||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Ddinas, Abertawe

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Aelod Llywyddol ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2017-2020.

Cofnodion:

Gofynnodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd am enwebiadau. Derbyniwyd enwebiad ar gyfer y Cynghorydd D W W Thomas. Cynigiwyd ac eiliwyd yr enwebiad.

 

PENDERFYNWYD ethol y Cynghorydd D W W Thomas yn Aelod Llywyddol ar gyfer blwyddyn ddinesig 2019-2020.

 

Bu'r Cynghorydd D W W Thomas (Aelod Llywyddol) yn llywyddu

2.

Ethol Dirprwy Aelod Llywyddol ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2019-2020.

Cofnodion:

Gofynnodd yr Aelod Llywyddol am enwebiadau. Derbyniwyd enwebiad ar gyfer y Cynghorydd J P Curtice. Cynigiwyd ac eiliwyd yr enwebiad.

 

Penderfynwyd ethol y Cynghorydd J P Curtice yn Ddirprwy Aelod Llywyddol ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2019-2020.

3.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Rhoddodd y Dirprwy Brif Swyddog Cyfreithiol gyngor ynghylch y cysylltiadau personol a rhagfarnol posib y gallai fod gan gynghorwyr a swyddogion ag eitemau ar yr agenda.

 

Atgoffodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd gynghorwyr a swyddogion y dylid llenwi'r daflen "Datgeliadau o gysylltiadau personol a rhagfarnol" os oes gan y cynghorydd/swyddog gysylltiad i'w ddatgan yn unig. Nid oes angen dychwelyd ffurflenni os nad oes unrhyw beth i'w ddatgan. Hysbyswyd cynghorwyr a swyddogion hefyd fod yn rhaid datgan unrhyw gysylltiad ar lafar ac yn ysgrifenedig ar y daflen.

 

Yn unol â darpariaethau'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, datganwyd y cysylltiadau canlynol:

 

1)              Datganodd y Cynghorwyr C Anderson, P M Black, J E Burtonshaw, M C Child, J P Curtice, N J Davies, P Downing, C R Doyle, C R Evans, E W Fitzgerald, R Francis-Davies, S J Gallagher, L S Gibbard, K M Griffiths, J A Hale, D W Helliwell, C A Holley, B Hopkins, O G James, Y V Jardine, J W Jones, L R Jones, M H Jones, P K Jones, S M Jones, M A Langstone, A S Lewis, M B Lewis, W G Lewis, P Lloyd, I E Mann, P M Matthews, P N May, H M Morris, C L Philpott, S Pritchard, A Pugh, J A Raynor, C Richards, K M Roberts, B Rowlands, M Sherwood, P B Smith, R V Smith, A H Stevens, R C Stewart, D G Sullivan, M Sykes, G J Tanner, D W W Thomas, W G Thomas, G D Walker, L V Walton a T M White gysylltiad personol â Chofnod 8 "Materion Cyfansoddiadol 2019-2020".

4.

Cofnodion. pdf eicon PDF 134 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

Penderfynwyd cymeradwyo'r cofnodion canlynol a'u llofnodi fel cofnod cywir:

 

1)              Cyfarfod cyffredin y cyngor a gynhaliwyd ar 25 Ebrill 2019.

5.

Ymatebion ysgrifenedig i gwestiynau a ofynnwyd yng Nghyfarfod Cyffredinol Diwethaf y Cyngor.

Cofnodion:

Ni chafwyd ymatebion ysgrifenedig i gwestiynau a ofynnwyd yng nghyfarfod cyffredin diwethaf y cyngor.

6.

Cyhoeddiadau'r Aelod Llywyddol.

Cofnodion:

1)              Gweddarlledu'r Cyfarfod

 

Dywedodd yr Aelod Llywyddol, fel rhan o'r gwaith cyfredol i fynd ati i weddarlledu cyfarfodydd y cyngor, y Cabinet, y Pwyllgor Cynllunio a Phwyllgor y Rhaglen Graffu, fod y cyfarfod yn cael ei recordio.

 

2)              Cydymdeimladau

 

a)              Chris James, Gŵr y Cynghorydd Lynda James

 

Mynegodd yr Aelod Llywyddol ei dristwch wrth gyfeirio at farwolaeth sydyn Chris James, sef gŵr y Cynghorydd Lynda James. Dywedodd fod y cyngor yn meddwl am Lynda a'r teulu.

 

Safodd pawb i ddangos cydymdeimlad a pharch.

