||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ysgol Crug Glas Special School, Croft St, Swansea SA1 1QA

Cyswllt: Michelle Roberts, Scrutiny Officer 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Dim

2.

Nodiadau a Llythyrau Cynullyddion pdf eicon PDF 116 KB

Nodiadau a llythyrau cynullyddion o gyfarfod y panel ar 27/09/2018

Cofnodion:

Nododd y panel nodiadau'r cyfarfod ar 27 Medi 2018

3.

1.30pm Sesiwn baratoi gydag ymgynghorydd her pdf eicon PDF 103 KB

Cofnodion:

Cyfarfu cynghorwyr â'r ymgynghorydd herio, Rob Phillips, a'r Pennaeth Ymgynghorol, Gethin Smith, i drafod sut mae'r ysgol yn gwneud cynnydd ar ei thaith wella. Mae pwyntiau allweddol a nodwyd yn y drafodaeth hon yn cynnwys:

 

·         Materion staffio arweinyddiaeth o gwmpas amser yr arolwg yn 2016 ac am gyfnod ar ôl hynny a oedd yn rhoi'r ysgol mewn sefyllfa ddiamddiffyn, felly gwnaed tri phenderfyniad allweddol gan y Corff Llywodraethu a'r awdurdod lleol i wneud y canlynol:

1.    Penodi Clare Hobson yn Bennaeth dros dro

2.    Cynnwys y Pennaeth Ymgynghorol, Gethin Smith

3.    Sefydlu rhwydwaith Tîm am yr Ysgol

·         Mae'r tri phenderfyniad allweddol hyn wedi bod yn ddylanwadol wrth gyflwyno gwelliannau yn yr ysgol. Roedd Estyn yn hapus iawn gyda'r cynnydd a wnaed yn gyflym iawn a chytunodd na ddylai'r ysgol gael ei monitro ar ôl mis Mai 18

·         Mae'r corff llywodraethu'n fwy gweithgar o ran agweddau herio a chydnabyddir bod yr agweddau cefnogi'n gryf

·         Mae'r arweinyddiaeth yn gryfach o lawer ac mae wedi'i wasgaru, yn hytrach na'r Pennaeth yn unig yn arwain

·         Ysgol arloesi gyda phedair ysgol mewn rhwydwaith, 2 ysgol arbennig yn Abertawe a 2 yng Nghastell-nedd Port Talbot

 

 

 

4.

2.00pm Ysgol Crug Glas ysgol arbennig pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Aeth y cynghorwyr ar daith o amgylch yr ysgol cyn cael cyfarfod gyda'r Pennaeth, Claire Hobson, a'r Tîm Rheoli, Michelle Hibb a Susie Smith, a'r Llywodraethwyr Steve Barrett a Maggie Bullen.  Roedd Rob Phillips, yr ymgynghorydd herio, a'r Pennaeth Ymgynghorol, Gethin Smith hefyd yn bresennol yn y sesiwn hon.  Roedd prif bwyntiau'r drafodaeth yn cynnwys y canlynol:

 

·         Mae'r ysgol yn gwneud pob ymdrech i fod yn greadigol gyda'i gweithgareddau ond mae wedi'i chyfyngu gan rai rhwystrau, sy'n cynnwys: y safle, cyllid, lefelau staffio ac adnoddau.  Mae nifer o'r agweddau cadarnhaol yn cynnwys y lleoliad, mae'n agos at nifer o bethau ac mae'n gweithio'n agos gyda'r gymuned leol a busnesau lleol.

·         Ystyrir ffedereiddio gydag Ysgol Pen-y-bryn, a byddai hyn yn cynnwys ariannu Cynllun B ar gyfer adeilad newydd yn y tymor hir.

·         Clywodd y panel gan lywodraethwyr fod lleihad mewn arian i'r ysgol am y rhesymau canlynol yn bennaf:

o   Adolygiad graddio cynorthwywyr addysgu lle mae cynorthwywyr addysgu wedi cynyddu i raddfa 6 ond mae'r ysgol yn derbyn cyllid ar gyfer graddfa 4 yn unig.

o   Dirprwyo swyddi cynorthwywyr addysgu a oedd wedi'u hariannu'n ganolog yn wreiddiol i'r ysgol. Y swm a ddynodwyd oedd y swm cyllidebol yn hytrach na'r gwariant gwirioneddol, sy'n golygu bod diffyg cyllideb gwerth £88,700 o ganlyniad.

·         Mae'r gyllideb lai hon yn golygu bod yr ysgol wedi colli 2 athro, 17 o oruchwylwyr canol dydd a bod angen defnyddio cronfeydd wrth gefn yr ysgol. Dywedwyd wrth gynghorwyr fod y lleihad hwn yn parhau. Rhoddwyd £70,000 i'r ysgol o'r gronfa ailstrwythuro yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol, ond taliad unigol oedd hwn a gan fod rownd y gyllideb newydd ar ddod, mae'r llywodraethwyr yn pryderu'n fawr am effaith hyn a sut mae'n debygol o rwystro cynnydd yr ysgol.

