||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Scrutiny 636292 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

·         Y Cyng. Paxton Hood-William - Cadeirydd - Fforwm Mynediad Lleol Abertawe (cwestiwn ynghylch y gyllideb Hawliau Tramwy)

 

2.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

·         Rhaid i gwestiynau ymwneud â materion yn rhan agored agenda'r cyfarfod ac ymdrinnir â hwy o fewn cyfnod o 10 munud.

Cofnodion:

·         Dim

 

3.

Craffu ar y Gyllideb Flynyddol

·         Dolen i Bapurau’r Cabinet ar gyfer 14 Chwefror 2019, sy’n cynnwys y cynigion cyllidebol (dylai’r papurau fod ar gael o 7 Chwefror 2019.)

 

Cofnodion:

  • Trafodwyd eitemau perthnasol y gyllideb gyda chymorth Phil Holmes, Pennaeth Cynllunio ac Adfywio'r Ddinas

 

4.

Crynhoi Barn a Chyflwyno Argymhellion

·         Bydd cynullwyr pob panel perfformiad yn bwydo barn y panel i’r Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid ar 12 Chwefror sydd wedi’i drefnu’n benodol i edrych ar y gyllideb ddrafft. Yna bydd Chris Holley, Cynullydd y Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid, yn mynd i gyfarfod y Cabinet ar 14 Chwefror i gyflwyno barn gyfunol y paneli perfformiad craffu.

Cofnodion:

  • Adroddir am farn y Panel Datblygu ac Adfywio wrth y Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid fel a ganlyn:

 

  1. Y risg sy'n gysylltiedig â’r adolygiad llywodraethu - terfynu costau gwariant hyd yn hyn os nad yw'r adolygiad llywodraethu'n ffafriol.
  2. Y risg mewn perthynas â chymeradwyo'r achos busnes - terfynu costau gwariant hyd yn hyn os na chymeradwyir yr achos busnes.
  3. Mae angen digon o gefnogaeth fusnes i gyflwyno prosiectau - ac eglurhad o sut cymerir rhan o'r gyllideb i ariannu prosiect penodol (‘top-slicing’).

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340