 

3)              Cywiriadau/Diwygiadau i Wŷs y Cyngor

 

Dywedodd yr Aelod Llywyddol fod y gwaith papur ynghylch Aelodaeth y Pwyllgorau a Chyrff Allanol wedi'i gyflwyno. Roedd y rhain hefyd yn amodol ar newidiadau pellach a gyflwynir gan arweinwyr y pleidiau gwleidyddol.

7.

Enwau cynghorwyr y mae arweinydd y Cyngor wedi'u dewis i fod yn aelodau o'r Cabinet. (er gwybodaeth)

Cofnodion:

Amlinellodd Arweinydd y Cyngor enwau'r cynghorwyr sydd wedi'u dewis i fod yn Aelodau o Gabinet y Cyngor. Amlinellodd hefyd bortffolios y Cabinet:

 

Cynghorwyr

Portffolio'r Cabinet

Rob C Stewart

Arweinydd y Cyngor

Economi a Strategaeth

Clive E Lloyd

Dirprwy Arweinydd y Cyngor

Trawsnewid Busnes a Pherfformiad

Alyson Pugh

Andrew H Stevens

Cymunedau Gwell

Mark C Child

Gofal, Iechyd a Heneiddio'n Dda

Elliott J King

Sam Pritchard

Gwasanaethau Plant

David H Hopkins

Cyflwyno

Jen A Raynor

Gwella Addysg, Dysgu a Sgiliau

Mark Thomas

Yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd

Andrea S Lewis

Cartrefi ac Ynni

Robert Francis-Davies

Buddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth

 

Sylwer:

Caiff Aelod y Cabinet sy'n gyfrifol am Bortffolio'r Cabinet ar gyfer Cymunedau Gwell a Phortffolios Cabinet y Gwasanaethau Plant eu newid yn rheolaidd.

 

Y Cynghorwyr Alyson Pugh ac Elliott J King fydd Aelodau’r Cabinet am y cyfnodau:

 

Ø    9 Mai i 31 Awst 2019 ac 1 Medi i 30 Tachwedd 2019.

 

Y Cynghorwyr Andrew H Stevens a Sam Pritchard fydd Aelodau’r Cabinet am y cyfnodau:

 

Ø    1 Rhagfyr 2019 i 29 Chwefror 2020 ac 1 Mawrth i 28 Mai 2020.

8.

Newidiadau i'r Cyfansoddiad. pdf eicon PDF 202 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd adroddiad a oedd yn  hysbysu'r cyngor o faterion cyfansoddiadol angenrheidiol y mae angen eu trafod yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor. Byddai materion o'r fath yn galluogi'r cyngor i weithredu'n effeithlon ac yn gyfreithlon.

 

Atgoffodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd y c cyngor fod gwaith papur yn ymwneud ag Aelodaeth Pwyllgorau a Chyrff Allanol wedi'i gyflwyno a dywedodd fod y rhain hefyd yn amodol ar ddiwygiadau pellach a gyflwynir gan arweinwyr y pleidiau gwleidyddol.

 

Penderfynwyd:

 

1)              Nodi penderfyniadau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol mewn perthynas â chyflogau sylfaenol, dinesig ac uwch a'r ffioedd ar gyfer Aelodau Cyfetholedig fel y'u nodir yn Atodiad A yr adroddiad;

 

2)              Rhaid talu cyflog uwch i'r canlynol:

 

Ø    Arweinydd y Cyngor;

Ø    Dirprwy Arweinydd y Cyngor;

Ø    Aelodau'r Cabinet x 8;

Ø    Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol;

Ø    Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio;

Ø    Cadeirydd Pwyllgor Datblygu Polisi’r Economi ac Isadeiledd;

Ø    Cadeirydd Pwyllgor Datblygu Polisi Addysg a Sgiliau;

Ø    Cadeirydd Pwyllgor Datblygu Polisi Lleihau Tlodi;

Ø    Cadeirydd Pwyllgor Datblygu Polisi Pobl;

Ø    Cadeirydd Pwyllgor Datblygu Polisi Trawsnewid a Chyngor y Dyfodol;

Ø    Cadeirydd Pwyllgor y Rhaglen Graffu.

 

3)              Nodi penderfyniad Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol bod rhaid talu Cyflog Uwch, Band 4 (yn amodol ar y rheol 10%), i Arweinydd yr wrthblaid fwyaf;

 

4)              Talu cyflog dinesig i'r canlynol (ar yr amod nad ydynt eisoes yn derbyn Cyflog Uwch):

 

Ø    Yr Arglwydd Faer (Pennaeth Dinesig);

Ø    Y Dirprwy Arglwydd Faer (Dirprwy Bennaeth Dinesig).

