||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Ddinas, Abertawe

Eitemau
Rhif Eitem

135.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Rhoddodd y Prif Swyddog Cyfreithiol gyngor ynghylch y cysylltiadau personol a rhagfarnol posib y gallai cynghorwyr a swyddogion eu cael ag eitemau ar yr agenda. Rhoddwyd cyngor hefyd ynghylch rhagderfyniad a rhagdueddiad.

 

Atgoffodd gynghorwyr a swyddogion y dylid defnyddio'r daflen

"Datgeliadau o gysylltiadau personol a rhagfarnol" os oes gan y cynghorydd/swyddog gysylltiad i'w ddatgan yn unig. Nid oes angen dychwelyd ffurflenni os nad oes unrhyw beth i'w ddatgan. Hysbyswyd cynghorwyr a swyddogion hefyd fod yn rhaid datgan unrhyw gysylltiad ar lafar ac yn ysgrifenedig ar y daflen.

 

Yn unol â darpariaethau'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, datganwyd y cysylltiadau canlynol:

 

1)    Datganodd y Cynghorwyr E W Fitzgerald, D W Helliwell, O G James, L R Jones, M A Langstone, B J Rowlands, M Sherwood, R V Smith a G D Walker gysylltiadau personol â chofnod 143 - Mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Abertawe (CDLl);

 

2)    Datganodd y Cynghorwyr J E Burtonshaw, A M Day, P Downing, M Durke, E W Fitzgerald, R Francis-Davies, L S Gibbard, F M Gordon, D W Helliwell, C A Holley, B Hopkins, Y V Jardine, J W Jones, P K Jones, S M Jones, A S Lewis, W G Lewis, C L Philpott, S Pritchard, J A Raynor, C Richards, K M Roberts, M Sherwood, A H Stevens, D G Sullivan, M Thomas ac L V Walton gysylltiadau personol â chofnod 144 - Cynllunio Ariannol Tymor Canolig 2020/21 - 2022/23;

 

3)    Datganodd y Cynghorwyr C Anderson, P Black, M C Child, J P Curtice, A M Day, P Downing, M Durke, V M Evans, W Evans, E W Fitzgerald, R Francis-Davies, L S Gibbard, F M Gordon, K M Griffiths, D W Helliwell, T J Hennegan, C A Holley, B Hopkins, Y V Jardine, J W Jones, M H Jones, P K Jones, S M Jones, A S Lewis, M B Lewis, W G Lewis, P Lloyd, C L Philpott, S Pritchard, J A Raynor, C Richards, K M Roberts, M Sherwood, P B Smith, R V Smith, A H Stevens, D G Sullivan, L G Thomas, M Thomas, L V Walton a T M White gysylltiadau personol â chofnod 145 - Cyllideb Refeniw 2019/20;

 

4)    Datganodd y Cynghorwyr C Anderson, P Black, A M Day, P Downing, M Durke, E W Fitzgerald, L S Gibbard, F M Gordon, D W Helliwell, C A Holley, B Hopkins, J W Jones, M H Jones, P K Jones, M B Lewis, C L Philpott, S Pritchard, J A Raynor, K M Roberts, P B Smith, A H Stevens, D G Sullivan, L G Thomas, M Thomas, L V Walton a T M White gysylltiadau personol â chofnod 146 - Cyllideb a Rhaglen Gyfalaf 2018/19 - 2023/25;

 

5)    Datganodd y Cynghorwyr T J Hennegan a G J Tanner gysylltiadau personol â chofnod 147 - Cyfrif Refeniw Tai (CRT) - Cyllideb Refeniw 2019/20;

 

6)    Datganodd y Cynghorwyr T J Hennegan a G J Tanner gysylltiadau personol â chofnod 148 - Cyfrif Refeniw Tai - Cyllideb a Rhaglen Gyfalaf 2018/19-2022/23;

 

7)    Datganodd y Cynghorydd E J King gysylltiadau personol a rhagfarnol â chofnod 144 - Cynllunio Ariannol Tymor Canolig 2020/21 - 2022/23 a chofnod 145 - Cyllideb Refeniw 2019/20.

 

Rhoddwyd goddefeb i'r Cynghorydd E J King gan y Pwyllgor Safonau i aros a siarad (ond nid mewn perthynas â chyflogaeth ei gŵr) ond i beidio â phleidleisio wrth ystyried cyllideb yr awdurdod.

