||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Ddinas, Abertawe

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

10.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, ni ddatganwyd unrhyw gysylltiadau.

 

11.

Cofnodion. pdf eicon PDF 142 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

Penderfynwyd cymeradwyo a llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 4 Mehefin 2019 fel cofnod cywir.

 

12.

Penderfynu ar Geisiadau Cynllunio o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. pdf eicon PDF 54 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais cynllunio ar ran Pennaeth Cynllunio ac Adfywio'r Ddinas.

 

Adroddwyd am ddiwygiadau/ddiweddariadau i'r atodlen hon a nodir y rhain isod â (#)

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r cais cynllunio isod yn amodol ar yr amodau yn yr adroddiad a/neu'r hyn a nodir isod (#):

#(Eitem 1) - Cais Cynllunio 2019/0911/S73 - datblygiad preswyl sy'n cynnwys man agored cyhoeddus a ffyrdd mynediad newydd o Heol Gower View a Heol Brynafon (amlinelliad) (amrywiad ar amodau 1, 3 a 4 caniatâd cynllunio 2005/2355 a roddwyd ar 23 Ebrill 2010) i estyn y cyfnod amser i gyflwyno Materion a Gadwyd yn Ôl am weddill y safle'n unol â'r Datganiad Dylunio a Mynediad diwygiedig a'r Uwch-gynllun ar dir i'r gorllewin o Heol Gower View ac i'r gogledd o Heol Brynafon, Penyrheol, Abertawe

 

Anerchwyd y pwyllgor gan Graham Howells (gwrthwynebydd) a Phil Baxter (asiant).

 

Anerchodd y Cynghorydd J P Curtice (aelod lleol) y pwyllgor a chyfeiriodd at ei phryderon ynghylch yr angen i gynnal man agored ar y datblygiad a chadw'r ardal chwarae a ailwampiwyd yn ddiweddar, gan gynnwys adleoli'r wifren sip.

 

Rhoddwyd cyflwyniad gweledol.

 

Diweddarwyd yr adroddiad fel a ganlyn:

Mae ecolegydd y cyngor wedi cynnal asesiad o effaith arwyddocaol debygol y datblygiad arfaethedig ar safleoedd Ewropeaidd a warchodir. Daw'r asesiad i'r casgliad nad oes unrhyw effeithiau arwyddocaol tebygol ar y safleoedd a warchodir.

 

Er mwyn sicrhau na fydd unrhyw effeithiau arwyddocaol ar y SoDdGA, dylid diwygio amod 26 rhan viii) i ddweud:

viii) yr oll fesurau atal llygredd sy'n ymwneud â chyrff dŵr gerllaw, yn enwedig o ran ACA Bae a Morydau Caerfyrddin ac AGA Moryd Burry, a SoDdGA Moryd Llwchwr a Chasllwchwr (gan gynnwys mesurau lliniaru a gwella a argymhellwyd yn Adran 2 yr Asesiad o Effeithiau Datblygu Ecolegol a'r Adroddiad Cynigion Lliniaru a baratowyd gan Hawkeswood Ecology ym mis Mehefin 2019), a '

 

          Cymeradwywyd y cais yn amodol ar weithred amrywio ar gyfer y           cytundeb S106 yn unol â'r argymhelliad ac yn amodol ar y diwygiad uchod i           amod 26.

13.

Cais cynllunio Cyf: 2019/1232/106 a 2018/2671/S73 - Adeiladu 80 Rhif unedau preswyl gyda mynediad cysylltiedig a thirlunio
Cyn safle'r Ganolfan Ddinesig, Penllergaer. pdf eicon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth Cynllunio ac Adfywio'r Ddinas adroddiad a oedd yn amlinellu'r cais gan yr ymgeisydd (Enzo Homes) i addasu'r ymgymeriad unochrog a wnaed yn unol ag Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y'i diwygiwyd) i ddatblygu ar hen safle'r Ganolfan Ddinesig, Penllergaer.

 

Amlinellwyd a manylwyd ar y manylion cefndir, yr ymgynghoriad a wnaed a'r prif faterion yn codi o'r cais yn yr adroddiad.

 

Siaradodd y Cynghorydd E W Fitzgerald (Aelod Lleol) mewn perthynas â'r cais a chefnogodd argymhelliad y swyddogion i'w wrthod.

 

Penderfynwyd gwrthod y cais i addasu'r ymgymeriad unochrog i'r weithred amrywio (rhwymedigaeth cynllunio).

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340