 

5)              Ailbenodi swyddi'r Aelod Llywyddol a'r Dirprwy Aelod Llywyddol a'u bod nhw'n cadeirio cyfarfodydd y cyngor. Ni fydd y swyddi hyn yn derbyn Cyflog Uwch;

 

6)              Penodi Cyrff y Cyngor a nifer y seddi a ddyrannwyd iddynt fel a restrir isod:

 

 

Corff

Seddi

Cyngor

72

Y Cabinet

10

Pwyllgorau

 

Apeliadau a Dyfarniadau

7

Apwyntiadau

13

Archwilio

13

Arfarnu a Chydnabyddiaeth Ariannol y Prif Weithredwr

9

Disgyblu Prif Swyddogion

13

Apeliadau Disgyblu Prif Swyddogion

13

Gwasanaethau Democrataidd

13

Cwynion Absenoldeb Teuluol

 

Datblygu Polisi’r Economi ac Isadeiledd

12

Datblygu Polisi Addysg a Sgiliau

12

Datblygu Polisi Lleihau Tlodi

12

Datblygu Polisi Pobl

12

Datblygu Polisi Trawsnewid a Chyngor y Dyfodol

12

Cyd-bwyllgor Ymgynghori

7

Trwyddedu Cyffredinol

12

Is-bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

3

Trwyddedu Statudol

12

Is-bwyllgor Trwyddedu Statudol

3

Cronfa Bensiwn

6

Cynllunio

12

Rhaglen Graffu

13

Safonau

9

Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg,

5

Paneli, Fforymau, Grwpiau etc.

 

Panel Derbyniadau

6

Panel Llofnodwyr Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

1

Fforwm Cynghorau Cymuned/Tref

6

Bwrdd Magu Plant Corfforaethol

9

Gweithgor y Cyfansoddiad

9

Grŵp Cynghori ar Ddatblygu

3

Panel Ariannu Allanol

10

Grŵp Partneriaeth AoHNE Gŵyr

6

Panel Cronfa Datblygu Cynaliadwy

2

Panel Apeliadau’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy

1

Bwrdd Pensiwn Lleol

1

Panel Swyddi Gwag y Pwyllgor Safonau

3

Panel Ymddiriedolwyr

17

 

7)              Eithrio’r pwyllgorau a restrir yn Atodiad C yr adroddiad gan y cyngor o Reoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau a Grwpiau Gwleidyddol) 1990 er mwyn caniatáu mwy o gynrychiolaeth ar y pwyllgorau hyn gan wrthbleidiau gwleidyddol;

 

8)              Clustnodi Cynghorwyr i wasanaethu ar Gyrff y Cyngor yn unol â'r enwebiadau a dderbyniwyd oddi wrth Grwpiau Gwleidyddol fel a nodir yn Atodiad 1 y cofnodion hyn;

 

9)              Nodi penderfyniad Arweinydd y Cyngor i benodi Cynghorwyr i wasanaethu ar Gyrff Allanol fel a nodir yn Atodiad 2 y cofnodion hyn;

 

10)          Cadarnhau a Mabwysiadu Cyfansoddiad y Cyngor (www.swansea.gov.uk/constitution) gan gynnwys unrhyw ddiwygiadau a wnaed yn y cyfarfod hwn;

 

11)          Ailethol y Cynghorydd P M Black yn Gadeirydd Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd;

 

12)          Talu'r Aelodau Cyfetholedig hynny sy'n gymwys am daliadau Aelod Cyfetholedig am gyfanswm o 20 niwrnod llawn y flwyddyn ddinesig;

 

13)          Cadarnhau Llawlyfr y Cynghorwyr (www.swansea.gov.uk/CllrsHandbook);

 

14)          Nodi'r rhestr o feysydd yr Aelodau Hyrwyddo a'r Cynghorwyr sy'n gyfrifol fel yr amlinellir yn Atodiad 3 y cofnodion hyn;

 

15)          Cadarnhau a mabwysiadu Dyddiadur Cyrff y Cyngor 2019-2020 fel y'i rhestrir yn Atodiad E;

 

16)          Cynnal unrhyw ddiwygiadau canlyniadol i Gyfansoddiad y Cyngor a/neu Gynghorwyr o ganlyniad i'r adroddiad hwn.

9.

sêl gyffredin.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD gosod y Sêl Gyffredin ar unrhyw ddogfen angenrheidiol i weithredu unrhyw benderfyniad a gymeradwywyd neu a gadarnhawyd mewn cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn ddinesig flaenorol.

