||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Committee Room 3A - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Liz Jordan 01792 637314 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Datgeliadau o gysylltiadau -  Chris Holley a Mark Child.

2.

Nodiadau cyfarfod 25 Medi 2018 pdf eicon PDF 235 KB

Derbyn nodiadau’r cyfarfod blaenorol a chytuno eu bod yn gofnod cywir.

Cofnodion:

Cytunodd y panel fod y cofnodion yn gofnod cywir o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Medi 2018.

 

3.

Cwestiynau'r Cyhoedd

Rhaid i gwestiynau fod yn berthnasol i faterion ar yr agenda ac ymdrinnir â nhw o fewn cyfnod o 10 munud.

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn bresennol yn y cyfarfod.

 

 

4.

Cyflwyniad ar Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid

Alex Williams, Pennaeth y Gwasanaethau i Oedolion

Cofnodion:

Darparodd Alex Williams, Pennaeth y Gwasanaethau i Oedolion y diweddaraf am Drefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid ac atebodd gwestiynau.

 

Pwyntiau i'w trafod:

 

  • Daeth trefniadau newydd ar gyfer diogelu rhag colli rhyddid i rym ym mis Gorffennaf 2018.
  • Bellach mae tîm ymroddedig sy'n costio £250,000 y flwyddyn.  Derbyniodd y cyngor oddeutu £20,000 yn unig gan Lywodraeth Cymru tuag at y costau hyn eleni.
  • Gellir cynnal asesiadau o alluedd meddyliol, mewn theori, gan weithwyr cymdeithasol/meddygon/nyrsys cymwys.  Yn Abertawe, ar y cyfan, dim ond gweithwyr cymdeithasol a meddygon sy'n cynnal yr asesiadau.
  • Mae deddfwriaeth ar Drefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid yn berthnasol i ofal preswyl, a dyma'r achosion y mae'r tîm penodedig o fewn y cyngor yn ymdrin â hwy. Mae rhan arall o'r ddeddfwriaeth yn berthnasol i bobl sy'n byw yn y gymuned. Blaenoriaethir yr achosion hyn ar hyn o bryd yn ôl risg ac ymdrinnir â hwy gan y timau unigol.
  • Y teimlad yw y dylai unrhyw ddeddfwriaeth newydd ganolbwyntio'n benodol ar yr achosion mwyaf cymhleth lle mae amheuaeth mewn perthynas â gallu, yn hytrach na'r rheiny lle nad oes gallu mewn lleoliad gofal preswyl.

 

Camau Gweithredu:

  • Cylchredeg cyflwyniad i aelodau'r panel er gwybodaeth.

 

5.

Y diweddaraf am sut mae ymrwymiadau polisi'r cyngor yn cael eu rhoi ar waith yn y Gwasanaethau i Oedolion pdf eicon PDF 229 KB

Mark Child, Aelod y Cabinet - Gofal, Iechyd a Heneiddio’n Dda

Cofnodion:

Roedd Mark Child, Aelod y Cabinet dros Ofal, Iechyd a Heneiddio'n Dda, yn bresennol i roi crynodeb i'r panel am y cynnydd a wnaed o ran ymrwymiadau polisi'r cyngor mewn perthynas â'r Gwasanaethau i Oedolion.

 

Hysbyswyd y panel na fydd diweddariad swyddogol ar gael nes ei fod wedi'i gymeradwyo gan y Tîm Rheoli Corfforaethol a'r Cabinet.  Cytunodd y Panel i ohirio'r eitem hon nes bod y diweddariad swyddogol ar gael.

 

Camau Gweithredu:

  • Ychwanegu'r eitem 'Y diweddaraf am sut mae ymrwymiadau polisi'r cyngor yn cael eu rhoi ar waith yn y Gwasanaethau i Oedolion" at y Rhaglen Waith ar gyfer y cyfarfod ar 11 Rhagfyr 2018.

 

 

6.

Amserlen Rhaglen Waith 2018/19 pdf eicon PDF 98 KB

Cofnodion:

Ystyriodd y panel y rhaglen waith.

 

Rhoddwyd gwybod i'r panel y bydd Alex Williams yn dechrau absenoldeb mamolaeth yn fuan. Roedd Pennaeth Dros Dro'r Gwasanaethau i Oedolion a benodwyd yn ddiweddar, Deborah Reed, yn bresennol yn y cyfarfod.  Croesawodd y panel Deborah Reed a dymunwyd yn dda iddi yn ei rôl newydd. 

 

 

7.

Llythyrau pdf eicon PDF 325 KB

a) Ymateb gan Aelod y Cabinet (cyfarfod 17 Medi 2018)

b) Llythyr at Aelod y Cabinet (cyfarfod 25 Medi 2018)

c) Llythyr at Bae Gorllewinol (cyfarfod 25 Medi 2018)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Llythyrau a dderbyniwyd ac a ystyriwyd gan y panel.

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340