||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 2 - Canolfan Ddinesig, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Scrutiny 636292 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

·         Dim

2.

Cofnodion. pdf eicon PDF 119 KB

·         Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod blaenorol.

Cofnodion:

·         Cymeradwywyd

 

3.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

·         Rhaid i gwestiynau ymwneud â materion yn rhan agored agenda'r cyfarfod ac ymdrinnir â hwy o fewn cyfnod o 10 munud.

Cofnodion:

·         Dim

4.

Adroddiad Monitro Perfformiad Chwarter 1af 2018/19 pdf eicon PDF 150 KB

·         Richard Rowlands – Rheolwr Perfformiad Corfforaethol

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 • Roedd y Rheolwr Perfformiad Corfforaethol yn bresennol i gyflwyno Adroddiad Monitro Chwarter 1
 • Mae'r rhan fwyaf o ddangosyddion wedi gwella
 • Diogelu
 • AS9 - nid yw'r asesiadau Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid wedi cyrraedd y targed o hyd, ond rhagwelir gwelliant gan fod tîm newydd ar waith
 • CFS18 - mae cynnydd o 4% yn nifer y plant sy'n derbyn gofal
 • CFS19 - ceir gostyngiad bach yn nifer y plant sydd ar y rhestr amddiffyn plant
 • CFS20 - mae peth gwelliant o ran nifer y plant y mae angen gofal a chefnogaeth arnynt
 • Mae AS11 a CFS14 (ymysg eraill) yn dangos gostyngiad yn swmp y gwaith
 • Mae lefelau galw uchel yn parhau ond mae gostyngiad yn swmp y gwaith - eir ar drywydd hyn gyda'r Pennaeth Gwasanaeth
 • Addysg a Sgiliau
 • BBMA4 - bydd y rhan fwyaf o brentisiaethau'n dechrau ar ddiwedd Chwarter 2 i gyd-fynd â dechrau'r flwyddyn academaidd
 • POV07- disgwylir cyflawni nifer yr wythnosau o hyfforddiant a chyflogaeth a grëwyd gan y Tu Hwnt i Frics a Morter erbyn diwedd y flwyddyn, mae dyddiadau dechrau'n amrywio gyda phrosiectau
 • Economi ac Isadeiledd
 • WMT009B - nid oedd y gwastraff dinesig a gasglwyd, a oedd yn cynnwys biowastraff i'w gompostio, wedi cyrraedd y targed - oherwydd amrywiadau tymhorol ac effaith y tywydd
 • EC5 - nid oes data ar gyfer yr arwynebedd llawr masnachol a grëwyd am ei fod yn DP newydd ond fe'i disgwylir mewn chwarteri diweddarach
 • Tlodi
 • HBCT01a/b - mae cyflymder cyfartalog prosesu hawliadau newydd a phresennol o fewn y targed o hyd ond mae'r amser a gymerir yn cynyddu - rhaid mynd ar drywydd hyn gyda'r Pennaeth Gwasanaeth
 • POV05 - mae sicrhau hawliadau budd-dal wedi gostwng oherwydd nifer yr achosion sy'n cael eu gohirio/hoedi
 • Trawsnewid a Chyngor y Dyfodol
 • CHR002 - mae nifer y diwrnodau a gollwyd oherwydd salwch yn cyrraedd y targed ond mae'r targed wedi cynyddu ers y llynedd
 • FINA6 - mae arbedion refeniw rhagweledig y gronfa gyffredinol yn dangos gwelliant ers y llynedd ond mae problemau parhaus yn dal i fod
 • Nid oes fawr ddim pwynt pennu targedau estynnol os nad oes cynllun ar waith i'w cyflawni
 • Mae'r 6ed amcan corfforaethol lles yn mynd drwy'r broses gymeradwyo a disgwylir iddo fynd gerbron y cyngor ym mis Hydref am benderfyniad terfynol

 

5.