 

8)    Datganodd y Cynghorwyr C Richards a G J Tanner gysylltiadau personol â chofnod 149 - Penderfyniad Statudol - Penderfyniadau i'w gwneud yn unol â Rheoliadau Pennu Treth y Cyngor 2018/19.

 

136.

Cofnodion. pdf eicon PDF 168 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfynwyd cymeradwyo'r cofnodion canlynol a'u llofnodi fel cofnod cywir:

 

1)              Cyfarfod Cyffredin o'r Cyngor a gynhaliwyd ar 24 Ionawr 2019.

2)              Cyfarfod Arbennig o'r Cyngor a gynhaliwyd ar 12 Chwefror 2019.

 

137.

Ymatebion ysgrifenedig i gwestiynau a ofynnwyd yng Nghyfarfod Cyffredinol Diwethaf y Cyngor. pdf eicon PDF 94 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyfreithiol adroddiad gwybodaeth a oedd yn nodi'r ymatebion ysgrifenedig i gwestiynau a ofynnwyd yn y cyfarfod cyffredin diwethaf o'r cyngor.

 

138.

Cyhoeddiadau'r Aelod Llywyddol.

Cofnodion:

     Gweddarlledu Cyfarfod y Cyngor

 

Dywedodd yr Aelod Llywyddol, fel rhan o'r gwaith cyfredol i fynd ati i weddarlledu cyfarfodydd y cyngor, y Cabinet, y Pwyllgor Cynllunio a Phwyllgor y Rhaglen Graffu, fod y cyfarfod y cyngor yn cael ei recordio at ddibenion gweddarlledu. Ni fyddai'r cyfarfod yn cael ei ddarlledu'n fyw am ein bod yn dal yn y cyfnod profi; fodd bynnag, caiff ei recordio. Os bydd y prawf yn llwyddiannus, caiff y cyfarfod ei gyhoeddi ar-lein yn ddiweddarach fel gweddarllediad.

 

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

 

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar 8 Mawrth. Bydd y Ganolfan Ddinesig yn cynnal digwyddiad arbennig i nodi hyn ar 7 Mawrth o'r enw Menywod ym Meysydd Arweinyddiaeth, Arloesedd ac Entrepreneuriaeth a fydd yn cynnwys siaradwyr fel cyn-newyddiadurwr BBC Cymru, Penny Roberts a Julie James AC. Fe'i trefnir gan Brifysgol Abertawe ac Academi Morgan a bydd yn digwydd rhwng 10am a 3pm yn y Ganolfan Ddinesig a gwahoddir cynghorwyr a staff i gofrestru ar gyfer y digwyddiad.

 

Enwebiad am Wobr

 

Roedd Cameron Lewis yn un o brentisiaid TG y cyngor a raddiodd y llynedd ac mae bellach wedi'i gyflogi gyda'r cyngor ar gontract 12 mis. Mae wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Prentis y Flwyddyn 2019 yng Ngholeg Gŵyr.

 

Cynhelir y seremoni ar 6 Mawrth a dymunwn bob llwyddiant iddo ar y noson.

 

139.

Cyhoeddiadau Arweinydd y Cyngor.

Cofnodion:

         

            Morlyn Llanw

 

Rhoddodd yr Arweinydd yr wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa bresennol yn ymwneud â'r cynnig diwygiedig a fydd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru yn fuan. Byddai'n rhannu mwy o fanylion ag aelodau maes o law.

 

Y Fargen Ddinesig

 

Nododd yr Arweinydd fod 2 adolygiad bellach wedi eu cwblhau a'u llofnodi gan Gyngor Sir Gâr a Swyddfa Archwilio Cymru. Bydd gwybodaeth fanwl ychwanegol yn cael ei rhannu â'r aelodau pan fydd ar gael.

 

140.

Cwestiynau gan y Cyhoedd.

Rhaid i'r cwestiynau ymwneud â materion ar ran agored agenda'r cyfarfod, ac ymdrinnir â hwy o fewn 10 munud.

 

Cofnodion:

Gofynnwyd sawl cwestiwn gan aelodau'r cyhoedd. Ymatebodd aelod(au) perthnasol y Cabinet.

