||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Scrutiny 636292 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

·         Dim

 

2.

Cofnodion. pdf eicon PDF 139 KB

·         Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 • Cymeradwywyd

 

3.

Adroddiad Diweddaraf am y Prosiect

·         Phil Homes – Pennaeth Cynllunio ac Adfywio’r Ddinas

·         Huw Mowbray -  Gwasanaeth Adfywio Economaidd A Chynllunio

 

Cofnodion:

Cam 1

 

 • Gwaith dylunio manwl yn cael ei wneud
 • Materion hawl i oleuo yn dal i gael eu trafod
 • Mae ceisiadau gwestai'n cael eu rhoi ar restr fer - oddeutu 150 o welyau mewn gwestai 4*
 • Agwedd breswyl yn gwneud cynnydd gyda 'Pobl'
 • Gallwch feicio dros y bont erbyn hyn
 • Mae opsiynau'n cael eu trafod ynghylch gwely prawf 5G
 • Trafodwyd amserlenni achosion busnes a model busnes 5 achos
 • Adroddiad y Cabinet yn cael ei gyflwyno yn yr haf
 • Mae'r faner goch ar 'adnoddau' yn cyfeirio at staff - hysbysebion ar gael nawr er mwyn recriwtio

 

Ffordd y Brenin

 

 • Bydd contractwr newydd yn cael ei gyflogi ar Ffordd y Brenin
 • Mae'r safle'n cael ei wneud yn ddiogel ar hyn o bryd
 • Mae angen gweithio ar rai materion gyda'r contractwr newydd ond rydym yn hyderus am y dyfodol
 • Cymerir camau diwydrwydd dyladwy mewn perthynas â'r contractwr newydd ar hyn o bryd
 • Gweithiodd swyddogion yn galed iawn i fynd i'r afael â'r mater

 

Strategaeth Ffordd y Brenin

 

 • Strategaeth maes parcio'n cael ei datblygu

 

Pentref Digidol Ffordd y Brenin

 

 • Ystyried caniatâd cynllunio a chontractwyr eleni
 • Ystyried dylunwyr yn hwyrach yn y flwyddyn
 • Angen gosod 50% o'r adeilad cyn dechrau ar y gwaith adeiladu - pobl eisoes yn dangos diddordeb
 • Bydd y cyngor yn cynnal elfennau craidd y gwaith

 

Y Fargen Ddinesig

 

 • Cynnal cyfarfod ar ddiwedd mis Mawrth i gymeradwyo'r achos busnes a symud ymlaen

 

Safleoedd Strategol

 

 • Sgwâr y Castell, Felindre, Stryd Mariner, Cam 2, Bro Tawe, CCA ac Adfywio Bae Abertawe i gyd yn gwneud cynnydd
 • Cais i ychwanegu datblygiad Stryd y Gwynt at yr adroddiad dangosfwrdd

 

 

Coridor afon Tawe

 

 • Trafodaethau parhaus rhwng Llywodraeth Cymru a Skyline
 • Rhoi caniatâd i ddechrau datblygiad Tŷ Pŵer
 • Llongyfarchiadau i dîm Paul Relf ar y cyflawniad ariannu

 

4.

Gwahardd y Cyhoedd. pdf eicon PDF 112 KB

5.

Cam Un Abertawe Ganolog - Cyflwyniad

·         Cyflwyniad ar gynnydd a manylion Cam Un Abertawe Ganolog. Bydd cyfle hefyd am sesiwn holi ac ateb.

Cofnodion:

·         Trafodwyd yr eitemau eithriedig

 

6.

Cynllun Gwaith 2017 - 2018. pdf eicon PDF 60 KB

Cofnodion:

 • Trafodwyd

 

Llythyr at Aelod y Cabinet pdf eicon PDF 126 KB

Ymateb gan Aelod y Cabinet pdf eicon PDF 295 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340