Document Code of Conduct - Cod Ymddygiad

Library view optionsIconsList

Library home - Councillors Code of Conduct - Cod Ymddygiad Cynghorwyr

Code of Conduct - Cod Ymddygiad

Swansea’s Code of Conduct for Members is based on the prescribed national model. The Welsh Government have made the Local Authorities (Model Code of Conduct) (Wales) (Amendment) Order 2016 which amends the previous Code of Conduct.

In accordance with Section 51 of the Local Government Act 2000, the City and County of Swansea Council, on 19th May 2016 resolved to adopt the new Model Code of Conduct.

Alleged breaches of the Code of Conduct are investigated by the Public Services Ombudsman for Wales. More information on complaining about Councillors can be found at www.ombudsman-wales.org.uk.

A copy of the new City and County of Swansea Council Members' Code of Conduct is required to be available for inspection by members of the public at all reasonable hours.

Mae'r Côd Ymddygiad ar gyfer Aelodau Cyngor Abertawe'n seiliedig ar y model cenedlaethol rhagnodedig. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Côd Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) (Diwygiad) sy'n diwygio'r Côd Ymddygiad blaenorol.

Yn unol ag Adran 51 Deddf Llywodraeth Leol 2000, penderfynodd Dinas a Sir Abertawe fabwysiadu Côd Ymddygiad Enghreifftiol newydd ar 19 Mai 2016.

Ymchwilir i honiadau o gamarfer y côd ymddygiad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Ceir mwy o wybodaeth am gwyno am gynghorwyr yn www.ombudsman-wales.org.uk/cy-GB.aspx.

Mae'n rhaid i gopi o'r Côd Ymddygiad ar gyfer Aelodau Cyngor Dinas a Sir Abertawe fod ar gael i aelodau'r cyhoedd ar bob adeg resymol.