 

Mae'r cwestiwn a oedd yn gofyn am ymateb ysgrifenedig wedi'i restru isod:

 

Mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Abertawe (CDLl)

 

Mr N Perrot

 

Gofyn mewn perthynas â Pholisi H9 a'i CCA cysylltiedig ac unrhyw esboniadau pellach sy'n bodoli:

Pryd caiff y Canllawiau Cynllunio Atodol eu cyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus, gan nodi'r dyddiad disgwyliedig i'w hystyried gan y Pwyllgor Cynllunio ac yn nodi'n glir y cyfleoedd sydd i'w rhoi i gymunedau i wneud sylwadau a mireinio eu heffeithiolrwydd a'u defnydd.

 

Yn ogystal, a fyddai'r Awdurdod Cynllunio Lleol, fel rhan o'r fframwaith monitro blynyddol sy'n ofynnol gan arolygwyr, yn cyhoeddi data chwarterol mewn perthynas â defnyddio C4/ceisiadau CA sy'n mynd drwy'r Awdurdod Cynllunio Lleol gan ddechrau ar 28/2/19.

I gyflwyno -

Cyfanswm y ceisiadau dosbarth c4 a cheisiadau sui generis a dderbyniwyd ar gyfer y chwarter hwnnw:

Cyfanswm y ceisiadau yn nwyrain Abertawe - Cymeradwywyd.

Cyfanswm y ceisiadau yng ngorllewin Abertawe - Cymeradwywyd.

Cyfanswm y ceisiadau yng Ngŵyr - sy'n cael eu cymeradwyo.

Cyfanswm y ceisiadau sy'n destun apêl fesul etholaeth.

Cyfanswm yr apeliadau llwyddiannus ar draws holl ardal DASA.

 

Ymatebodd Aelod y Cabinet dros Gyflwyno yn unol â hynny a nododd

y byddai'n darparu ymateb ysgrifenedig.

 

 

141.

Cyflwyniad Cyhoeddus - Dim.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw gyflwyniadau.

 

142.

Mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Abertawe. pdf eicon PDF 276 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros Gyflwyno adroddiad, a oedd yn ceisio cadarnhau canfyddiadau Adroddiad Terfynol yr Arolygwyr ar yr archwiliad ar Gynllun Datblygu Lleol Abertawe (CDLl), a mabwysiadu'r CDLl fel y'i diwygiwyd gan y newidiadau rhwymol priodol fel y cynllun datblygu newydd ar gyfer ardal weinyddol Abertawe.

 

Penderfynwyd:

 

1) Mabwysiadu CDLl Abertawe (Fersiwn Derfynol yn atodiad 2 yr adroddiad - fel y'i diwygiwyd gan y newidiadau rhwymol a nodwyd yn adroddiad yr arolygwyr), fel y cynllun datblygu newydd ar gyfer ardal weinyddol Abertawe;

 

2) Cymeradwyo'r Datganiad Mabwysiadu (yn atodiad 3 yr adroddiad), Arfarniad Cynaladwyedd Terfynol (yn atodiad 4 yr adroddiad), Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd gan gynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf (yn atodiad 5 yr adroddiad) a'r Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb Terfynol (yn atodiad 7 yr adroddiad);

 

3) Awdurdodi'r Pennaeth Cynllunio ac Adfywio'r Ddinas neu swyddog dirprwyedig priodol i wneud unrhyw ddiwygiadau argraffyddol, gramadegol, cyflwyniadol neu ffeithiol i CDLl Abertawe cyn ei gyhoeddiad terfynol; ac

 

4) Mae swyddogion yn ceisio sicrhau, ar rai datblygiadau, ganrannau uwch o dai fforddiadwy na'r ffigurau targed a nodwyd ym Mholisi H3 ar gyfer ardaloedd tai y gogledd, y dwyrain a'r gogledd-orllewin ehangach, lle gellir cyfiawnhau hyn, gan ystyried lefel y cyfyngiadau, y rhwymedigaethau cynllunio a materion perthnasol eraill.

 

143.

Cyflwyniad Technegol a Chyllidebol.

