||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Scrutiny 636292 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

·         Dim

2.

Nodiadau, Llythyr y Cynullydd ac Ymateb pdf eicon PDF 119 KB

Cymeradwyo a llofnodifel cofnod cywirgofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

·         Cymeradwywyd

3.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Rhaid i gwestiynau ymwneud â materion yn rhan agored agenda'r cyfarfod ac ymdrinnir â hwy o fewn cyfnod o 10 munud.

Cofnodion:

·         Dim

4.

Y Diweddaraf am y gronfa wrth gefn pdf eicon PDF 129 KB

·         Ben Smith - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a’r Ganolfan Wasanaeth

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 • Cyflwynwyd adroddiad i'r cyngor yn ddiweddar
 • Mae Adran 21 yr adroddiad yn nodi sefyllfa gyffredinol y cyngor 
 • Mae'r gronfa gyffredinol ar y lefel dderbyniol leiaf
 • Mae sefyllfa'r gorwariant yn dal i fod yn 'anodd'
 • Mae angen cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd at ddibenion penodol
 • Gellir defnyddio refeniw i gefnogi cyfalaf ond nid i'r gwrthwyneb
 • Yn ystod y chwarter cyntaf, defnyddiwyd £3 miliwn o arian wrth gefn penodol
 • Bydd arian wrth gefn ar gyfer yswiriant yn lleihau dros y blynyddoedd o ganlyniad i ddefnyddio arian a gynlluniwyd
 • Bydd yr arian wrth gefn yn lleihau am resymau amrywiol wrth ei wario
 • Mae'r rhagolwg yn anodd oherwydd caledi go iawn
 • Mae pob awdurdod arall yn yr un sefyllfa
 • Mae cronfeydd cyffredinol ar gyfer argyfyngau ac ni fwriedir eu defnyddio
 • Nid oes unrhyw 'arian parod' ar gael fel rhan o'r arian wrth gefn na ddylid ei ddefnyddio, e.e. gwerth ased neu werth ffyrdd
 • Gwariwyd y gronfa wrth gefn ar gyfer 18/19
 • Bydd angen ad-dalu arbedion er mwyn gallu fforddio'r costau ariannu cyfalaf yn y tymor hir
 • Mae ysgolion yn cael £45 miliwn o gyfanswm y rhaglen gyfalaf
 • Colli swyddi a mynediad cynnar at bensiynau sy'n gyfrifol am y costau gadael 

 

5.

Datganiad Cyllidebol Canol Blwyddyn 18/19 pdf eicon PDF 107 KB

·         Ben Smith - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a’r Ganolfan Wasanaeth

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

·         Y setliad ar gyfer awdurdodau lleol oedd -.3% ar gyfartaledd

·         Rydym yn dal i aros am swm y grant cynnal refeniw

·         Rhagdybiaeth y bydd treth y cyngor yn cynyddu 6.3% - penderfyniad polisi ar gyfer pob cyngor

·         Mae arian yn cael ei drosglwyddo o'r llywodraeth ganolog i Lywodraeth Cymru, mae gwariant sefydliadau iechyd wedi cynyddu, mae gan y llywodraeth leol ffigur minws

 

6.

Adolygiad Perfformiad Blynyddol 17/18 pdf eicon PDF 126 KB

·         Richard Rowlands – Rheolwr Perfformiad Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 • Mae'n rhaid llunio a chyhoeddi'r adroddiad blynyddol er mwyn cyflawni amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
 • Pethau i'w hystyried - yr hyn rydym yn ei wneud/sut rydym yn ei wneud/sut bydd newidiadau'n dod i'r amlwg o ganlyniad i'r Ddeddf/llywodraethu ac atebolrwydd
 • Wrth symud ymlaen i 2017-2022 bydd y manylion yn datblygu
 • Y bwriad yw ceisio nodi dangosyddion perfformiad er mwyn gallu adrodd am y rhain a defnyddio astudiaethau achos
 • Defnyddir gwybodaeth o adroddiadau perfformiad eraill i liniaru costau ac effaith datblygu adroddiadau
 • Caiff blaenoriaeth gorfforaethol newydd ei thrafod yn adroddiad y flwyddyn nesaf - ar hyn o bryd mae dangosyddion perfformiad yn cael eu datblygu
 • Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol wrthi'n cael ei chynnwys wrth gynllunio a llywodraethu, ac mae'r cyngor yn gweithio ar sut i barhau i gynnwys y Ddeddf wrth symud ymlaen
 • Mae angen cynnwys penderfyniadau lefel uchel mewn arferion gwaith
 • Trafodwyd cyllid Ewropeaidd ar gyfer amrywiaeth o brosiectau a grëwyd ar gyfer pobl ifanc sy'n NEET

 

7.

Cynllun Gwaith 2017 - 2018. pdf eicon PDF 67 KB

Cofnodion:

·         Trafodwyd eitemau'r cynllun gwaith

 

Llythyr at Aelod y Cabinet pdf eicon PDF 238 KB

Ymateb gan Aelod y Cabinet pdf eicon PDF 327 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340