·         Gwnaeth Estyn sylw ar y cynnydd a wnaed mewn perthynas â'i argymhellion pan ddychwelon nhw ym mis Ebrill 2018, nodwyd bod y tîm rheoli presennol yn effeithiol iawn wrth wella'r ysgol. Mae'r argymhellion yn cynnwys:

o   Argymhelliad 1 - ers yr arolygon craidd, mae uwch-arweinwyr wedi rhoi pwyslais priodol ar wella'r ffordd mae'r athrawon yn datblygu sgiliau'r disgyblion fesul cam. Mae'r addysgu'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau disgyblion ar gyflymder ac ar lefel sy'n addas ar gyfer eu hanghenion a'u lefelau gallu unigol.

o   Argymhelliad 2 - Mae gan y staff ddealltwriaeth glir o bwysigrwydd sgiliau ehangach i ddiwallu anghenion cymdeithasol ac emosiynol y disgyblion erbyn hyn. Mae'r ysgol wedi rhoi fframwaith sgiliau ehangach defnyddiol ar waith, sy'n nodi sut y gall disgyblion ddatblygu eu sgiliau fesul cam, megis gweithio gydag eraill a sgiliau meddwl.

o   Argymhelliad 3 - Mae uwch-arweinwyr yn cyfleu gweledigaeth a rennir ac sy'n gryf ar gyfer yr ysgol, sy'n canolbwyntio ar gydweithio ar draws tîm y staff. Mae'r weledigaeth a rennir yn un o gryfderau'r ysgol.

o   Argymhelliad 4 - Rhoddwyd ymagwedd strategol ar waith gan yr uwch-arweinwyr er mwyn gwella safonau a darpariaeth yn yr ysgol trwy roi cyfleoedd gwerthfawr i'r holl staff arsylwi ar arfer da a'i rannu. Bu hyn yn allweddol wrth symud ymlaen.

o   Argymhelliad 5 - Mae llywodraethwyr yn rhannu gweledigaeth glir ar gyfer gwella'r ysgol. Mae uwch-arweinwyr wedi darparu hyfforddiant pwrpasol ar gyfer llywodraethwyr ar agweddau pwysig ar waith yr ysgol, gan gynnwys defnyddio data i olrhain perfformiad disgyblion. Mae hyn wedi gwella gwybodaeth y llywodraethwyr yn ogystal â'u gallu i gefnogi ac i herio'r ysgol yn fwy effeithiol.

o   Mae gan yr ysgol gylch cryf a chlir o fonitro, gwerthuso ac adolygu. Mae systemau sicrhau ansawdd er mwyn helpu arweinwyr i nodi cryfderau a meysydd i'w gwella'n effeithiol.

·         Dywedodd y llywodraethwyr a'r Pennaeth eu bod yn hapus iawn gyda'r gefnogaeth y maent wedi'i derbyn gan yr awdurdod lleol, y gwasanaethau gwella ysgolion a'r Pennaeth Ymgynghorol.

·         Maent wedi gweld cynnydd mawr yn yr ysgol ers yr arolwg gwreiddiol.

·         Mae blaenoriaethau'r corff llywodraethu'n cynnwys ymrwymiad cryf i welliant parhaus a chefnogaeth a her barhaus wrth symud ymlaen. Mae hefyd yn cynnwys cynnig posib i ffedereiddio ac ysgol Cynllun B newydd. Oherwydd bod cymaint wedi newid dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r corff llywodraethu wedi gofyn am gyfnod o sefydlogrwydd tan fis Medi 2019. Yn ystod y cyfnod hwnnw byddant yn ystyried yr opsiwn o ffedereiddio yn fanwl gyda'r ysgol.

·         Mae'r ysgol a'r llywodraethwyr yn teimlo eu bod wedi dysgu llawer dros y blynyddoedd diwethaf a bod y Tîm am yr Ysgol wedi bod yn llwyddiannus iawn.

·         Roedd y panel yn hapus iawn i glywed am ganlyniad cadarnhaol ail arolygiad Estyn ac am ba mor gyflym y cafwyd gwelliant. Llongyfarchodd y panel staff yr ysgol a'r llywodraethwyr am eu hymrwymiad i wella'r ysgol ac maent yn credu bod hyn wedi bod yn allweddol yn eu llwyddiant wrth symud ymlaen mor gyflym.  Teimla'r panel fod cefnogaeth y Pennaeth Ymgynghorol, y Gwasanaeth Gwella Ysgolion a'r Tîm am yr Ysgol wedi bod yn llwyddiant mawr, a'i fod yn fodel ardderchog ar gyfer y dyfodol pan fydd ysgolion yn wynebu sefyllfaoedd heriol.  Diolchodd y panel i bawb a ddaeth i'r cyfarfod a dymunodd yn dda i'r ysgol at y dyfodol.

Ysgrifennir llythyr at Aelod y Cabinet dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau a fydd yn amlinellu barn y panel yn dilyn yr ymweliad.

 

 

5.

Cynllun Gwaith 2018 - 2019 pdf eicon PDF 94 KB

Cofnodion:

Nodwyd y rhaglen waith.

Letter to Cabinet Member pdf eicon PDF 152 KB

Llythyr at Aelod y Cabinet pdf eicon PDF 240 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340