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 4.12pm

 

 

Cadeirydd

 

 

 


 

Atodiad 1

Aelodaeth Cyrff y Cyngor

 

CYNGOR (72)

Cynghorwyr:

Cyril Anderson

Erika T Kirchner

Peter M Black

Myles A Langstone

June E Burtonshaw

Andrea S Lewis

Mark C Child

Mike B Lewis

Sybil E Crouch

Richard D Lewis

Jan P Curtice

Wendy G Lewis

Nick J Davies

Clive E Lloyd

A Mike Day

Paul Lloyd

Phil Downing

Irene E Mann

C Ryland Doyle

Penny M Matthews

Mike Durke

Peter N May

Ceri R Evans

Hazel M Morris

V Mandy Evans

David Phillips

William Evans

Cheryl L Philpott

E Wendy Fitzgerald

Sam Pritchard

Robert Francis-Davies

Alyson Pugh

Steve J Gallagher

Jennifer A Raynor

Louise S Gibbard

Christine Richards

Fiona M Gordon

Kelly M Roberts

Kevin M Griffiths

Brigitte J Rowlands

Joe A Hale

Mary Sherwood

David W Helliwell

Paulette B Smith

Terry J Hennegan

Robert V Smith

Chris A Holley

Andrew H Stevens

Paxton R Hood-Williams

Rob C Stewart

Beverly Hopkins

D Gareth Sullivan

David H Hopkins

Mo Skyes

Oliver G James

Gloria J Tanner

Lynda James

Des W W Thomas

Yvonne V Jardine

L Graham Thomas

Jeff W Jones

Mark Thomas

Lyndon R Jones

Will G Thomas

Mary H Jones

Linda J Tyler-Lloyd

Peter K Jones

Gordon D Walker

Susan M Jones

Lesley V Walton

Elliott J King

T Mike White

 

 

 


APELIADAU A DYFARNIADAU (7)

 

Cynghorwyr Llafur: 5

June E Burtonshaw

Hazel M Morris

Jan P Curtice

Des W W Thomas

Joe A Hale

 

 

Cynghorydd y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 1

Jeff W Jones

 

 

Cynghorwyr Ceidwadol: 0

-1

 

 

 

PWYLLGOR PENODIADAU (13)

 

Cynghorwyr Llafur: 9 (8 parhaol ac 1 wedi'i ddethol gan yr Arweinydd)

Jan P Curtice

Clive E Lloyd

Robert Francis-Davies

Rob C Stewart

Andrea S Lewis

Mark Thomas

Mike B Lewis

June Burtonshaw

 

 

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 2

Chris A Holley

Mary H Jones

 

Cynghorwyr Ceidwadol: 2

Lyndon R Jones

Linda J Tyler-Lloyd

 

 

PWYLLGOR ARCHWILIO (13)

Cynghorwyr Llafur: 9

Cyril Anderson

Mike B Lewis

Terry J Hennegan

Sam Pritchard

Oliver G James

Lesley V Walton

Peter K Jones

T Mike White

Erika T Kirchner

 

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 2

Jeff W Jones

Peter M Black

 

Cynghorwyr Ceidwadol: 2

Paxton R Hood-Williams

Will G Thomas

 

 

 


PWYLLGOR ARFARNU A CHYDNABYDDIAETH ARIANNOL Y PRIF WEITHREDWR (9)

 

Cynghorwyr Llafur: 5

Mark C Child

Jennifer A Raynor

Clive E Lloyd

Rob C Stewart

Andrea S Lewis

 

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 2

Chris A Holley

E Wendy Fitzgerald

 

Cynghorwyr Ceidwadol: 1

Lyndon R Jones

 

 

Cynghorydd Uplands: 1

Irene E Mann

 

 

 

PWYLLGOR DISGYBLU PRIF SWYDDOGION (13)

 

Cynghorwyr Llafur: 9

Jan P Curtice

Elliott J King

Mark C Child

Mike B Lewis

Phil Downing

Wendy G Lewis

Joe A Hale

Penny M Matthews

Yvonne V Jardine

 

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 2

E Wendy Fitzgerald

Mary H Jones

 

Cynghorwyr Ceidwadol: 2 (-1)

Paxton R Hood-Williams

 

 

 

PWYLLGOR APELIADAU DISGYBLU PRIF SWYDDOGION (13)

 

Cynghorwyr Llafur: 9

Sybil E Crouch

Christine Richards

Nick J Davies

Robert V Smith

William Evans

Rob C Stewart

Erika T Kirchner

Lesley V Walton

Clive E Lloyd

 

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 2

Chris A Holley

D Gareth Sullivan

 

Cynghorwyr Ceidwadol: 2 (-1)

Will G Thomas

 

 

 

PWYLLGOR Y GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD (13)

 

Cynghorwyr Llafur: 9

June E Burtonshaw

Erika T Kirchner

Nick J Davies

Wendy G Lewis

Mike Durke

Gloria J Tanner

Louise S Gibbard

Lesley V Walton

Joe A Hale

 

