||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Ddinas, Abertawe

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - Ffon: (01792) 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

103.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, cyhoeddwyd y cysylltiadau canlynol:

 

1)              Datganodd y Cynghorydd E J King gysylltiad personol a rhagfarnol â Chofnod 107 "Abertawe Gynaliadwy - yn Addas i'r Dyfodol: Cynigion Cyllidebol 2019/20 - 2022/23" a gadawodd y cyfarfod cyn ei ystyried.

104.

Adroddiad(au) Arweinydd y Cyngor.

Cofnodion:

Ni wnaed unrhyw gyhoeddiadau gan Arweinydd y Cyngor.

105.

Cwestiynau gan y cyhoedd.

Rhaid i'r cwestiynau ymwneud â materion ar ran agored agenda'r cyfarfod, ac ymdrinnir â hwy o fewn 10 munud.

 

Cofnodion:

Gofynnwyd nifer o gwestiynau mewn perthynas â Chofnod 107 "Abertawe Gynaliadwy - Yn Addas i'r Dyfodol: Cynigion Cyllidebol 2019/20 – 2022/23”.

 

Ymatebodd Arweinydd y Cyngor.

106.

Hawl i holi cynghorwyr.

Cofnodion:

Ni ofynnwyd unrhyw gwestiynau.

107.

Abertawe Gynaliadwy - yn addas i'r dyfodol: cynigion cyllidebol 2019/20 - 2022/23.* pdf eicon PDF 572 KB

*Gweithdrefn Galw i Mewn - Brys: Mae’r penderfyniad hwn yn rhydd o Weithdrefn Galw i Mewn yr awdurdod gan fod “naill ai Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig, y Swyddog Adran 151 neu'r Swyddog Monitro'n ardystio y gallai unrhyw oedi sy'n debygol o gael ei achosi gan y weithdrefn galw i mewn wneud niwed i'r cyngor neu fudd y cyhoedd, gan gynnwys methu cydymffurfio â gofynion statudol".

 

Cofnodion:

Gweithdrefn Galw i Mewn - Brys: Mae’r penderfyniad hwn yn rhydd o Weithdrefn Galw i Mewn yr awdurdod gan fod “naill ai Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig, y Swyddog Adran 151 neu'r Swyddog Monitro'n ardystio y gallai unrhyw oedi sy'n debygol o gael ei achosi gan y weithdrefn galw i mewn wneud niwed i'r cyngor neu fudd y cyhoedd, gan gynnwys methu cydymffurfio â gofynion statudol".

 

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros yr Economi a Strategaeth adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer cynigion cyllidebol 2019/2020 a 2022/23 fel rhan o Strategaeth Gyllidebol y Cyngor, Abertawe Gynaliadwy - Yn Addas i'r Dyfodol.

 

Penderfynwyd:

 

1)              Cymeradwyo'r cynigion cyllidebol a grynhoir yn yr adroddiad ac y manylir arnynt yn Atodiad A ac Atodiad C fel sail ymgynghori;

 

2)              Mabwysiadu rhagolygon diweddaraf y gyllideb ar gyfer y dyfodol fel y sylfaen cynllunio ar gyfer cynllun ariannol tymor canolig newydd, a fydd yn cael ei ystyried gan y cyngor ar 28 Chwefror 2019;

 

3)              Cytuno ar yr ymagwedd ymgynghori ac ymgysylltu â staff, undebau llafur, preswylwyr a phartïon eraill â diddordeb, a amlinellir yn adran 7 yr adroddiad;

 

4)       Cyflwyno adroddiad ar ganlyniad yr ymgynghoriad a'r cynigion cyllidebol terfynol i'r Cabinet yn ystod ei gyfarfod ar 14 Chwefror 2019.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340