||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Cyfrifoldebau

Cynghorydd Hyrwyddwr dros Yr Amgylchedd Naturiol a Bioamrywiaeth

Disgrifiad

Mae Cynghorwyr Hyrwyddo'n bodoli i roi llais i grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli'n draddodiadol, neu faterion y mae angen eu cadw ar flaen busnes y cyngor er nad ydynt efallai'n gyfrifoldeb i unrhyw unigolyn neu bwyllgor.

Mae Cynghorwyr Hyrwyddo, (weithiau o'r enw Aelodau Arweiniol neu Aelodau Hyrwyddo), yn ychwanegol at eu cyfrifoldebau eraill, yn sicrhau bod y mater neu'r grŵp maent yn ei hyrwyddo'n cael ei ystyried wrth lunio polisi'r cyngor a gwneud penderfyniadau.

Gall Cynghorwyr weithredu fel hyrwyddwyr nifer o feysydd megis gwrthdlodi, bioamrywiaeth, plant, cydraddoldebau, gwella iechyd, digartrefedd, cefnogi a datblygu aelodau, pobl hŷn, craffu a phobl ifanc. Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr.

Penodir Cynghorwyr Hyrwyddo gan Arweinydd y Cyngor

Yn nodweddiadol, bydd yr Cynghorwyr Hyrwyddo'n:

·          sicrhau yr ystyrir ei faes diddordeb wrth lunio polisi neu wneud penderfyniadau;

·          gofyn cwestiynau am berfformiad ac adnoddau i'r maes;

·          codi proffil y maes ac yn rhoi gwybod i'r awdurdod am arfer da; ymgysylltu â chyrff allanol sy'n gweithio yn y maes;

·         cysylltu â swyddogion ac aelodau eraill mewn perthynas â'r rôl;

·         ymgysylltu â grwpiau cymunedol â diddordeb/budd yn y maes;

·         rhoi gwybod i'r Cynghorwyr am gamau gweithredu trwy'r cyngor, corff perthnasol arall neu'n electronig.

 

Gwneir y swydd gan

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340