Agenda, penderfyniadau a cofnodion drafft

Lleoliad: O bell drwy Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd Cyd-bwyllgor Dinas Ranbarth Bae Abertawe.

Penderfyniad:

Etholwyd y Cynghorydd Rob Stewart.

Cofnodion:

Penderfynwyd ethol y Cynghorydd R C Stewart yn Gadeirydd Cyd-bwyllgor Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

2.

Pro tem ethol Cadeirydd.

Penderfyniad:

Etholwyd y Cynghorydd Darren Price yn Gadeirydd pro tem.

Cofnodion:

Penderfynwyd ethol y Cynghorydd D Price yn Gadeirydd Dros Dro.

 

Bu'r Cynghorydd D Price (Cadeirydd Dros Dro) yn llywyddu

3.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Penderfyniad:

Dim.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad, ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

4.

Cofnodion. pdf eicon PDF 218 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod blaenorol.

Penderfyniad:

Cymeradwywyd.

Cofnodion:

Penderfynwyd cymeradwyo a llofnodi cofnodion cyfarfod Cyd-bwyllgor Dinas-ranbarth Bae Abertawe a gynhaliwyd ar 11 Ebrill 2024 fel cofnod cywir.

5.

Cyhoeddiad/Cyhoeddiadau'r Cadeirydd.

Penderfyniad:

Dim.

Cofnodion:

Ni wnaed unrhyw gyhoeddiadau.

6.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Gellir cyflwyno cwestiynau’n ysgrifenedig i’r Gwasanaethau Democrataidd Democratiaeth@abertawe.gov.uk hyd at ganol dydd y diwrnod cyn y cyfarfod. Bydd cwestiynau ysgrifenedig yn cael eu blaenoriaethu. Gall y cyhoedd ddod a gofyn cwestiynau’n uniongyrchol os bydd amser. Rhaid i gwestiynau fod yn berthnasol i’r eitemau ar ran agored yr agenda ac ymdrinnir â nhw o fewn cyfnod o 10 munud.

Penderfyniad:

Dim.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd.

7.

Aelodau Cyfetholedig Cyd-bwyllgor Dinas-ranbarth Bae Abertawe. pdf eicon PDF 188 KB

Penderfyniad:

Cymeradwywyd.

Cofnodion:

Cyflwynodd Swyddog Monitro Bargen Ddinesig Bae Abertawe (BDdBA) adroddiad i adolygu Aelodau cyfetholedig argymelledig y Cyd-bwyllgor a chytuno arnynt.

 

Penderfynwyd bod Cyd-bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe:

 

1)              Yn cymeradwyo penodiad Dr Neil Wooding fel Aelod Cyfetholedig Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

8.

Archwilio Cymru - Asesu Sicrwydd a Risg 2023-24. pdf eicon PDF 187 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd.

Cofnodion:

Cyflwynodd Gareth Jones, Archwilio Cymru, adroddiad i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ganfyddiadau’r adroddiad diweddar gan Archwilio Cymru - Asesiad Sicrwydd a Risg - yn Atodiad A ac i gytuno ar y Cynllun Gweithredu yn Atodiad B.

 

Penderfynwyd bod Cyd-bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe:  

 

1)       Yn derbyn Asesiad Sicrwydd a Risg Archwilio Cymru yn Atodiad A;            

2)       Yn cytuno ar y Cynllun Gweithredu yn Atodiad B.

9.

Adroddiad Argymhellion Archwilio Mewnol Bargen Ddinesig Bae Abertawe 2023-24. pdf eicon PDF 192 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd.

Cofnodion:

Cyflwynodd Matthew Holder, Rheolwr Archwilio, Risg a Gwrth-Dwyll, adroddiad i ystyried canfyddiadau a chamau gweithredu adolygiad Archwilio Mewnol 2023-24 i’r Portffolio BDdBA.

 

Penderfynwyd bod Cyd-bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe:

 

1)       Yn cymeradwyo canfyddiadau a chamau gweithredu adolygiad Archwilio Mewnol 2023-24 i Bortffolio BDdBA yn Atodiad A.

 

10.

Y Diweddaraf am Gartrefi fel Gorsafoedd Pwer. (Er gwybodaeth) pdf eicon PDF 977 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Er gwybodaeth.

Cofnodion:

Cyflwynodd Oonagh Gavigan, Rheolwr Prosiect Cartrefi fel Gorsafoedd Pŵer adroddiad “Er Gwybodaeth” a ategwyd gan gyflwyniad Powerpoint i hysbysu'r Cyd-bwyllgor am gynnydd y prosiect Cartrefi fel Gorsafoedd Pŵer.

11.

Adroddiad Monitro Chwarterol Bargen Ddinesig Bae Abertawe. (Er gwybodaeth) pdf eicon PDF 237 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Er gwybodaeth.

Cofnodion:

Cyflwynodd Jonathan Burns, Cyfarwyddwr BDdBA adroddiad “er gwybodaeth” i hysbysu'r Cyd-bwyllgor ynghylch Adroddiad Monitro Chwarterol BDdBA ar gyfer Portffolio BDdBA a'i rhaglenni/phrosiectau cyfansoddol.

12.

Fframwaith Gwerthuso Bargen Ddinesig Bae Abertawe. pdf eicon PDF 171 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd.

Cofnodion:

Cyflwynodd Ian Williams, Rheolwr Datblygu Portffolio BDdBA adroddiad i geisio cymeradwyaeth y Cyd-bwyllgor ar gyfer Fframwaith Gwerthuso BDdBA a oedd yn manylu ar y trefniadau gwerthuso ar gyfer y Portffolio a'i raglenni a phrosiectau cyfansoddol yn Atodiad A.

 

Penderfynwyd bod Cyd-bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe:

 

1)             Yn cymeradwyo Fframwaith Gwerthuso Bargen Ddinesig Bae Abertawe sydd ynghlwm yn Atodiad A.