||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michelle Roberts, Scrutiny Officer 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Rhoddodd y Cynghorydd Sam Pritchard ei ymddiheuriadau am absenoldeb.  Mae'r Cynghorwyr Skyes a Fitzgerald yn tynnu'n ôl o'r Panel.

 

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Dim

3.

Trosolwg o Gydraddoldebau pdf eicon PDF 133 KB

Gwahoddwyd y Cynghorydd Mary Sherwood, Aelod y Cabinet dros Gymunedau (Pobl) a Tracey Meredith, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Democrataidd a Deallusrwydd Busnes, i gyflwyno’r adroddiad a thrafod y materion a godwyd

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd y Cynghorydd Mary Sherwood, Aelod y Cabinet dros Gymunedau (Pobl) a Tracey Smith, Prif Swyddog Cyfreithiol a Monitro yn bresennol yn y Panel i gyflwyno trosolwg o'r pwnc.  Trafodwyd y materion canlynol:

 

·         Y cefndir cyfreithiol gan gynnwys Deddf Cydraddoldeb 2010, tri nod y ddyletswydd gydraddoldeb yw rhoi sylw priodol i'r angen am:

   Ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu, fictimeiddio ac ymddygiad arall sy'n cael ei wahardd gan y Ddeddf Cydraddoldeb

   Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a'r rhai sydd heb y nodwedd honno.

   Meithrin perthnasoedd da rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd a amddiffynnir a'r rhai sydd heb y nodwedd honno.

·         Y ddyletswydd gyffredinol i gynnwys y nodweddion gwarchodedig canlynol: oedran, rhyw, hil (gan gynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw neu genedligrwydd, anabledd, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a chyfnod mamolaeth, tueddfryd rhywiol, crefydd neu gred (neu ddiffyg cred), priodas neu bartneriaeth sifil.

·         Yng Nghymru, mae dyletswydd statudol sy'n ymhelaethu ar Reoliadau (Cymru) 2011 sy'n gosod dyletswyddau penodol ar yr awdurdod, megis:

   Creu Cynllun Cydraddoldeb Strategol

   Pennu a chyhoeddi amcanion cydraddoldeb

   Cyhoeddi datganiad sy'n nodi'r camau a gymerwyd i gyflawni'r amcanion cydraddoldeb

   Adolygu'r amcanion cydraddoldeb o fewn 4 blynedd o'r dyddiad dechrau

   Cydymffurfio â'r darpariaethau cynnwys

   Nodi a chasglu'r wybodaeth berthnasol am gydymffurfio â'r ddyletswydd gyffredinol

   Cyhoeddi gwybodaeth mewn ffordd hygyrch

   Asesu a monitro effaith polisïau a newidiadau i ddarpariaeth gwasanaethau

   Casglu data gweithwyr yn flynyddol

   Ystyried a ddylai amodau dyfarnu contract caffael gynnwys ystyriaeth i gydymffurfio â'r ddyletswydd gyffredinol

   Cyhoeddi amcan cydraddoldeb mewn perthynas ag ymdrin ag unrhyw fwlch cyflog rhwng y rhywiau a nodwyd a chymryd camau i ymdrin ag unrhyw fwlch cyflog

·         Hoffai Aelod y Cabinet weld y cyngor yn mynd y tu hwnt i'n dyletswydd gyfreithiol a phwysleisiodd bwysigrwydd y dyletswyddau a ymgorfforwyd yn yr awdurdod lleol.

·         Cytunwyd bod yn rhaid i'r amcanion cydraddoldeb a bennwyd gan y cyngor arwain at ganlyniadau gwell i bobl.

·         Mae'r Cynllun Cydraddoldeb presennol yn dod i ben yn 2020 felly byddwn yn diwygio'r ddogfen. Bydd y cynllun yn edrych yn wahanol iawn ac yn cael ei symleiddio. Cynllunio i gael cyfarwyddyd strategol cliriach y bydd adrannau'n ei gyflwyno. Byddem yn gwerthfawrogi barn y panel o'r ymchwiliad hwn er mwyn helpu i ddiwygio'r ddogfen honno.

·         Mae'n bwysig ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 a'r nodau lles a 'Chymru sy'n fwy cyfartal' yn benodol.

·         Mae'n bwysig i'r Cynllun Cydraddoldeb gael trosolwg gwleidyddol i sicrhau ei fod yn gweithio'n dda ac i gymryd camau gweithredu lle bo angen gwneud newidiadau.

·         Mae llawer o waith yn cael ei wneud o ran materion cydraddoldeb gyda CLlLC ac mae'r panel yn awyddus i gael y newyddion diweddaraf wrth iddynt adrodd arnynt.

·         Efallai nad yr Asesiadau Effaith Cydraddoldeb yw'r ffordd orau ar gyfer y dyfodol am eu bod nhw'n cael eu cynnal yn rhy hwyr yn y broses - mae angen mwy o gydgynhyrchu.

 

4.

Cynllunio'r Ymchwiliad i Gydraddoldebau pdf eicon PDF 164 KB

Bydd y panel yn ystyried y Cylch Gorchwyl ac yn trafod y rhaglen waith ar gyfer ei ymchwiliad

Cofnodion:

Trafododd y panel ei gylch gorchwyl a'r rhaglen waith a fydd ar yr agenda i gytuno arnynt yng nghyfarfod nesaf y panel ar 24 Hydref 2018.

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340