Cofnodion:

Rhoddodd Swyddog Adran 151 gyflwyniad technegol am yr adroddiadau cyllidebol canlynol:

i)        Cynllunio Ariannol Tymor Canolig 2020-2021 i 2022-2023;

ii)       Cyllideb Refeniw 2019-2020;

iii)      Cyllideb a Rhaglen Gyfalaf 2018-19 - 2023-24;

iv)      Cyllideb Refeniw Cyfrif Refeniw Tai 2019/20;

v)       Cyllideb a Rhaglen Gyfalaf Cyfrif Refeniw Tai 2018/19 - 2022/23;

vi)       Strategaeth Gyfalaf 2018/19 - 2023/24;

vii)      Strategaeth Rheoli'r Trysorlys, Dangosyddion Darbodus, Strategaeth Buddsoddi a Datganiad Polisi Darparu Lleiafswm Refeniw 2019/2020;

viii)     Rheoli'r Trysorlys - Adroddiad Adolygu Blynyddol Dros Dro 2018/19.

 

Gofynnodd y cynghorwyr gwestiynau technegol i Swyddog Adran 151. Ymatebodd Swyddog Adran 151.

 

Yn dilyn y cwestiynau technegol, rhoddodd yr Arweinydd drosolwg gwleidyddol cyffredinol o'r sefyllfa gyllidebol ac yna cafwyd cyflwyniad gwleidyddol am yr adroddiad cyllidebol y cyfeiriwyd atynt uchod.

 

Dywedodd y byddai'n dosbarthu'r cyflwyniad i'r holl aelodau.

 

Gofynnodd y cynghorwyr gwestiynau i Arweinydd y Cyngor. Ymatebodd yr Arweinydd a'r Aelodau Cabinet perthnasol yn unol â hynny.

 

144.

Cynllunio Ariannol Tymor Canolig 2020/21 - 2022/23. pdf eicon PDF 304 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Adran 151 adroddiad a oedd yn nodi rhesymeg a diben y Cynllun Ariannol Tymor Canolig, a manylodd ar y tybiaethau ariannu mawr ar gyfer y cyfnod, gan gynnig strategaeth i gynnal cyllideb gytbwys.

 

Penderfynwyd:

 

1)       Cymeradwyo Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2020-21 a 2022-23 fel sail i gynllunio ariannol ar gyfer gwasanaethau'r dyfodol.

 

145.

Cyllideb Refeniw 2019/20. pdf eicon PDF 671 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Swyddog Adran 151 adroddiad a oedd yn cynnig ardoll Cyllideb Refeniw a Threth y Cyngor ar gyfer 2019-2020.

 

Dywedodd Swyddog Adran 151 fod Grwpiau Gwleidyddol y Democratiaid Rhyddfrydol/Gwrthbleidiau Annibynnol wedi cyflwyno diwygiad i'r gyllideb.

 

Diwygiad

Cynigiwyd diwygiad gan y Cynghorydd Peter Black. Eiliwyd y diwygiad gan y Cynghorydd J W Jones. Dyma'r diwygiad a gynigiwyd:

Ni ddylid bwrw ymlaen â'r toriadau mewn oriau i lyfrgelloedd cymunedol, i'w hariannu trwy gymryd £35,000 o'r gyllideb Prosiect Digwyddiadau Arbennig a'r gyllideb Strategaeth Ddiwylliannol a Datblygu yng nghyllideb refeniw Pennaeth y Gwasanaethau Diwylliannol.

 

Yn dilyn trafodaeth, penderfynwyd pleidleisio ar y mater ac yn unol â Rheol 30 Gweithdrefn y Cyngor, "Pleidlais" gofynnwyd am bleidlais gofnodedig. Cofnodwyd y bleidlais ar y newid fel a ganlyn:

O blaid (18 o gynghorwyr)

Y Cynghorwyr

Y Cynghorwyr

Y Cynghorwyr

P M Black

P R Hood-Williams

I E Mann

A M Day

J W Jones

C L Philpott

E W Fitzgerald

L R Jones

B J Rowlands

K M Griffiths

M H Jones

D G Sullivan

D W Helliwell

S M Jones

L G Thomas

C A Holley

M A Langstone

L J Tyler-Lloyd

 

Yn erbyn (39 o gynghorwyr)

Y Cynghorwyr

Y Cynghorwyr

Y Cynghorwyr

C Anderson

B Hopkins

J A Raynor

J E Burtonshaw

D H Hopkins

C Richards

J P Curtice

O G James

M Sherwood

N J Davies

Y V Jardine

P B Smith

P Downing

P K Jones

R V Smith

C R Doyle

A S Lewis

A H Stevens

M Durke

M B Lewis

R C Stewart

C R Evans

W G Lewis

M Sykes

V M Evans

C E Lloyd

G J Tanner

W Evans

P Lloyd

D W W Thomas

R Francis-Davies

P M Matthews

M Thomas

L S Gibbard

H M Morris

L V Walton

T J Hennegan

S Pritchard

T M White

 