Adroddiad Adolygiad Cydraddoldeb 2017-18 pdf eicon PDF 111 KB

·         Councillor Mary Sherwood – Aelod y Cabinet - Cymunedau Gwell

·         Richard Rowlands – Rheolwr Perfformiad Corfforaethol

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 • Roedd y Rheolwr Perfformiad Corfforaethol ac Aelod y Cabinet dros Gymunedau Gwell (Pobl) yn bresennol i gyflwyno Adroddiad Adolygu Cydraddoldeb 17/18
 • Bydd cynllun cyfredol ar waith tan 2020 ac yna mae bwriad i greu un newydd
 • Y nod yw symleiddio'r amcanion
 • Ar hyn o bryd mae'r ymagwedd yn 'fylchog'
 • Ystyrir creu nifer llai o nodau strategol â llinyn cyson yn rhedeg drwyddynt
 • Ar hyn o bryd mae argaeledd data gwaelodlin yn wael
 • Nid oes rhaid i staff ddarparu data ar nodweddion gwarchodedig felly mae'n anodd i AD ei gasglu
 • Mae grwpiau mwy amrywiol o lunwyr polisïau a phenderfynwyr yn arwain at well penderfyniadau
 • Mae profiad bywyd ehangach a gwahanol yn cyfrannu at hyn hefyd
 • Cafwyd cynnydd ar yr amcanion, yn arbennig penodi Cynghorwyr Hyrwyddo - gan obeithio am ymagwedd gyson
 • Rhaid mynd i'r afael â stereoteipio rhywiau
 • Cyfyngir bechgyn a merched gan y stereoteipio hwn
 • Ar hyn o bryd rydym yn ystyried datblygu arweiniad i ysgolion
 • Mae hyn hefyd yn cyfrannu at fylchau cyflog rhwng y rhywiau
 • Mae fforymau gweithredol ar gael o hyd i'r rhai â nodweddion gwarchodedig, e.e. y Grŵp Cyswllt Anabledd, ac mae'r grwpiau hyn yn cyfrannu at gynllunio, mynediad i ymgynghoriadau etc. - mae'n ffordd bwysig i'r cyngor glywed am unrhyw rwystrau
 • Mae cyfle i gulhau amcanion a'i wneud yn strategol
 • Bydd sut mae pobl â nodweddion gwarchodedig yn ymwneud â hyn yn helpu i lunio'r amcanion
 • PJ - Adroddiad gwych, cynhwysfawr iawn, ond nid oes niferoedd na data ac felly nid oes mesuriadau llwyddiant. Mae angen y ffigurau arnom
 • PHW – A oes rôl i wahaniaethu cadarnhaol er mwyn cyrraedd y nod?
 • MS - Rydyn ni'n ei alw'n weithredu cadarnhaol -  mae angen timau cymwys ag amrywiaeth o brofiad, cefndiroedd a safbwyntiau. Rhaid i chi lenwi'r bylchau drwy recriwtio'n gadarnhaol er mwyn gwneud y tîm yn fwy amrywiol
 • PHW – Sut rydym ni'n hyfforddi rheolwyr fel eu bod yn meddu ar y sgiliau perthnasol?
 • RR - Mae rheolwyr yn ymgymryd â hyfforddiant amrywiaeth ond mae cyfyngiad ariannol ar hyfforddiant rheoli cyffredinol
 • JJ - Onid oes ffigur targed eto ar gyfer cyflawniad?
 • Mae gwaith i'w wneud o hyd i sefydlu'r targedau
 • Torrwyd yr hyfforddiant dros y blynyddoedd a gallwch weld effaith hyn yn y pen draw
 • Mae ansawdd yr hyfforddiant yn bwysig, mae angen symleiddio'r adroddiad a bydd rhaid penderfynu ynghylch a fydd y nodau'n benodol i wasanaeth neu'n rhai ar draws y cyngor
 • Mae angen i'r 3ydd sector gael mewnbwn; mae'n bwysig sut mae eraill yn ystyried ein hymagwedd at y materion hyn
 • Rydym wedi ymateb yn ddiweddar i CLlLC ond mae angen i ni wybod pa mor hawdd yw hi i gael mynediad at y drws ffrynt (rhwystrau corfforol/cymdeithasol/ieithyddol)
 • Mae angen edrych ar y Cynllun Corfforaethol a'r Cynllun Lles er mwyn gwreiddio cydraddoldeb
 • Efallai bydd prosiectau penodol, er enghraifft, ymgynghoriad sy'n fylchog ac yn anghyson
 • Bydd trafodaeth ar draws sefydliadau er mwyn datblygu cynllun newydd, a bydd staff yn rhan o hyn
 • PJ – (t75 Priffyrdd a Chludiant – Llwybrau Mwy Diogel) beth mae ‘mwy diogel’ yn ei olygu?  Dylai hyn gynnwys llygredd aer am ei fod yn peri cryn bryder mawr o ran datblygiad corfforol pobl ifanc
 • Mae hyn yn gysylltiedig â thlodi - nid yw bod ar incwm isel yn nodwedd warchodedig, ond mae'r Cynllun Lles yn cyfeirio at y mater hwn
 • Mae darn o waith wedi'i wneud felly dylai gwaith cydraddoldeb ystyried incwm isel a disgwyliad iechyd
 • Bydd y Cynllun Cydraddoldeb newydd yn cyfeirio at unrhyw flaenoriaeth gorfforaethol newydd a'r Cynllun Lles a bydd hefyd yn cyfeirio at anghydraddoldeb iechyd a chyllid, e.e. byw mewn ardaloedd trefol â llygredd aer
 • Cafwyd gwelliant yng Nghwm Tawe isaf ond mae llygredd ffyrdd yn dal yn broblem

 

6.

Cynllun Gwaith 2018/19 pdf eicon PDF 66 KB

Cofnodion:

·         Efallai bydd rhai cyfarfodydd yn hwy gan fod eitemau ychwanegol yn y cynllun gwaith yn gyffredinol

·         Efallai y daw eitemau ychwanegol i'r panel - adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru

·         Rhoddir eitem yr Adolygiad Comisiynu ar yr amserlen wedi i Gadeirydd y Rhaglen Graffu weld y trosolwg cyffredinol. Bydd CH yn rhoi cyngor ar yr hyn y dylai'r adroddiad ganolbwyntio arno.

 

Llythyr at Aelod y Cabinet pdf eicon PDF 183 KB

Ymateb gan Aelod y Cabinet pdf eicon PDF 462 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340