - nid yw'r broses yn gallu parhau
 • Yn gyfreithiol mae'r gyllideb wedi'i chydbwyso ar gyfer y flwyddyn ond mae'n dibynnu ar dynnu arian o'r gronfa wrth gefn a defnyddio'r arian ar gyfer treuliau annisgwyl etc
 • Bydd y blynyddoedd i ddod yn anoddach byth
 • Tanwariant ar gyfalaf
 • Fe'i cydbwyswyd o ganlyniad i dynnu arian o'r gronfa wrth gefn a'r gronfa treuliau annisgwyl
 • Mae cyflymdra a swm arbedion yn dal yn her
 • Ymholiad ynghylch pam y mae'r bil trydan mor uchel
 • Mae'n ddoeth cael Cronfa wrth gefn Cyfartalu Cyfalaf o hyd - bydd angen y cyfan yn y dyfodol er mwyn ariannu gwariant cyfalaf a gynllunnir ac yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015

 

 

7.

Alldro Ariannol Refeniw 2018/19 pdf eicon PDF 188 KB

·         Ben Smith - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a’r Ganolfan Wasanaeth

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

·         Mae'n ddoeth cael Cronfa wrth gefn Cyfartalu Cyfalaf o hyd - bydd angen y cyfan yn y dyfodol ac yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015

·         Mae'r Gronfa wrth gefn Cyfartalu Cyfalafu yn lleihau'r risg o fforddio rhaglen gyfalaf y dyfodol

·         Mae angen mwy o hyblygrwydd benthyca o ran refeniw ar gyfer ariannu benthyciadau'r rhaglen gyfalaf

·         Mae'r amgylchedd yn parhau i ddioddef hyd yn oed gydag amcanion amgylcheddol a rhwymedigaethau cyfreithiol

 

 

8.

Alldro Refeniw 2017/18 - Cyfrif Refeniw Tai (CRT) pdf eicon PDF 106 KB

·         Ben Smith - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a’r Ganolfan Wasanaeth

Cofnodion:

·         Dim materion i'w hadrodd

 

9.

Alldro cyfalaf ac ariannu 2018/19 pdf eicon PDF 142 KB

·         Ben Smith - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a’r Ganolfan Wasanaeth

 

Cofnodion:

·         Eisiau eglurhad dros t127 C1/C2/C3. Â beth y mae'r rhain yn ymwneud? Am ofyn mewn llythyr

 

10.

Cynllun Gwaith 2019/20 pdf eicon PDF 273 KB

Cofnodion:

·         Archifau a Ffïoedd yn y cyfarfod nesaf

 

Llythyr at Aelod y Cabinet - Trawsnewid Busnes a Pherfformiad pdf eicon PDF 329 KB

Llythyr at Aelod y Cabinet - Economi a Strategaeth pdf eicon PDF 388 KB

Ymateb Aelod y Cabinet - Trawsnewid Busnes a Pherfformiad pdf eicon PDF 388 KB

Ymateb Aelod y Cabinet - Economi a Strategaeth pdf eicon PDF 305 KB

Ymateb Aelod y Cabinet - Economi a Strategaeth (2) pdf eicon PDF 309 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340