||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Y Gwasanaethau Democrataidd Ffôn (01792) 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

52.

Derbyn Datgeliadau o Gysylltiadau Personol a Rhagfarnol.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, ni ddatganwyd unrhyw gysylltiadau.

53.

Gwahardd Pleidleisiau Chwip a Datgan Chwipiau'r Pleidiau.

Cofnodion:

Yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o bleidleisiau chwip na chwipiau'r pleidiau.

54.

Cwestiynau Gan y Cyhoedd.

Rhaid i'r cwestiynau ymwneud â materion ar ran agored agenda'r cyfarfod, ac ymdrinnir â hwy o fewn 10 munud.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd.

55.

Ymgynghoriad ar Strategaeth a Chynllun Gweithredu Digartrefedd Drafft 2018-2022. pdf eicon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, y Rheolwr Gweithrediadau - Gwasanaethau Tai Cymunedol a'r Uwch-swyddog Rheoli Polisi a Lesddaliad yn bresennol wrth i'r Pwyllgor ystyried y Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu Digartrefedd Drafft.

 

Rhoddodd y Rheolwr Gweithrediadau - Gwasanaethau Tai Cymunedol - gyflwyniad a oedd yn amlygu rhai agweddau allweddol ar y Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu Digartrefedd Drafft. -

 

·                Deddf Tai (Cymru) 2014

·                Themâu sy'n dod i'r amlwg

·                Blaenoriaethau Allweddol

·                Nod Drafft

·                Amcanion a Chamau Gweithredu Drafft

·                Cynllun Gweithredu

·                Camau Nesaf

 

Gofynnodd y Pwyllgor gwestiynau i Aelod y Cabinet, ac ymatebodd yntau ynghyd â'r Rheolwr Gweithrediadau - Gwasanaethau Tai Cymunedol a'r Uwch-swyddog Polisi a Lesddaliad, yn briodol.

 

Roedd cwestiynau, trafodaeth ac arsylwadau'r pwyllgor mewn perthynas â'r Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu drafft fel rhan o'r broses ymgynghori'n canolbwyntio ar y canlynol:-

 

·         Cyfranogaeth defnyddwyr gwasanaeth a chyd-gynhyrchu

·         Datblygu Siarter Digartrefedd

·         Datblygu rhaglen addysg i gynyddu gwybodaeth am broblemau tai a digartrefedd

·         Datblygu protocolau cyn troi allan

·         Defnyddio'r sector rhentu preifat/colli llety rhent/perthynas â landlordiaid preifat

·         Cynllun benthyciadau Troi Tai'n Gartrefi

·         Prinder eiddo un ystafell well

·         Gweithio gyda Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i liniaru digartrefedd

·         Ymagwedd Tai'n Gyntaf

·         Rhwystrau rhag cael mynediad i lety dros dro a llety dros dro â chymorth e.e. anifeiliaid anwes

·         Cynigion ac amserlenni i ddiwallu'r angen cynyddol am gefnogaeth i bobl ag anghenion iechyd meddwl/cymhleth

·         Cynorthwyo'r rhai nad ydynt yn gymwys am gymorth digartrefedd a thai oherwydd eu statws mewnfudo

·         Y cynllun i gynnal astudiaeth dichonoldeb i ystyried datblygu canolfan 'atebion cyfannol' ar gyfer gwasanaethau i bobl sy'n cysgu allan

·         Cefnogi plant y mae digartrefedd eu rhieni'n effeithio arnynt/sicrhau bod y strategaeth yn cefnogi'r CCUHP

·         Cysylltu â strategaethau eraill

·         Costau tai ar gyfer llety â chymorth

·         Monitro, gwerthuso ac adolygu llwyddiant/effaith y strategaeth

 

Diolchodd Aelod y Cabinet y swyddogion am eu gwaith caled mewn perthynas â'r Strategaeth Digartrefedd.

 

Diolchwyd Aelod y Cabinet a'r Swyddogion gan y Cadeirydd.

 

Penderfynwyd y bydd Cadeirydd Pwyllgor y Rhaglen Graffu'n ysgrifennu at Aelod y Cabinet, gan amlinellu barn y Pwyllgor, er mwyn i'r Cabinet ei hystyried.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340