Ymatal (0 o gynghorwyr)

Y Cynghorwyr

Y Cynghorwyr

Y Cynghorwyr

-

-

-

 

Heb bleidleisio oherwydd datganiad o gysylltiad personol (1 cynghorydd)

Y Cynghorydd

Y Cynghorydd

Y Cynghorydd

E T King

-

-

Yng ngoleuni'r bleidlais gofnodedig uchod ni chefnogwyd y diwygiad ac ni ddaeth yn rhan o'r argymhelliad sylweddol.

 

Yn unol â Rheol 30 Gweithdrefn y Cyngor, "Pleidleisio", gofynnwyd am bleidlais gofnodedig ar yr argymhelliad sylweddol. Cofnodwyd y bleidlais fel a ganlyn:

 

O blaid (38 o gynghorwyr)

Y Cynghorwyr

Y Cynghorwyr

Y Cynghorwyr

C Anderson

D H Hopkins

C Richards

J E Burtonshaw

O G James

M Sherwood

J P Curtice

Y V Jardine

P B Smith

N J Davies

P K Jones

R V Smith

P Downing

A S Lewis

A H Stevens

C R Doyle

M B Lewis

R C Stewart

M Durke

W G Lewis

M Sykes

C R Evans

C E Lloyd

G J Tanner

V M Evans

P Lloyd

D W W Thomas

W Evans

P M Matthews

M Thomas

R Francis-Davies

H M Morris

L V Walton

L S Gibbard

S Pritchard

T M White

B Hopkins

J A Raynor

 

 

Yn erbyn (18 o gynghorwyr)

Y Cynghorwyr

Y Cynghorwyr

Y Cynghorwyr

P M Black

P R Hood-Williams

I E Mann

E W Fitzgerald

J W Jones

C L Philpott

K M Griffiths

L R Jones

B J Rowlands

D W Helliwell

M H Jones

D G Sullivan

T J Hennegan

S M Jones

L G Thomas

C A Holley

M A Langstone

L J Tyler-Lloyd

 

Ymatal (0 o gynghorwyr)

Y Cynghorwyr

Y Cynghorwyr

Y Cynghorwyr

-

-

-

 

Heb bleidleisio oherwydd datganiad o gysylltiad personol (1 cynghorydd)

Y Cynghorydd

Y Cynghorydd

Y Cynghorydd

E T King

-

-

 

Penderfynwyd:

 

1)  Cymeradwyo Cyllideb Refeniw ar gyfer 2019/20 fel a fanylwyd yn Atodiad A yr adroddiad.

 

2)  Cymeradwyo Gofyniad y Gyllideb ac ardoll Treth y Cyngor ar gyfer 2019/20 fel a nodwyd yn Adran 9 yr adroddiad.

146.

Cyllideb a Rhaglen Gyfalaf 2018/19- 2024/25. pdf eicon PDF 157 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Adran 151 adroddiad a oedd yn cynnig Cyllideb Gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2018/19 a Chyllideb Gyfalaf ar gyfer 2019/20 i 2022-23 (2023-25 ar gyfer ysgolion Band B).

 

Penderfynwyd:

 

1)  Cymeradwyo'r Gyllideb Gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2018/19 a Chyllideb Gyfalaf 2019-2020 - 2023-2025 fel a fanylir yn Atodiadau A, B, C, D, E ac F yr adroddiad.

 

147.

Cyfrif Refeniw Tai (CRT) - Cyllideb Refeniw 2019/20. pdf eicon PDF 224 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Swyddog Adran 151 a'r Cyfarwyddwr Lleoedd adroddiad ar y cyd a oedd yn cynnig Cyllideb Refeniw ar gyfer 2019/20 a chynnydd rhent i eiddo o fewn y Cyfrif Refeniw Tai (CRT).

 

Penderfynwyd:

 

1)       Cynyddu rhenti'n unol â pholisi rhent dros dro Llywodraeth Cymru fel a fanylwyd yn Adran 3 yr adroddiad.

 

2)       Cymeradwyo'r ffïoedd, y taliadau a'r lwfansau fel a amlinellwyd yn Adran 3 yr adroddiad.

 

3)       Cymeradwyo'r cynigion cyllideb refeniw fel a nodwyd yn Adran 3 yr adroddiad.