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 2

Peter M Black

Susan M Jones

 

Cynghorwyr Ceidwadol: 2

Brigitte J Rowlands

Linda J Tyler-Lloyd

 

 

CYD-BWYLLGOR YMGYNGHORI (7)

Cynghorwyr Llafur: 5

V Mandy Evans

Clive E Lloyd

Joe A Hale

Mark Thomas

David H Hopkins

 

 

Cynghorydd y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 1

Chris A Holley

 

Cynghorydd Ceidwadol: 1

Steve J Gallagher

 

 

PWYLLGOR CYNLLUNIO (12)

 

Cynghorwyr Llafur: 8

Cyril Anderson

Paul Lloyd

Will Evans

Des W W Thomas

Louise S Gibbard

Paulette B Smith

Mike B Lewis

T Mike White

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 2

Peter M Black

Susan M Jones

 

Cynghorydd Ceidwadol: 2

Richard D Lewis

Linda J Tyler-Lloyd

 

 

 


PWYLLGOR DATBLYGU POLISI'R ECONOMI AC ISADEILEDD (12)

 

Cynghorwyr Llafur: 8

June E Burtonshaw

Wendy G Lewis

Phil Downing

Paul Lloyd

V Mandy Evans

Penny M Matthews

Peter K Jones

T Mike White

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 2

Swydd wag

Swydd wag

 

Cynghorwyr Ceidwadol: 2

Paxton R Hood-Williams

Myles A Langstone

 

 

PWYLLGOR DATBLYGU POLISI ADDYSG A SGILIAU (12)

 

Cynghorwyr Llafur: 8

Jan P Curtice

Mike B Lewis

Mike Durke

Oliver G James

Fiona M Gordon

Robert V Smith

Beverly Hopkins

Des W W Thomas

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 2

Swydd wag

Swydd wag

 

Cynghorwyr Ceidwadol: 2

Lyndon R Jones

Myles A Langstone

 

 

PWYLLGOR DATBLYGU POLISI POBL (12)

 

Cynghorwyr Llafur: 8

Cyril Anderson

Mike B Lewis

Ceri R Evans

Mo Skyes

Yvonne V Jardine

Gloria J Tanner

Erika T Kirchner

T Mike White

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 2

Swydd wag

Swydd wag

 

Cynghorwyr Ceidwadol: 2

Steve J Gallagher

Paxton R Hood-Williams

 

 

 


PWYLLGOR DATBLYGU POLISI LLEIHAU TLODI (12)

 

Cynghorwyr Llafur: 8

C Ryland Doyle

David Phillips

Erika T Kirchner

Christine Richards

Peter K Jones

Mary Sherwood

Hazel M Morris

Gloria J Tanner

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 2

Swydd wag

Swydd wag

 

Cynghorwyr Ceidwadol: 2

David W Helliwell

Lyndon R Jones

 

 

PWYLLGOR DATBLYGU POLISI TRAWSNEWID A CHYNGOR Y DYFODOL (12)

 

Cynghorwyr Llafur: 8

Cyril Anderson

Terry J Hennegan

June E Burtonshaw

Mike B Lewis

Louise S Gibbard

Paulette B Smith

Joe A Hale

Lesley V Walton

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 2

Swydd wag

Swydd wag

 

Cynghorwyr Ceidwadol: 2 (-1)

Linda J Tyler-Lloyd

 

 

 

PWYLLGOR SAFONAU (3)

 

Cynghorwyr Llafur: 2

Joe A Hale

Mike B Lewis

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 1

L Graham Thomas

 

 

 

 


PWYLLGOR TRWYDDEDU STATUDOL (12)

 

Cynghorwyr Llafur: 8

C Anderson

Paul Lloyd

Jan P Curtice

Penny M Matthews

Phil Downing

Hazel M Morris

Nick J Davies

Lesley V Walton

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 2

Cheryl L Philpott

L Graham Thomas

 

Cynghorwyr Ceidwadol: 2

Steve J Gallagher

Brigitte J Rowlands

 

 

IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU STATUDOL (3)

 

Sylwer - 3 chynghorydd yn cael eu galw ar sail rota

 

Cynghorwyr Llafur: 8

C Anderson

Paul Lloyd

Jan P Curtice

Penny M Matthews

Phil Downing

Hazel M Morris

Nick J Davies

Lesley V Walton

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 2

Cheryl L Philpott

L Graham Thomas

 

Cynghorwyr Ceidwadol: 2

Steve J Gallagher

Brigitte J Rowlands

 

 

PWYLLGOR TRWYDDEDU CYFFREDINOL (12)

 

