Agenda, decisions and minutes

Lleoliad: O bell drwy Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - 636923 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

43.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Penderfyniad:

Dim.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad, ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

44.

Cofnodion. pdf eicon PDF 207 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod blaenorol.

Penderfyniad:

Cymeradwywyd.

Cofnodion:

Penderfynwyd cymeradwyo a llofnodi cofnodion cyfarfod Cyd-bwyllgor Dinas-ranbarth Bae Abertawe a gynhaliwyd ar 8 Chwefror 2024 fel cofnod cywir.

45.

Cyhoeddiad/Cyhoeddiadau'r Cadeirydd.

Penderfyniad:

Dim.

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw gyhoeddiadau.

46.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Questions can be submitted in writing to Democratic Services democracy@swansea.gov.uk up until noon on the working day prior to the meeting. Written questions take precedence. Public may attend and ask questions in person if time allows. Questions must relate to items on the open part of the agenda and will be dealt within a 10 minute period.

Penderfyniad:

Dim.

Cofnodion:

Ni chafwyd cwestiynau gan y cyhoedd.

47.

Y Diweddaraf am Brosiect Morol Doc Penfro. (For Information) pdf eicon PDF 186 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Er gwybodaeth.

Cofnodion:

Darparodd Steven Edwards, Porthladd Aberdaugleddau adroddiad “er gwybodaeth” a chyflwyniad Powerpoint i roi’r canlynol i’r Cyd-bwyllgor:

 

1)             Diweddariad cynnydd ar brosiect Morol Doc Penfro;

2)             Canlyniad Adolygiad Gateway Prosiect Morol Doc Penfro, gan gynnwys argymhellion a chamau gweithredu lliniarol;

3)              Adendwm achos busnes Prosiect Morol Doc Penfro;

4)             Hysbysiadau newid a dderbyniwyd gan brosiect Morol Doc Penfro.

48.

Y Diweddaraf am Gampysau. (Er Gwybodaeth) pdf eicon PDF 248 KB

Penderfyniad:

Er gwybodaeth.

Cofnodion:

Darparodd Clare Henson, Rheolwr Prosiect adroddiad "er gwybodaeth" a chyflwyniad Powerpoint cysylltiedig i roi gwybod i'r Cyd-bwyllgor am y cynnydd a wnaed a statws Prosiect Campysau Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

49.

Adroddiad Uchafbwyntiau Bargen Ddinesig Bae Abertawe. (For Information) pdf eicon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Er gwybodaeth.

Cofnodion:

Darparodd Jonathan Burnes, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Bae Abertawe adroddiad "er gwybodaeth" i ddiweddaru'r Cyd-bwyllgor ar gynnydd y rhaglenni/prosiectau a oedd yn rhan o Bortffolio Bargen Ddinesig Bae Abertawe fel yr amlinellwyd yn Atodiad A.

50.

Crynodeb Asesiad o'r Effaith ar Adeiladu. pdf eicon PDF 211 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd.

Cofnodion:

Cyflwynodd Jonathan Burnes, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Bae Abertawe adroddiad i hysbysu Cyd-bwyllgor o'r Crynodeb Asesu Effaith Adeiladu fel yr amlinellwyd yn Atodiad A.

 

Penderfynwyd:

 

1)              y bydd y Cyd-bwyllgor yn cymeradwyo'r adroddiad sydd ynghlwm yn Atodiad A.

51.

Achos Busnes Portffolio Bargen Ddinesig Bae Abertawe. pdf eicon PDF 186 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd.

Cofnodion:

Darparodd Ian Williams, Rheolwr Datblygu Portffolio Bargen Ddinesig Bae Abertawe Achos Busnes Portffolio Bargen Ddinesig wedi'i ddiweddaru i'w gyflwyno i Lywodraethau Cymru a'r DU.

 

Penderfynwyd:

 

1)              bod y Cyd-bwyllgor yn cymeradwyo Achos Busnes Portffolio Bargen Ddinesig Bae Abertawe sydd ynghlwm yn Atodiad A i'w gyflwyno i Lywodraethau.

52.

Proses Rheoli Newid a Throthwyau. pdf eicon PDF 180 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd.

Cofnodion:

Cyflwynodd Jonathan Burnes, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Bae Abertawe adroddiad i hysbysu'r Cyd-bwyllgor o'r Trothwyon Rheoli Newid arfaethedig ar gyfer adrodd a chymeradwyo gofynion newid y rhaglenni a'r prosiectau cysylltiedig o fewn Bargen Ddinesig Bae Abertawe a rhannu'r weithdrefn Rheoli Newid ddiwygiedig fel yn Atodiad A.

 

Penderfynwyd:

 

1)              bod y Cyd-bwyllgor yn cefnogi ac yn cymeradwyo'r trothwyon Rheoli Newid arfaethedig a nodir yn Nhabl 1.