 

148.

Cyfrif Refeniw Tai (CRT) - cyllideb a rhaglen gyfalaf 2019/20-2022/23. pdf eicon PDF 179 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Adran 151 adroddiad a oedd yn cynnig Cyllideb Gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2018/19 a Chyllideb Gyfalaf ar gyfer 2019/20 - 2022/23.

 

Penderfynwyd:

 

1)       Cymeradwyo'r trosglwyddiadau rhwng cynlluniau a'r cyllidebau diwygiedig ar gyfer cynlluniau yn 2018-19.

 

2)       Cymeradwyo cynigion cyllidebol 2019/20 a 2022/23.

 

3)       Lle caiff cynlluniau unigol Atodiad B yr adroddiad eu rhaglennu dros y cyfnod 4 blynedd a ddisgrifir yn yr adroddiad, caiff y rhain eu dilyn a'u cymeradwyo, a chymeradwyir eu goblygiadau ariannol ar gyfer ariannu dros y blynyddoedd dilynol.

 

149.

Penderfyniad statudol - dylid gwneud penderfyniadau yn unol â'r rheoliadau wrth bennu Treth y Cyngor ar gyfer 2019/20 pdf eicon PDF 157 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Swyddog Adran 151 adroddiad a oedd yn amlinellu nifer o ddatrysiadau statudol i'w gwneud yn unol â'r Rheoliadau o ran gosod Treth y Cyngor ar gyfer 2019-2020.

 

Penderfynwyd:

 

1)       Y dylai'r cyngor nodi a mabwysiadu'r penderfyniadau statudol fel y nodir isod.

 

2)       Nodi bod y cyngor, yn ei gyfarfod ar 22 Tachwedd 2018, wedi cyfrifo'r symiau canlynol ar gyfer y flwyddyn 2019/2020 yn unol â Rheoliadau a wnaed o dan Adran 33(5) Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (fel y'i diwygiwyd) -

 

a)    90,069 oedd y cyfanswm a gyfrifwyd gan y cyngor yn unol â Rheoliad 3 Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth y Cyngor) (Cymru) 1995, fel y'u diwygiwyd, fel ei sylfaen Treth y Cyngor am y flwyddyn.

b)    Rhannau o ardal y cyngor –

 

                               Llandeilo Ferwallt                                              1,943

                               Clydach                                                               2,622

                             Gorseinon                                                         3,263                                   Tre-gŵyr                                                       1,951 

                             Pengelli a Waungron                                             416

                             Llanilltud Gŵyr                                                     318

                    Cilâ                                                                  2,146

                               Llangynydd, Llanmadog a Cheriton                       505

                               Llangyfelach                                                        940

                               Llanrhidian Uchaf                                             1,595

                               Llanrhidian Isaf                                                      332   

                               Llwchwr                                                                3,402

                               Mawr                                                                   744

                               Y Mwmbwls                                                      9,651

                               Penllergaer                                                      1,363

                    Pennard                                                           1,468

                               Penrhys                                                               412

                               Pontarddulais                                                     2,305

                               Pontlliw a Thircoed                                           1,042

                              Porth Einon                                                           423

                               Reynoldston                                                         300

                               Rhosili                                                                   183

                               Y Crwys                                                               713

                               Cilâ Uchaf                                                           556 

 

Dyma'r symiau a gyfrifwyd gan y cyngor yn unol â Rheoliad 6 y Rheoliadau fel symiau ei Sylfaen Treth y Cyngor ar gyfer anheddau yn y rhannau hynny o'i ardal y mae eitemau arbennig yn berthnasol iddynt.

 

3) Caiff y symiau canlynol eu cyfrifo bellach gan y cyngor ar gyfer y flwyddyn 2019/2020 yn unol ag Adrannau 32 i 36 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 –

 

(a) £721,346,138 sef cyfanswm y symiau y mae'r cyngor yn eu hamcangyfrif am yr eitemau a nodir yn Adrannau 32 (2)(a) i (d) y Ddeddf.

 

(b) £276,955,364 yw cyfanswm y symiau y mae'r cyngor yn eu hamcangyfrif ar gyfer yr eitemau a nodir yn Adrannau 32(3)(a), 32(3)(c) a 32(3a) y Ddeddf.