Cynghorwyr Llafur: 8

C Anderson

Paul Lloyd

Jan P Curtice

Penny M Matthews

Phil Downing

Hazel M Morris

Nick J Davies

Lesley V Walton

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 2

Cheryl L Philpott

L Graham Thomas

 

Cynghorwyr Ceidwadol: 2

Steve J Gallagher

Brigitte J Rowlands

 

 

 


IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU CYFFREDINOL (3)

 

Sylwer - 3 chynghorydd yn cael eu galw ar sail rota

 

Cynghorwyr Llafur: 8

C Anderson

Paul Lloyd

Jan P Curtice

Penny M Matthews

Phil Downing

Hazel M Morris

Nick J Davies

Lesley V Walton

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 2

Cheryl L Philpott

L Graham Thomas

 

 

Cynghorwyr Ceidwadol: 2

Steve J Gallagher

Brigitte J Rowlands

 

 

PWYLLGOR ARCHIFAU GORLLEWIN MORGANNWG

 

Cynghorwyr Llafur: 3

Mike Durke

Robert V Smith

Louise S Gibbard

 

 

Cynghorydd y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 1

Peter M Black

 

 

Cynghorydd Ceidwadol:

Lyndon R Jones

 

 

 

PANEL DERBYNIADAU (6)

 

Cynghorwyr Llafur: 4

Jan P Curtice

Sam Pritchard

Ceri R Evans

Kelly M Roberts

 

Cynghorydd y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 1

A Mike Day

 

 

Cynghorydd Ceidwadol: 0 (-1)

 

 

 

 

 


PANEL LLOFNODWYR CYFAMOD CYMUNEDOL Y LLUOEDD ARFOG

 

Cynghorydd Llafur: 1

June E Burtonshaw

 

 

GRŴP LLYWIO PARTNERIAETH AOHNE GŴYR (6)

 

Cynghorwyr Llafur: 4

Mark C Child

Paul Lloyd

Jan P Curtice

Andrew H Stevens

 

Cynghorydd y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 1

Lynda James

 

 

Cynghorydd Ceidwadol: 1

Paxton R Hood-Williams

 

 

 

PANEL CRONFA DATBLYGU CYNALIADWY AOHNE GŴYR (4)

 

Cynghorwyr Llafur: 3

Mark C Child

Andrew H Stevens

Paul Lloyd

 

 

Cynghorydd y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 1

Lynda James

 

 

 

PANEL APELIADAU DATBLYGU CYNALIADWY AOHNE GŴYR (1

 

Cynghorydd Llafur: 1

Jan P Curtice

 

 

 

PWYLLGOR Y GRONFA BENSIWN (6)

 

Cynghorwyr Llafur: 4

Jan P Curtice

Mike B Lewis

Phil Downing

Clive E Lloyd

 

Cynghorydd y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 1

D Gareth Sullivan

 

 

 Cynghorydd Ceidwadol: 1

Will G Thomas

 

 

 


BWRDD PENSIWN LLEOL (1)

 

Cynghorydd Llafur: 1

T Mike White

 

PANEL SWYDDI GWAG Y PWYLLGOR SAFONAU (3)

 

Cynghorwyr Llafur: 2

Andrea S Lewis

Mike B Lewis

 

Cynghorydd y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 1

Mary H Jones

 

 

PANEL YMDDIRIEDOLWYR (17)

 

Cynghorwyr Llafur: 11

Cyril Anderson

Christine Richards

William Evans

Alyson Pugh

Yvonne V Jardine

Paulette B Smith

Mike B Lewis

Mark Thomas

Wendy G Lewis

Lesley V Walton

Hazel M Morris

 

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 3

Chris A Holley

D Gareth Sullivan

Susan M Jones

 

 

Cynghorwyr Ceidwadol: 2

Lyndon R Jones

Brigitte J Rowlands

 

Cynghorydd Uplands: 1

Irene E Mann

 

 

GWEITHGOR Y CYFANSODDIAD (9)

 

Cynghorwyr Llafur: 5

Arweinydd

Aelod Llywyddol y Cyngor

Dirprwy Arweinydd

Dirprwy Aelod Llywyddol y Cyngor

1 Aelod y Cabinet (David H Hopkins)

 

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 2

Arweinydd Grŵp

Dirprwy Arweinydd Grŵp

 

Cynghorydd Ceidwadol: 1

Arweinydd Grŵp

 

 

Cynghorydd Uplands: 1

Arweinydd Grŵp

 

 


FFORWM CYNGHORAU CYMUNED/TREF (6)

 

Cynghorwyr Llafur: 4

 

Aelod y Cabinet dros Gyflwyno

Phil Downing

Jan P Curtice

Christine Richards

 

