||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Committee Room 3A - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Scrutiny 636292 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

·         Dim

2.

Cofnodion. pdf eicon PDF 240 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

·         Cymeradwywyd

 

3.

Adroddiad Diweddaraf am y Prosiect pdf eicon PDF 221 KB

·         Huw Mowbray -  Gwasanaeth Adfywio Economaidd A Chynllunio

 

Cofnodion:

Cam 1

 • Mae pethau'n datblygu a phenodwyd Buckingham
 • Roedd y digwyddiad cwrdd â'r prynwr yn llwyddiannus iawn
 • Am i gadwyn gyflenwi leol fod yn rhan o'r gwaith
 • Ymgynghorwyr isadeiledd gwyrdd yn edrych ar waliau gwyrdd
 • Materion hawl i oleuni'n parhau
 • Llunio rhestr fer ar gyfer gwesty ar hyn o bryd
 • Trafod opsiynau digidol â gwahanol ddarparwyr
 • Ystyried adleoli i neuadd yr eglwys
 • Achos busnes heb ei gymeradwyo eto
 • Gwaith paratoi wedi costio oddeutu £16m
 • Grŵp Pobl yn creu 33 eiddo gyda chymysgedd o ddaliadaeth
 • Am annog pobl i fyw yng nghanol y ddinas
 • Ystyried prentisiaethau o safon
 • Dylid cael y pris sefydlog gan Buckingham erbyn dechrau mis Gorffennaf
 • Cyfweliadau'n cael eu cynnal ar hyn o bryd ar gyfer swyddi newydd
 • Gobeithio cael cymeradwyaeth ar gyfer achos busnes yn y mis nesaf
 • Am brynu'n lleol lle bo'n bosib

 

Ffordd y Brenin

 • Cyngor yn gwneud y safle'n ddiogel
 • Trafodaethau â chorff newydd i gymryd drosodd y contract
 • Canmol Martin Nicholls a'i dîm
 • Trafodaethau ynghylch y lleoliad
 • Gobeithio cwblhau Ffordd y Brenin erbyn diwedd mis Tachwedd yn unol â'r amserlen

 

Ffordd y Brenin - Strategaeth a Digidol

 • Aros am elfen strategaeth barcio
 • Gweithio gydag ymgynghorwyr ar y strategaeth

 

Ffordd y Brenin - Pentref Digidol

 • Gobeithio cyflwyno dyluniadau eleni
 • Rhywle i fusnesau fynd iddo
 • Ceisio cadw myfyrwyr yn Abertawe, creu mannau bywiog
 • Trafodwyd cysylltedd rhwng St Thomas ac SA1/canol y ddinas
 • Arian y Fargen Ddinesig yn sicrhau bod prosiectau'n ddichonadwy wrth fynd rhagddynt

 

Y Fargen Ddinesig

 • FPR7 i ddod i'r Cabinet gyda chostau cyfalaf cadarn a'r amodau a'r telerau
 • Adroddiad am incwm a gwariant llawn wedi'i gynnwys

 

Safleoedd Strategol

 • Popeth yn symud ymlaen

 

Coridor Glannau'r Tawe

 • Cynllun Skyline yn parhau
 • Edrych ar gyflwyno gwasanaeth Parcio a Theithio ym Mae Abertawe

 

4.

Gwahardd y Cyhoedd. pdf eicon PDF 112 KB

5.

Y Diweddaraf am yr Achos Busnes

·         Huw Mowbray -  Gwasanaeth Adfywio Economaidd A Chynllunio

Cofnodion:

·    Trafodwyd yr eitemau eithriedig

 

6.

Cynllun Gwaith 2018 - 2019 pdf eicon PDF 61 KB

Cofnodion:

 

·         Bydd y cyfarfod nesaf yn edrych ar Adroddiad Archwiliad Cymru

·         Bydd yr adolygiad diwedd blwyddyn yn y cyfarfod nesaf

 

Llythyr at Aelod y Cabinet pdf eicon PDF 162 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340