 

(c) £444,390,774 yw'r swm y mae'r cyfanswm yn (3)(a) uchod yn fwy na'r cyfanswm yn 3(b) uchod, a gyfrifir gan y cyngor, yn unol ag Adran 32(4) y Ddeddf, fel ei ofyniad cyllidebol am y flwyddyn.

 

(ch) £321,810,824 yw cyfanswm y symiau y mae'r cyngor yn

amcangyfrif a fydd yn daladwy am y flwyddyn i Gronfa'r Cyngor mewn perthynas ag ardrethi annomestig a ailddosbarthwyd, a grant cynnal refeniw heb gymorth ardrethi annomestig dewisol.

 

(d) £1,360.96 yw'r swm yn (3)(c) uchod heb y swm yn (3)(ch) uchod, wedi'i rannu gan y swm yn (2)(a) uchod, a gyfrifwyd gan y cyngor, yn unol ag Adran 33(1) y Ddeddf, fel swm sylfaenol ei Dreth y Cyngor am y flwyddyn.

 

(dd) £1,464,774 yw cyfanswm yr holl eitemau arbennig y cyfeiriwyd atynt yn Adran 34(1) y Ddeddf.

 

(e) £1,344.69 yw'r swm yn (3)(d) uchod heb y canlyniad a roddir trwy rannu'r swm yn (3)(dd) uchod â'r swm yn (2)(a) uchod, a gyfrifwyd gan y cyngor yn unol ag Adran 34(2) y Ddeddf, fel swm sylfaenol Treth y Cyngor am y flwyddyn ar gyfer anheddau yn y rhannau hynny o'i ardal nad oes unrhyw eitemau arbennig yn berthnasol iddynt.

(f)      Rhannau o ardal y cyngor -

Llandeilo Ferwallt

 

 

1,370.42

Clydach

 

 

1,384.87

Gorseinon

 

 

1,379.69

Tre-gŵyr

 

 

1,362.05

Pengelli a Waungron

 

 

1,362.72

Llanilltud Gŵyr

 

 

1,359.69

Cilâ

 

 

1,353.54

Llangynydd, Llanmadog

 

 

1,360.33

a Cheriton

 

 

 

Llangyfelach

 

 

1,370.22

Llanrhidian Uchaf

 

 

1,412.65

Llanrhidian Isaf

 

 

1,353.73

Casllwchwr

 

 

1,370.06

Mawr

 

 

1,428.02

Y Mwmbwls

 

 

1,399.98

Penllergaer

 

 

1,355.70

Pennard

 

 

1,400.55

Penrhys

 

 

1,371.39

Pontarddulais

 

 

1,383.62

Pontlliw a Thircoed

 

 

1,380.40

Porth Einon

 

 

1,358.87

Reynoldston

 

 

1,386.36

Rhosili

 

 

1,362.72

Y Crwys

 

 

1,386.93

Cilâ Uchaf

 

 

1,377.06

 

Dyma'r symiau a roddwyd trwy adio'r swm yn (3)(e) uchod a symiau'r eitemau arbennig sy'n ymwneud ag anheddau yn y rhannau hynny o ardal y cyngor a nodwyd uchod, sydd wedi'u rhannu ym mhob achos gan y swm yn (2)(b) uchod, a'u cyfrifo gan y cyngor yn unol ag Adran 34(3) y Ddeddf, fel symiau sylfaenol Treth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn i anheddau yn y rhannau hynny o'i ardal y mae un neu fwy o eitemau arbennig yn berthnasol iddynt.

 

(i)       Rhannau o ardal y cyngor -

 

