||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Scrutiny 636292 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

·         Dim

2.

Cofnodion. pdf eicon PDF 108 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

·         Cymeradwywyd

 

3.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Rhaid i gwestiynau ymwneud â materion yn rhan agored agenda'r cyfarfod ac ymdrinnir â hwy o fewn cyfnod o 10 munud.

Cofnodion:

·         Dim

4.

Y Diweddaraf am y Gyllideb pdf eicon PDF 98 KB

  • Ben Smith - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a’r Ganolfan Wasanaeth

 

Cofnodion:

·         Cyhoeddwyd y gyllideb ddrafft

·         Ceir y setliad terfynol erbyn diwedd mis Rhagfyr

·         Disgwylir rhwng £1.5m a £3m

·         Bydd llawer o'r arian yn cael ei glustnodi.

 

5.

Monitro Cyllideb yr Ail Chwarter pdf eicon PDF 216 KB

·         Ben Smith - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a’r Ganolfan Wasanaeth

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

·         Gwasanaethau wedi gorwario £8.5 miliwn

·         Bydd angen mynd i'r afael â £2.7m erbyn diwedd blwyddyn 2018/19

·         Pwysau gwario ym maes gofal cymdeithasol

·         Mae ychydig o danwariant cyfalaf yn rhyddhau pwysau ar gostau ariannu cyfalaf

·         Cyfrif Refeniw Tai - dim problemau

·         Bydd pob swydd wag yn cael ei chyflwyno i'r Tîm Rheoli Corfforaethol i'w chymeradwyo

·         Defnyddir y cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd ar gyngor y Swyddog 151 yn unig

·         Bu cynnydd wrth fynd i'r afael â thargedau estynnol o ran arbedion ond nid cymaint ag y mae ei angen

·         Crynswth ymddeol yn gynnar/colli swydd yn wirfoddol o'r gronfa ailstrwythuro wrth gefn

·         Pwrpas y targed arbedion salwch yw lleihau'r bil salwch cyffredinol

·         Edrych ar ffyrdd gwahanol o weithio megis gweithio ystwyth gan greu cydbwysedd gwell rhwng gwaith a bywyd - treialu oriau hyblyg a chraidd

·         Ambell broblem ynghylch cyflymdra a swm yr arbedion a ddarperir

 

6.

Adolygiad Blynyddol o Amcanion Lles a Chynllun Corfforaethol 2018/22 pdf eicon PDF 139 KB

·         Councillor Clive Lloyd – Aelod y Cabinet - Trawsnewid Busnes a Pherfformiad (y Dirprwy Arweinydd)

·         Richard Rowlands – Rheolwr Perfformiad Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

·         Adolygwyd y cynllun er mwyn bodloni gofynion

·         Yn dilyn adolygiad o gynnydd a thystiolaeth

·         Ychwanegu amcan newydd sy'n mwyafu'r cyfraniad at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol dan y nod o sicrhau Cymru gydnerth a Deddf yr Amgylchedd. Sicrhau cydgysylltu gwell â'r Cynllun Corfforaethol a'r Cynllun Lles

·         Ardystiodd Swyddfa Archwilio Cymru fod y cynllun yn bodloni gofynion o dan ddeddfwriaeth

·         Dim goblygiadau Brexit yn y cynllun

·         Mae angen i waith cydweithredol restru'r cyrff sy'n gweithio gyda'i gilydd

 

7.

Adroddiad Blynyddol Cynllunio 2017/18

·         David Hopkins – Aelod y Cabinet - Cyflwyno

·         Ryan Thomas - Rheolwr Datblygu, Cadwraeth a Dylunio

 

Cofnodion:

  • Mae'r broses gynllunio'n gweithio'n dda. Newidiodd y swyddogion y ffordd o weithio ac mae hyn wedi bod yn llwyddiant
  • Mae'r Pwyllgor Cynllunio wedi'i symleiddio ac mae'r aelodau'n trin eu dyletswyddau o ddifrif
  • Rhai pryderon am orfodi toriadau cynllunio
  • Pryder y cyhoedd am orfodi ecolegol - os bydd toriadau'n cael eu darganfod bydd rhaid mynd i'r afael â hwy
  • Cafodd y swyddog monitro blaenorol ei ariannu gan grant a daeth yr arian hwn i ben
  • Defnyddiwyd y system galw i mewn flaenorol yn amhriodol felly mae'r system newydd yn well
  • Cwestiynau ynghylch tryloywder ceisiadau cynllunio ynghylch cyfranogaeth Cynghorwyr

 

8.

Cynllun Gwaith 2018 - 2019. pdf eicon PDF 67 KB

Cofnodion:

·         Trafodwyd

 

Llythyr at Aelod y Cabinet pdf eicon PDF 201 KB

Ymateb gan Aelod y Cabinet pdf eicon PDF 480 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340