||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Committee Room 3A - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michelle Roberts, Scrutiny Officer 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cynullydd Panel 2019/2020

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Lyndon Jones fel cynullydd

Cytunodd y Cynghorydd Cyril Anderson i weithredu fel Is-gynullydd

 

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Cyril Anderson gysylltiad personol yn eitem 8.

 

3.

Gwahardd Pleidleisiau Chwip a Datgan Chwipiau'r Pleidiau

Cofnodion:

Dim

4.

Nodiadau a llythyrau cynullyddion pdf eicon PDF 161 KB

Notes and Conveners letter from panel meeting on 21 March 2019

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Llythyrau a nodiadau a gadarnhawyd

 

5.

Materion presennol ym maes addysg - cyflwyniad trosolwg

Cofnodion:

Roedd Aelod y Cabinet dros Wella Addysg a Sgiliau, Nick Williams, y Cyfarwyddwr Addysg a Helen Morgan Rees, Pennaeth Gwasanaeth Addysg yn bresennol yn y cyfarfod ac amlinellwyd y prif faterion sy'n effeithio ar addysg dros y flwyddyn sydd i ddod. Nodwyd y bydd angen y canlynol:

 

Clywodd y panel fod 10 maes allweddol dros y flwyddyn sydd i ddod a fydd yn flaenoriaethau ar gyfer addysg yn enwedig. Amlygwyd bod angen i ni hefyd fod yn ystyriol o'r newidiadau demograffig a sut y maent yn effeithio ar berfformiad ysgol:

 

1.    Diwygio Anghenion Dysgu Ychwanegol

2.    Cwricwlwm i Gymru (gan gynnwys, er enghraifft: newidiadau i gymwysterau, mwy o bwyslais ar les, cymhwysedd digidol yn Gymraeg, datblygu hyfforddiant cychwynnol i athrawon). Y panel hefyd i sicrhau cydbwysedd ar gyfer addysgu sy'n cynnwys yr ardal leol.

3.    Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod, gan gynnwys materion iechyd meddwl cynyddol megis rhwystrau i ddysgu, ymddygiad mewn ysgolion.

4.    Addysg ddewisol yn y cartref

5.    Rhaglen Genedlaethol i ddatblygu arweinwyr ysgolion

6.    Gwreiddio'r safonau proffesiynol ar gyfer dysgu ac addysgu

7.    Newid systemau atebolrwydd, gan gynnwys systemau categoreiddio ac arolygu sy'n debygol o newid, sut olwg fydd arnynt yn y dyfodol?

8.    Darpariaeth ddysgu broffesiynol newydd ar ddod yn hydref 2019

9.    Newidiadau i asesiadau disgyblion, bydd hyn ochr yn ochr â chyflwyno cwricwlwm newydd, disgwyl i asesiadau newid, sut olwg fydd ar hyn yn y dyfodol a mesurau posib newydd

10. Ysgolion yn dod yn sefydliadau dysgu, ysgolion yn datblygu gweledigaeth gref ar gyfer dysgu ac addysgu, gwahodd eraill i weld hyn ar waith a mynd allan i gydweithredu ag eraill.

Cytunodd y Cynghorydd y dylai'r rhain fod yn amlwg yn eu rhaglen waith dros y flwyddyn sydd i ddod.

 

6.

Adolygiad o'r flwyddyn ddiwethaf a chynllun ar gyfer y 12 mis i ddod ym maes craffu ar addysg pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Adolygodd y Panel y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys yr hyn a oedd yn llwyddiannus a'r hyn y gellid ei wella, ac roedd hyn yn cynnwys:

·         Craffu ysgolion unigol wedi mynd yn dda.  Roedd ymweld â rhai ysgolion o fudd i'r Panel, roeddent yn gallu gweld y gwaith a siarad â'r pennaeth, staff, llywodraethwyr a disgyblion.

·         Mae wedi bod yn fuddiol i'r adran addysg ac mae'r pynciau a drafodwyd wedi helpu i ddatblygu'r meysydd hynny, yn enwedig mewn perthynas ag Addysg mewn Lleoliad Heblaw yn yr Ysgol a'r Adolygiad o Ysgolion Bach.

·         Yn ôl yr Adran Addysg, mae'r cwestiynau heriol gan yr Adran Graffu ynghylch perfformiad yn ddefnyddiol, yn enwedig y cwestiynau ymchwil a ofynnwyd ynghylch dysgwyr diamddiffyn.

·         Maent yn dda am roi'r newyddion diweddaraf ynghylch newidiadau a heriau mewn perthynas â materion addysg

·         Rhaid iddynt fod yn wyliadwrus nad ydynt yn rhoi gormod o bwysau ar ysgolion ac felly mae cydlynu ag eraill ynghylch ymweliadau'n bwysig

·         Byddai mwy o gyd-destun ynghylch rhai pynciau'n ddefnyddiol.

Yna bu'r Panel yn trafod ei Raglen Waith ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Hoffent gynnwys y materion canlynol, gan fod yn ystyriol y gall pethau newid, felly bydd angen i hyn fod yn hyblyg o ran rhai newidiadau.

 

1.    Mae rhai newidiadau a nodwyd gan y Panel ond nid oedd cyfle iddo edrych arnynt dros y flwyddyn ddiwethaf 

 • Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Perfformiad Ôl-16
 • Cludiant Ysgol

 

2.    Eitemau a awgrymwyd gan yr Adran Addysg

 • Addysg Ddewisol yn y Cartref
 • Menter Ysgolion Iach
 • Cenhadaeth ein Cenedl a Datblygu Cwricwlwm Trawsffurfiol. Gallai'r sesiwn hon ystyried sut mae ysgolion yn ymateb i'r cwricwlwm newydd i Gymru ddrafft a'r 4 amcan galluogi perthnasol
 • Atal Heb fod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant - ymweliadau ysgol er mwyn gweld yr ymagwedd ar waith mewn ysgol. Awgrymwyd Ysgol Pentrehafod.

 

3.    Eitemau a nodwyd ar gyfer monitro parhaus

 • Gwelliannau EOTAS gan gynnwys cynnydd y gwaith adeiladu newydd
 • Cynnydd Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

 

4.    Eitemau blynyddol

 • Craffu Perfformiad Ysgolion (dewis o wybodaeth am gategoreiddiad ysgol)
  1. 1 ysgol goch Ysgol Gynradd Penclawdd
  2. 2 ymweliad sy'n seiliedig ar arfer Lles disgyblion - Ysgol Gymunedol Dylan Thomas Atal NEETs - Ysgol Pentrehafod
 • Data a sylwadau ar gyfer categoreiddio ysgolion a data perfformiad ysgol
 • Cynnydd ERW o ran y Cynllun Busnes
 • Perfformiad y Gwasanaeth Gwella Addysg
 • Perfformiad addysgol Plant sy'n Derbyn Gofal
 • Perfformiad disgyblion sy'n derbyn prydau ysgol am ddim a defnydd o'r Grant Amddifadedd Disgyblion
 • Craffu'r gyllideb flynyddol am ei bod yn berthnasol i faterion addysg (Chwefror 20)

·         Grŵp Cynghorwyr Craffu ERW - Y diweddaraf

 

7.

Er gwybodaeth pdf eicon PDF 64 KB

Cofnodion:

Nodwyd canlyniadau arolygiadau ysgolion unigol.

 

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 5.30pm

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340