||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Scrutiny 01792 636292 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Cafwyd ymholiadau gan y panel ynglŷn ag aelodaeth grwpiau, sefydliadau etc â diddordeb yn yr amgylchedd naturiol mewn unrhyw ffordd.

 

 

3.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Rhaid i gwestiynau ymwneud â materion yn rhan agored agenda'r cyfarfod ac ymdrinnir â hwy o fewn cyfnod o 10 munud.

Cofnodion:

Dim

4.

Cyngor Abertawe a Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol pdf eicon PDF 181 KB

Trosolwg o sut mae Cyngor Abertawe’n ymateb ar hyn o bryd, ac yn bwriadu ymateb, i Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol gan gyfeirio at yr amcanion lles corfforaethol a’u perthnasedd i’r amgylchedd naturiol.

 

Richard Rowlands – Rheolwr Perfformiad Corfforaethol

Cofnodion:

 • Daeth Richard Rowlands i gyflwyno'i adroddiad am yr hyn mae Cyngor Abertawe'n ei wneud ar hyn o bryd er mwyn bodloni ei ofynion o dan DLlCD (Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol)
 • Ceisiodd yr adroddiad roi cefndir y DLlCD - dyma'r ddeddfwriaeth sy'n gofyn i gynghorau wella lles
 • Mae diwylliant ac ymddygiad yn agweddau allweddol o'r ddeddf
 • Trafododd Richard yr hyn mae'r cyngor eisoes yn ei wneud
 • Cafwyd trafodaeth fer ynghylch ymgynghori â'r cyhoedd ynglŷn â datblygu polisïau. Cafwyd sylwadau bod angen mwy o fewnbwn gan y cyhoedd ynglŷn â datblygu polisïau
 • Ni all mesurau DPA ar gyfer gweithio gyda'r DLlCD fod yn rhai ynysig. Caiff ei asesu wrth ystyried yr holl DPA

 

5.

Trafodaeth

Cofnodion:

 

 • Mae'r amcan 'Gweithio gyda Natur' yn rhan o'r Cynllun Lles ac mae'n ymddangos fod y Cynllun Corfforaethol yn anghyson gan nad oes ganddo darged dynodedig ar gyfer natur, felly nid yw'r proffil mor uchel ag y gallai fod
 • Caiff unrhyw ganfyddiadau perthnasol o weithgareddau Craffu eraill eu hadrodd yn ôl i'r panel er mwyn osgoi dyblygu gwaith ac i helpu i greu darlun cyfredol o'r hyn sy'n digwydd
 • Trafodwyd sut y penderfynir ar gynllunio a sut yr ystyrir problemau natur a bioamrywiaeth, ac a yw'r materion hyn yn cael eu hystyried yn ystod y cam cywir o'r broses
 • Ceir asesiadau effaith integredig er mwyn sicrhau bod polisïau'n cysylltu â'r DLlCD
 • Trafododd y panel effaith llygredd sŵn ac aer ar iechyd pobl a'r gofid y byddai'r materion hyn yn cael effaith ar ysgolion
 • Rydym yn dibynnu llawer ar grantiau i ariannu llawer o'r gwaith ar natur a bioamrywiaeth ac mae pryder ynghylch effaith colli grantiau
 • Bydd y panel yn cynnal trosolwg polisïau gwasanaeth yn y cyfarfod nesaf a bydd hyn yn cwblhau agwedd cynllunio'r ymchwiliad a bydd yn dangos cyfeiriad a chwmpas y gwaith

 

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340