||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

28.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, datganwyd y cysylltiad canlynol:

 

Datganodd y Cynghorydd S Pritchard gysylltiad personol â chofnod 30 - fel Llywodraethwr ALl yn Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan.

 

29.

Cofnodion. pdf eicon PDF 114 KB

 

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

Penderfynwyd cymeradwyo cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Datblygu Polisi Addysg a Sgiliau a gynhaliwyd ar 14 Tachwedd 2018 fel cofnod cywir.

30.

Mark Thompson - Pennaeth Ysgol Gynradd San Helen ac Emma Pole - Pennaeth Gweithredol Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan.

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd y ddau bennaeth, Mark Thompson a'i staff o Ysgol San Helen ac Emma Pole o Ysgol Cefn Hengoed, i'r cyfarfod.

 

Darparodd Mark Thompson, yn ogystal â Jack Branford, Alison Cable a Beth Cunningham, gyflwyniad PowerPoint a oedd yn amlinellu’r meysydd canlynol ac yn manylu arnynt:

·       Cefndir cymuned yr ysgol a'i chyfansoddiad - ysgol canol dinas, 28 o ieithoedd gwahanol, 24 cenedligrwydd gwahanol, 90% yn ddysgwyr Saesneg fel Iaith Ychwanegol, ardal Cymunedau'n Gyntaf, poblogaeth dros dro, presenoldeb wedi newid o fod ymysg yr isaf yn Abertawe yn 2010 i fod yn un o'r 10% orau yn 2017, adroddiad Estyn ardderchog;

·       Rhaglen Leadership Matters - Datblygu tîm arweinyddiaeth, gweithio cydweithredol rhwng yr holl staff yn yr ysgol, pwysigrwydd gweithio gyda'r plant/rhieni/gymuned;

·       Cyd-destun a chefndir gwaith ysgolion, sy'n canolbwyntio ar helpu'r plant i elwa mewn ffyrdd efallai na fyddant yn gweithio mewn ysgolion eraill ond sy'n llwyddiannus yn ein cymuned ni;

·       Diwylliant a hinsawdd yr ysgol a'r gymuned, effaith gadarnhaol fawr y rhaglen Dechrau'n Deg a'r gallu i gael staff ychwanegol sy'n caniatáu cyswllt rheolaidd â phlant a rhieni o 2 oed. Amlinellwyd y berthynas waith ardderchog â sefydliadau iechyd;

·       Mae'r Grant Datblygu Disgyblion yn isel ar gyfer ysgol canol dinas - £32,000 y flwyddyn yn unig, ac mae angen gwario'r arian hwn yn briodol er mwyn gallu cael yr effaith fwyaf ar y plant, ac er mwyn i'r plant elwa fwyaf ohono. Amlinellwyd y rhesymau a'r materion a oedd wedi arwain at y ffigur isel;

·       Darperir gweithgareddau yn ystod y diwrnod ysgol ac ar ôl ysgol megis wythnos ddyheadau, clwb dadlau, clwb llythrennedd, clwb mathemateg, côr, cylchgrawn yr ysgol, clwb gemau bwrdd etc;

·       Caiff disgyblion sy'n cyflawni'n is a disgyblion sy'n cyflawni'n uwch eu clustnodi i dderbyn y cymorth a'r anogaeth briodol er mwyn eu helpu i wneud cynnydd a chyflawni;

·       Mae clybiau galw heibio ar gael i rieni sy'n cynnig cymorth gyda TGCh, yr iaith Saesneg, ymweliadau cartref, cymorth i gadw'n heini etc;

·       Amlinellwyd y ffaith bod yr ysgol yn nalgylch Ysgol Dylan Thomas, ond eir yr holl blant i Ysgol yr Olchfa neu Ysgol yr Esgob Gore;

·       Manylwyd ar ganlyniadau disgyblion cynradd ac uwchradd sy'n dangos gwelliant parhaus; 

·       Soniwyd am ymdrech ac ymroddiad rhagorol y staff.

 

Gofynnodd aelodau a swyddogion gwestiynau amrywiol i staff yr ysgol am gyfansoddiad yr ysgol a'i chymuned, y rhesymau dros y niferoedd PYDd isel, a'r mentrau a'r strwythurau sydd ar waith yn yr ysgol, ac ymatebodd y staff yn briodol i'r cwestiynau hyn.