Cynghorydd y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol:

Lynda James

 

 

Cynghorydd Ceidwadol: 1

Will G Thomas

 

 

 

BWRDD MAGU PLANT CORFFORAETHOL (9)

 

Cynghorwyr Llafur: 6

Ceri R Evans

Wendy G Lewis

William Evans

Alyson Pugh

Elliott J King

Jennifer A Raynor

 

Cynghorydd y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 1

Susan M Jones

 

 

Cynghorydd Ceidwadol: 1

Brigitte J Rowlands

 

 

Cynghorydd Uplands: 1

Irene E Mann

 

 

 

PWYLLGOR Y RHAGLEN GRAFFU (13)

 

Cynghorwyr Llafur: 9

Cyril Anderson

Erika T Kirchner

June E Burtonshaw

Peter K Jones

Mike Durke

Wendy G Lewis

Louise S Gibbard

Gloria J Tanner

Terry J Hennegan

 

 

Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 2

E Wendy Fitzgerald

Mary H Jones

 

Cynghorwyr Ceidwadol: 2

David W Helliwell

Will G Thomas

 

 


GRŴP CYNGHORI AM DDATBLYGU (5)

 

Cynghorwyr Llafur: 5

Robert Francis-Davies

Andrea S Lewis

David H Hopkins

Rob C Stewart

Peter K Jones

 

 

 

PANEL ARIANNU ALLANOL (10)

 

Cynghorwyr Llafur: 10

10 Aelod Cabinet

 

 

 

 

 

CRAFFU BARGEN DDINESIG BAE ABERTAWE (3)

 

Cynghorwyr Llafur: 2

Jan P Curtice

Phil Downing

 

Cynghorydd y Democratiaid Rhyddfrydol/Annibynnol: 1

Jeff W Jones

 


 

Atodiad 2

Dyraniad Arweinydd y Cyngor o Gynghorwyr i Wasanaethu ar Gyrff Allanol

 

Cyngor Iechyd Cymunedol PABM

Wendy Lewis

 

Hazel Morris

 

Mo Skyes

 

 

Y Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus (APSE)

Clive Lloyd

 

 

Sefydliad Addysgol Cambrian ar gyfer Plant Byddar

Andrea Lewis

 

 

Grŵp Llywio Addysg mewn Lleoliad Heblaw'r Ysgol (EOTAS)

Jennifer Raynor

 

 

Cyd-bwyllgor ERW

Rob Stewart

 

Jennifer Raynor

 

 

Panel Maethu (Ffrindiau a Theuluoedd)

Mo Skyes

 

 

Panel Maethu (Panel Prif Ffrwd)

Mandy Evans

 

 

Coleg Gŵyr Abertawe

Sam Pritchard

 

Des Thomas

 

 

Cymdeithas Gwerinwyr Gŵyr

Andrew Stevens

 

 

Fforwm Rheilffordd Calon Cymru

Paul Lloyd

 

 

Cytundeb rhwng Awdurdodau ar gyfer Gwastraff Bwyd

Mandy Evans

 

Mark Thomas

 

 

Cyd-gyngor Cymru (Cyngor Taleithiol De Cymru)

Rob Stewart

 

Clive Lloyd

 

 

Undeb Credyd Benthyciadau a Chynilion Abertawe (LASA)

Lesley Walton

 

 

Gweithrediaeth y Gymdeithas Llywodraeth Leol (LGA)

Mark Thomas

 

Clive Lloyd

 

Andrea Lewis

 

Rob Stewart

 

 

 


 

Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cyril Anderson

 

Jan Curtice

 

Terry Hennegan

 

Paulette Smith

 

Des Thomas

 

Gordon Walker

 

Richard Lewis

Cymdeithas Genedlaethol Awdurdodau Marchnadoedd Prydain

Robert Francis-Davies

 

 

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau (Abertawe)

Erika Kirchner

 

Joe Hale

 

Robert Francis-Davies

 

 

Bwrdd Rheoli Castell Ystumllwynarth

Mark Child

 

 

Grŵp Llywio PATROL (Rheoliadau Parcio a Thraffig y Tu Allan i Lundain)

Mark Thomas

 

 

Bwrdd Rheoli UAD (Uned Atgyfeirio Disgyblion)

Jennifer Raynor

 

 

Partneriaeth Adfywio Abertawe

Rob Stewart

 

Robert Francis-Davies

 

David Hopkins

 

 

Panel Heddlu a Throseddu De Cymru

Christine Richards

 

Erika Kirchner

 

 

Pwyllgor Rheoli Gwastraff Rhanbarthol De-orllewin Cymru

Mark Thomas

 

Mandy Evans

 

