||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Cofrestr datgan cysylltiadau

Lesley Walton

Rwyf i, Lesley Walton, Aelod o Ddinas a Sir Abertawe yn hysbysu bod gennyf y buddiannau canlynol:

 See note i

1. i. Manylion unrhyw gyflogaeth yr ydych yn ymgymryd â hi neu fusnes yr ydych yn ei redeg;
Enw'r Cyflogwr neu'r Corff. Disgrifiad o'ch Cyflogaeth.
Lorien Business Services Sole trader/proprietor - no staff
2. ii. Manylion unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, unrhyw ffyrm yr ydych yn bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl.
Enw'r Person neu'r Corff sy'n gwneud y taliadau.
ddim ar gael
3. iii. Manylion unrhyw berson, ac eithrio eich awdurdod, sydd wedi rhoi taliad i chi mewn cysylltiad â'ch ethol neu mewn cysylltiad ag unrhyw dreuliau a dynnwyd gennych wrth i chi gyflawni eich dyletswyddau fel aelod;
Enw'r Person neu'r Corff sy'n gwneud y taliadau.
ddim ar gael
4. iv. Manylion unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac y mae gennych chi fuddiant llesiannol mewn dosbarth o warantau sydd gan y corff hwnnw ac sy'n werth mwy na’r gwerth enwol o £25,000 neu un ganfed ran (1/100) o gyfanswm cyfalaf cyfrannau dyroddedig y corff hwnnw;
Enw'r Corff Corfforaethol.
ddim ar gael
5. v. Manylion unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith neu weithfeydd a wnaed rhyngoch chi neu ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, rhwng cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu rwng corff o’r math a ddisgrifir yn is-baragraff (iv) uchod a'ch awdurdod;
Disgrifiad o'r Contract.
ddim ar gael
6. vi. Manylion unrhyw dir (Rhowch y cyfeiriad neu ddisgrifiad arall sy'n ddigonol i adnabod y lleoliad) y mae gennych fuddiant llesiannol* ynddo ac sydd yn ardal eich awdurdod; See note 6
Cyfeiriad/Disgrifiad o'r Eiddo.
34 Carlton Terrace, Swansea SA1 6AD Jointly owned by myself, my husband Jeffrey Walton and my brother Robin Goudge
7. vii. Manylion unrhyw dir (Rhowch y cyfeiriad neu ddisgrifiad arall sy'n ddigonol i adnabod y lleoliad) y mae eich awdurdod yn landlord arno ac y mae ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu gorff o’r math a ddisgrifir yn is-baragraff (iv) uchod yn denant arno;
Cyfeiriad/Disgrifiad o'r Tir.
ddim ar gael
8. viii. Manylion unrhyw gorff yr ydych wedi cael eich ethol, eich penodi neu eich enwebu iddo gan eich awdurdod;
Enw'r Corff. Swydd.
Governor at Dylan Thomas Community School Local Authority Governor

ix. Unrhyw un o'r canlynol yr ydych yn aelod ohono neu mae gennych swydd reoli gyffredinol ynddo:

9. ix(aa). awdurdod cyhoeddus neu gorff sy'n arfer swyddogaethau o natur gyhoeddus;
Enw'r Corff. Swydd.
DimDim
10. ix(bb). cwmni, cymdeithas gofrestredig, elusen neu gorff sy'n gweithio at ddibenion elusennol;
Enw'r Corff. Swydd.
SBCU (Swansea Bay Credit Union) -
World Vision -
Cancer Research -
Alzheimers Association -
Maggies Swansea -
11. ix(cc). corff y mae dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus ymhlith ei brif ddibenion;
Enw'r Corff. Swydd.
Labour Party -
We Own It -
Co-op Party -
Sum of Us -
38 Degrees -
Hope not Hate -
12. ix(chch). undeb llafur neu gymdeithas broffesiynol;
Enw'r Corff. Swydd.
Unite -
13. ix(dd). clwb preifat neu gymdeithas breifat sy'n gweithredu o fewn ardal eich awdurdod,
Enw'r Corff. Swydd.
Grosvenor Casino -
Voices on the Hill Community Choir -
14. x. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigonol i adnabod y lleoliad) unrhyw dir yn ardal eich awdurdod y mae gennych drwydded (ar eich pen eich hun neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 niwrnod neu fwy.
Cyfeiriad/Disgrifiad o'r Eiddo.
ddim ar gael
15. Unrhyw eitem(au) eraill yr hoffech eu datgan.
Manylion
Personally I am an associate member of Swansea Bowls Club
Pay into the council's pension scheme
Member of Friends of Mayhill Washing Lake & Community Food Garden
Pay a monthly direct debit into Eastside Foodbank
In receipt of a works pension administered by Swansea Council
16. Cadarnhad o 'Ddim Newid' i'r Gofrestr Boddiannau
Dyddiad cyflwyno
07.08.2014
14.10.2014
17.12.2014
09.02.2015
09.04.2015
22.08.2015
16/10/2015
22/12/2015
01.02.2016
11.04.2016
03.08.2016
17.10.2016
10.02.2017
27.07.2017
11.10.2017
15/02/2018
08/04/2018
11/06/2018
02.10.2018
04/12/2018
15/02/2019
04/06/2019
17. Dyddiad cyflwyno
Dyddiad cyflwyno Ffurflen CB
24.05.12
24.05.2012
24.09.2012
09.01.2013
15.04.2013
28.10.2013
01.04.2014
01.04.2014
25.02.14
06.06.2014
07.08.2014
14.10.2014
20.11.2014
17.12.2014
09.02.2015
09.04.2015
09.06.2015
22.08.2015
16/10/2015
22/12/2015
01.02.2016
11.04.2016
13.06.2016
03.08.2016
17.10.2016
14.12.2016
10.02.2017
28/06/2017
27.07.2017
11.10.2017
19/12/2017
15/02/2018
08/04/2018
11/06/2018
02.10.2018
04/12/2018
15/02/2019
13/05/2019
04/06/2019
transparent

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340