||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Scrutiny 636292 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

·         Dim

2.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

·         Rhaid i gwestiynau ymwneud â materion yn rhan agored agenda'r cyfarfod ac ymdrinnir â hwy o fewn cyfnod o 10 munud.

Cofnodion:

·         Dim

3.

Adroddiadau Ariannol pdf eicon PDF 99 KB

·         Ben Smith - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a’r Ganolfan Wasanaeth

4.

Adroddiad Alldro ac Ariannu Cyfalaf 2017-18 pdf eicon PDF 141 KB

·         Ben Smith - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a’r Ganolfan Wasanaeth

Cofnodion:

·         Aeth y Swyddog Adran 151 trwy'r adroddiad

·         Mae tanwariant yn wael ar gyfer cyfalaf ond yn dda ar gyfer costau ariannu cyfalaf

·         Mae gennym ymrwymiadau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015

·         Roedd angen esbonio tanwario ar grantiau cyfleusterau i'r anabl a Glanfa Pipehouse yn fwy

·         Wedi trafod rhai achosion eraill o danwario

 

5.

Monitro Refeniw a Chyllideb Gyfalaf Chwarter 1 2018-19 pdf eicon PDF 203 KB

·         Ben Smith - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a’r Ganolfan Wasanaeth

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

  • Mae'r rhan fwyaf o'r gorwario yn y gwasanaethau cymdeithasol
  • Opsiynau cyfyngedig i flaenoriaethu gorwario
  • Bydd 2019/2020 yn gweld peth o'r pwysau gorwario yn cael ei drosglwyddo, gan fod y rhain yn weithredoedd unigol ar gyfer 2018-2019
  • Mae'n rhaid arafu gwario - ac mae angen dangos hyn
  • Mae'r Grant Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig wedi'i adfer felly nid oes angen arian wrth gefn
  • Mae'r Cyfrif Refeniw Tai mewn sefyllfa dda
  • Mae'r cyngor yn wynebu sefyllfa ariannol heriol
  • Mae'r cronfeydd wrth gefn cyffredinol eisoes ar y lefel isaf
  • Bydd unrhyw arian gan LlC yn debygol o fod ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol
  • Trafod mentrau Buddsoddi i Arbed - cerbydau gwyrdd a draenio cynaliadwy

 

6.

Dogfen Cynnyrch ac Arbedion Refeniw 2017-18 pdf eicon PDF 185 KB

·         Ben Smith - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a’r Ganolfan Wasanaeth

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

·         Gwasanaethau wedi gorwario £7 miliwn

·         Cronfeydd wrth gefn cyffredinol yn cael eu lleihau ac ni fydd hyn yn gallu digwydd y flwyddyn nesaf

·         Mae'r tanwariant addysg o ganlyniad i adennill a lleoliadau annibynnol felly mae rhagweld y swm yn anodd - mae rhai blynyddoedd yn is a rhai'n uwch

·         Dylai arbedion fod yn rhesymol ac yn gyraeddadwy

·         Trafod ardrethi busnes a sut y bydd y rhain yn cael eu cadw gan y cyngor ar gyfer unrhyw adeiladau newydd

 

7.

Alldro Refeniw (Cyfrif Refeniw Tai) 2017-18 pdf eicon PDF 105 KB

·         Ben Smith - Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a’r Ganolfan Wasanaeth

Cofnodion:

·         Adroddiad syml

·         Nid oes unrhyw gynlluniau pellach na sylwadau y tu allan i'r adroddiad

 

8.

Cynllun Gwaith 2018 - 2019. pdf eicon PDF 67 KB

Llythyr at Aelod y Cabinet pdf eicon PDF 188 KB

Ymateb gan Aelod y Cabinet pdf eicon PDF 243 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340