||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Scrutiny 636292 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

·         Dim

 

2.

Nodiadau, Llythyr y Cynullydd ac Ymateb pdf eicon PDF 119 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 • Cymeradwywyd, rhai materion print/fformat ar un dudalen - adborth

 

 

3.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Rhaid i gwestiynau ymwneud â materion yn rhan agored agenda'r cyfarfod ac

ymdrinnir â hwy o fewn cyfnod o 10 munud.

Cofnodion:

·         Dim

 

4.

Adroddiad Monitro Perfformiad Chwarter 2il 2018/19 pdf eicon PDF 152 KB

·         Richard Rowlands – Rheolwr Perfformiad Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 • Siart crynodeb - bodlonwyd 64% o ddangosyddion ac mae 53% yn dangos gwelliant o gymharu â Ch2 y llynedd.

 

Diogelu

 • AS8 Mae data hanesyddol yn dangos tuedd ddirywiol ers Ch4 ers 16/17, yr ail isaf ers cofnodion o 2016/17.
 • AS9 chwarter cyntaf yn dangos gwelliant (o'i gymharu â Ch1) ers 16/17
 • CFS18 nifer y plant sy'n derbyn gofal yn cynyddu - yr uchaf ers cofnodion 16/17, cynnydd o 14% ers yr adeg hon y llynedd
 • CFS19/20 y ddau yn dangos gwelliant

 

Addysg

 • Mae'r rhan fwyaf o ddangosyddion wedi gwella ar eu targed
 • BBMA4 dangosydd perfformiad newydd, yn is na nifer y dechreuadau ar gyfer yr un cyfnod y llynedd
 • Ch2 ffigur presenoldeb ysgolion cynradd yw'r ffigur Ch2 isaf ers cofnodion 2014/15.

 

Trechu Tlodi

 • Gwella amser prosesu hawliadau Budd-dal Treth y Cyngor a Thai ond mae HBCT101B (yr amser i brosesu newidiadau mewn amgylchiadau ar gyfer Budd-dal Tai) dal yn uchel o'i gymharu â data hanesyddol

 

Trawsnewid a Chyngor y Dyfodol

 • CHR002 mae gan salwch aelodau staff y canlyniad Ch2 uchaf ers cofnodion 2015/16 (newidiodd y Tîm Rheoli Corfforaethol y targed salwch er mwyn ei wneud yn fwy realistig)
 • FINA6 mae risgiau mewn perthynas â chydbwyso'r gyllideb

 

5.

Abertawe Gynaliadwy - yn addas i'r dyfodol: cynigion cyllidebol 2019/20 - 2022/23 pdf eicon PDF 112 KB

·         Ben Smith - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a’r Ganolfan Wasanaeth

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 • Mae'r gyllideb yn destun ymgynghoriad ar hyn o bryd
 • Mae 1.5m o refeniw ychwanegol a rhai buddion ychwanegol ar gyfalaf
 • Mae dyfarniad tâl athrawon dal yn bwysau
 • Rhai pryderon ynghylch ariannu pensiynau athrawon
 • Mae'r gorwariant yn dal i fod yn ansicr
 • Mae cronfeydd wrth gefn cyffredinol ar yr isafswm a ystyrir yn ddiogel
 • Bydd angen i adrannau fod yn gyfrifol am beth o'u costau eu hunain
 • Mae risgiau gorwario'n bwysig
 • Trefnwyd cyfarfod i graffu ar y gyllideb ar 12 Chwefror 2019
 • Bydd costau tymor hir ariannu cyfalaf yn parhau i dyfu
 • Bydd pwysau hysbys yn cynyddu
 • Dal yn aros am swm o arian ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol fel a gyhoeddwyd gan y Canghellor
 • Rhannu arian rhwng y GIG ac awdurdodau lleol
 • Mae'n bwysig nodi goblygiadau cyni parhaus ar bwrpas a siâp awdurdodau lleol yn y dyfodol - sylweddol
 • Angen edrych ar sut yr ydym yn cynnal y prif wasanaethau
 • Angen mwy o eglurder ynghylch sut i gael cyllideb gynaliadwy
 • Dylai arbedion fod yn rhesymol ac yn gyraeddadwy

 

 

6.

Cynllun Gwaith 2018/19 pdf eicon PDF 67 KB

Cofnodion:

·         Trafodwyd gweddill y cynllun gwaith

·         Cyfarfodydd cyllideb nesaf

 

Llythyr at Aelod y Cabinet pdf eicon PDF 244 KB

Ymateb gan Aelod y Cabinet pdf eicon PDF 494 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340