||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Cynghorwyr, Democratiaeth ac Etholiadau

Yn y rhan hon, gallwch gael mynediad i amrywiaeth eang o wybodaeth a dogfennau sy'n ymwneud â phrosesau gwneud penderfyniadau'r cyngor, dod o hyd i wybodaeth am gyfarfodydd a phenderfyniadau'r cyngor yn y dyfodol a chael manylion ar gyfer eich cynrychiolwyr gwleidyddol lleol.


Gwybodaeth am gyfarfodydd pwyllgor

Gwybodaeth am y cyngor, y Cabinet a chyfarfodydd pwyllgor. Gallwch weld yr agendâu, cofnodion cyfarfodydd blaenorol, yn ogystal ag adroddiadau gan swyddogion a drafodwyd mewn cyfarfodydd blaenorol. Darperir gwybodaeth hefyd am ddyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol a materion a drafodir yn y dyfodol.

Cynrychiolwyr etholedig

Manylion Cynghorwyr yr awdurdod hwn, gan gynnwys y cyfarfodydd maent yn bresennol ynddynt ac unrhyw gyfrifoldebau sydd ganddynt.

Darperir dolenni i fanylion cyswllt AC , AS, ASEau.

Côd ymddygiad

Mae'r cynghorwyr yn cytuno i ddilyn Côd Ymddygiad i sicrhau safonau uchel o ran eu dyletswyddau

Etholiadau

Canlyniadau Etholiadau Llywodraeth Leol (gan gynnwys isetholiadau) a gynhaliwyd ers mis Mai 2012.

holl ganlyniadau etholiadau a gwybodaeth am wasanaethau etholiadol ar y prif we-dudalennau 'Etholiadau a Phleidleisio'.

Cyfansoddiad y Cyngor

Mae'r fframwaith yn nodi sut mae'r cyngor yn gweithredu a sut gwneir penderfyniadau ynghyd â'r gweithdrefnau a ddilynir i sicrhau bod penderfyniadau a swyddogaethau'n effeithiol, yn dryloyw ac yn atebol i bobl leol. Mae rhai o'r prosesau hyn yn ofynnol yn ôl y gyfraith, ond mae eraill yn faterion i'r cyngor eu dewis.

Cyrff allanol

Manylion cyswllt cynrychiolwyr y cyngor ar gyrff allanol a fforymau sy'n annibynnol ar y cyngor.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340