 

Cyfeiriodd Emma Pole at y materion a'r amgylchiadau gwahanol sy'n effeithio ar ei hysgol hi, o’i chymharu ag Ysgol San Helen.

 

Soniodd am gyfansoddiad amrywiol ei hysgol hi hefyd, sydd bellach yn cynnwys 50% o ddisgyblion nad ydynt yn Gatholig ac sy'n cynnwys 42 genedligrwydd gwahanol a 46 o ieithoedd, gyda 21% o'r disgyblion yn cael prydau ysgol am ddim.

 

Mae'r % uchel o ddisgyblion PYDd a lefelau amddifadedd y cymunedau cyfagos yn golygu bod yr ysgol yn derbyn Grant Amddifadedd Disgyblion gwerth £254,000.

 

Dywedodd fod yr ysgol yn archwilio ac yn defnyddio dulliau arfer da, megis Pecyn Cymorth Ymddiriedolaeth Sutton, y Gronfa Gwaddol Addysgol a chanllawiau arfer da Estyn.

 

Dywedodd fod lefelau cynyddol o gefnogaeth a chymorth ar gael i bob disgybl drwy ddarpariaeth gweithgareddau a chlybiau cefnogi amrywiol megis y parth dysgu, cefnogaeth cyfoedion, gwell darpariaeth llyfrgell/TG, menter ddiagnostig disgyblion, a soniodd am gyfranogiad ardderchog a rheolaidd disgyblion yn y clybiau hyn.

 

Nododd fod y Grant Amddifadedd Disgyblion wedi galluogi'r ysgol i gyflogi Rheolwr a Dirprwy Iechyd a Lles. Mae'r staff hyn yn dod i gysylltiad â disgyblion a rhieni ym mhob agwedd ar eu bywydau ysgol a phersonol megis trwy gynnig cefnogaeth ac anogaeth ychwanegol yn eu dysgu, a helpu ag anghenion cymdeithasol/emosiynol/iechyd, neu faterion diogelu etc.

 

Datblygwyd rhaglen "anogaeth" gan ddilyn yr uchod sy’n llwyddiannus iawn.

 

Nododd fod gan yr ysgol Chweched Dosbarth llwyddiannus gyda 99% o'r disgyblion yn llwyddo yn eu dewis cyntaf o ran addysg uwch. Cyfeiriodd at yr agwedd wahanol a fabwysiadwyd gan yr ysgol o ran ei pholisi derbyn i'r Chweched Dosbarth.

 

Amlinellodd fod yr ysgol yn canolbwyntio'n fawr ar ganlyniadau arholiadau gan eu bod yn rhoi cymwysterau am fywyd, symudedd cymdeithasol a deilliannau allweddol i bobl ifanc sy'n hanfodol iddynt wrth dyfu'n oedolion. Nododd fod 44% o fyfyrwyr TGAU wedi cyflawni 5 gradd A-C yn 2017, sy'n ddwywaith y ffigur a gafwyd yn 2010.

 

Yn ychwanegol i'w chyflwyniad llafar dosbarthodd ddogfen fanwl i'r aelodau a oedd yn ymwneud ag Ysgol yr Esgob Vaughan, ac a oedd yn amlinellu amrywiaeth eang o wybodaeth mewn perthynas â'r pynciau amrywiol y mae'r pwyllgor wedi bod yn ymchwilio iddynt, gan gynnwys data disgyblion PYDd, % y Grant Amddifadedd Disgyblion a'r swm a gafwyd, ymagweddau sy'n seiliedig ar dystiolaeth, arfer da, mentrau mewnol yr ysgol a darpariaeth yn ystod ac ar ôl ysgol.

 

Gofynnodd yr aelodau a'r swyddogion gwestiynau amrywiol i Emma mewn perthynas â'r pynciau a amlinellwyd uchod ac yn y daflen a ddarparwyd, ac ymatebodd Emma'n briodol i'r cwestiynau hynny.

 

Diolchodd y Cadeirydd a'r aelodau i'r penaethiaid a'u cydweithwyr am eu mewnbwn a'u presenoldeb.

 

31.

Cynllun Gwaith 2017 - 2018. pdf eicon PDF 99 KB

Cofnodion:

Amlinellodd y Cadeirydd gynllun gwaith y pwyllgor ar gyfer gweddill blwyddyn ddinesig 2018/2019

 

Penderfynwyd nodi'r cynllun gwaith fel a ddangosir yn yr adroddiad.

                  

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340