Mike White

 

 

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol

Lynda James

 

William Evans

 

Yvonne Jardine

 

Sam Pritchard

 

Elliott King

 

Peter Jones

 

 

Bwrdd Ymddiriedolwyr Suresprung

Jan Curtice

 

Ryland Doyle

 

Alyson Pugh

 

Gloria Tanner

Cyd-bwyllgor Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Rob Stewart

 

 

Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe

Cyril Anderson

 

Joe Hale

 

Clive Lloyd

 

Mike Lewis

 

Paul Lloyd

 

Robert Smith

 

Mike White

 

Chris Holley

 

Gareth Sullivan

 

Lyndon Jones

 

 

Cyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol Bae Abertawe

Erika Kirchner

 

Aelod Hyrwyddo Noddfa a Chynhwysiad (Yvonne Jardine)

 

 

Swansea Business Improvements Ltd (Bids)

Robert Francis-Davies

 

Rob Stewart

 

 

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe

Peter Jones

 

Jan Curtice

 

Ceri Evans

 

 

Fforwm Beicio Abertawe (Grŵp Cynnydd Gweithredu ar Feicio)

Nick Davies

 

 

Canolfan yr Amgylchedd Abertawe

Peter Jones

 

 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe (BGC)

Andrea Lewis

 

Erika Kirchner

 

Mark Child

 

Rob Stewart

 

Clive Lloyd

 

Alyson Pugh

 

Jen Raynor

 

Andrew Stevens

 

 

Ymddiriedolaeth Côr y Santes Fair, Abertawe

Sam Pritchard

 

 

Llys Prifysgol Abertawe

Robert Francis-Davies

 

 

 

 

Vision in Wales - (Cyngor Deillion Cymru)

Christine Richards

 

 


 

Pwll Cenedlaethol Cymru (Abertawe)

Robert Francis-Davies

 

Mark Child

 

Robert Smith

 

 

Partneriaeth Mudo Strategol Cymru

Aelod Hyrwyddo Noddfa a Chynhwysiad (Yvonne Jardine)

 

 

Cyngor Llyfrau Cymru

Robert Francis-Davies

 

 

Cyngor Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Mark Thomas

 

Mary Sherwood

 

Andrea Lewis

 

Clive Lloyd

 

Rob Stewart

 

 

Bwrdd Gweithredol Cymdeithas Llywodraethol Leol Cymru

Rob Stewart

 

 

Cyngor Gorllewin Morgannwg ar Gam-drin Alcohol a Chyffuriau

Terry Hennegan

 

Erika Kirchner

 

 

Panel Mabwysiadu Bae'r Gorllewin

Aelod y Cabinet â chyfrifoldeb am y Gwasanaethau Cymdeithasol (Elliott King)

 

 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r Gorllewin

Rob Stewart

 

Clive Lloyd

 

Mark Child

 


 

Atodiad 3

 

Meysydd yr Aelodau Hyrwyddo a'r Cynghorwyr sy'n Gyfrifol

 

Maes yr Aelod Hyrwyddo

Y Cynghorydd

Hawliau Anifeiliaid

Gloria J Tanner

Gwrthgaethwasiaeth a Chyflogaeth Foesegol

Clive E Lloyd

Lluoedd Arfog

June E Burtonshaw

Gofalwyr

Paulette B Smith

Gwasanaethau Plant a Theuluoedd

Mark C Child

Cefnogi a Datblygu Cynghorwyr

Wendy G Lewis

Anabledd a Mynediad at Wasanaethau

Paul Lloyd

Amrywiaeth

Erika T Kirchner

Cam-drin Domestig

Erika T Kirchner

Iechyd a Lles

Alyson Pugh

Dinasoedd Iach a Chwaraeon

Terry J Hennegan

Hawliau Dynol

Mo Skyes

Iaith (gan gynnwys y Gymraeg)

Robert V Smith

LGBT + (Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol+)

Elliott J King

Plant sy'n Derbyn Gofal

Ceri R Evans

Yr Amgylchedd Naturiol a Bioamrywiaeth

Peter K Jones

Pensiynau

Louise S Gibbard

Tlodi mewn Cymunedau/Digartrefedd

Hazel M Morris

Lleihau Tlodi

Rob C Stewart

Cludiant Cyhoeddus

Nick J Davies

Economi Wledig

Andrew H Stevens

Diogelu

Mark C Child

Noddfa a Chynhwysiad

Yvonne V Jardine

CCUHP (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn)

Sam Pritchard

Pobl Hŷn a Diamddiffyn

Jan P Curtice

Menywod

Louise S Gibbard

Gofalwyr Ifanc

Sam Pritchard

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340