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 

£

£

£

£

£

£

£

£

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llandeilo Ferwallt

913.61

1,065.88

1,218.15

1,370.42

1,674.96

1,979.50

2,284.03

2,740.84

3,197.65

Clydach

923.25

1,077.12

1,231.00

1,384.87

1,692.62

2,000.37

2,308.12

2,769.74

3,231.36

Gorseinon

919.79

1,073.09

1,226.39

1,379.69

1,686.29

1,992.89

2,299.48

2,759.38

3,219.28

Tre-gŵyr

908.03

1,059.37

1,210.71

1,362.05

1,664.73

1,967.41

2,270.08

2,724.10

3,178.12

Pengelli a Waungron

908.48

1,059.89

1,211.31

1,362.72

1,665.55

1,968.37

2,271.20

2,725.44

3,179.68

Llanilltud Gŵyr

906.46

1,057.54

1,208.61

1,359.69

1,661.84

1,964.00

2,266.15

2,719.38

3,172.61

Cilâ

902.36

1,052.75

1,203.15

1,353.54

1,654.33

1,955.11

2,255.90

2,707.08

3,158.26

Llangynydd, Llanmadog

906.89

1,058.03

1,209.18

1,360.33

1,662.63

1,964.92

2,267.22

2,720.66

3,174.10

a Cheriton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llangyfelach

913.48

1,065.73

1,217.97

1,370.22

1,674.71

1,979.21

2,283.70

2,740.44

3,197.18

Llanrhidian Uchaf

941.77

1,098.73

1,255.69

1,412.65

1,726.57

2,040.49

2,354.42

2,825.30

3,296.18

Llanrhidian Isaf

902.49

1,052.90

1,203.32

1,353.73

1,654.56

1,955.39

2,256.22

2,707.46

3,158.70

Llwchwr

913.37

1,065.60

1,217.83

1,370.06

1,674.52

1,978.98

2,283.43

2,740.12

3,196.81

Mawr

952.01

1,110.68

1,269.35

1,428.02

1,745.36

2,062.70

2,380.03

2,856.04

3,332.05

Y Mwmbwls

933.32

1,088.87

1,244.43

1,399.98

1,711.09

2,022.19

2,333.30

2,799.96

3,266.62

Penllergaer

903.80

1,054.43

1,205.07

1,355.70

1,656.97

1,958.23

2,259.50

2,711.40

3,163.30

Pennard

933.70

1,089.32

1,244.93

1,400.55

1,711.78

2,023.02

2,334.25

2,801.10

3,267.95

Penrhys

914.26

1,066.64

1,219.01

1,371.39

1,676.14

1,980.90

2,285.65

2,742.78

3,199.91

Pontarddulais

922.41

1,076.15

1,229.88

1,383.62

1,691.09

1,998.56

2,306.03

2,767.24

3,228.45

Pontlliw a Thircoed

920.27

1,073.64

1,227.02

1,380.40

1,687.16

1,993.91

2,300.67

2,760.80

3,220.93

Porth Einon

905.91

1,056.90

1,207.88

1,358.87

1,660.84

1,962.81

2,264.78

2,717.74

3,170.70

Reynoldston

924.24

1,078.28

1,232.32

1,386.36

1,694.44

2,002.52

2,310.60

2,772.72

3,234.84

Rhosili

908.48

1,059.89

1,211.31

1,362.72

1,665.55

1,968.37

2,271.20

2,725.44

3,179.68

Y Crwys

924.62

1,078.72

1,232.83

1,386.93

1,695.14

2,003.34

2,311.55

2,773.86

3,236.17

Cilâ Uchaf

918.04

1,071.05

1,224.05

1,377.06

1,683.07

1,989.09

2,295.10

2,754.12

3,213.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holl rannau eraill o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ardal y cyngor

896.46

1,045.87

1,195.28

1,344.69

1,643.51

1,942.33

2,241.15

2,689.38

3,137.61

 

Dyma'r symiau a gyfrifwyd drwy luosi'r symiau yn (3)(e) a (3)(f) uchod â'r nifer sydd, yn ôl cyfanswm y boblogaeth a nodwyd yn Adran 5(1) Y Ddeddf, yn gymwys i anheddau a restrir mewn band prisio penodol, wedi'u rhannu â'r nifer sydd, yn y gyfran honno, yn gymwys i anheddau a restrir ym mand D a gyfrifir gan y cyngor yn unol ag Adran 36(1) y Ddeddf, fel y symiau i'w hystyried ar gyfer y flwyddyn mewn perthynas â chategorïau'r anheddau a restrir yn y bandiau prisio gwahanol.

 

4) Nodir bod y Comisiynydd yr Heddlu a Throseddau De Cymru ar gyfer y flwyddyn 2019/2020 wedi nodi'r symiau canlynol mewn preseptau a gyflwynwyd i'r cyngor yn unol ag Adran 40 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 ar gyfer pob un o'r categorïau o anheddau a ddangosir isod:

 

 

 

 

 

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 

£

£

£

£

£

£

£

£

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisiynydd yr Heddlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Throseddu

171.68

200.29

228.91

257.52

314.75

371.98

429.20

515.04

600.88

De Cymru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)      Ar ôl cyfrifo'r cyfanswm ym mhob achos o'r symiau yn (3)(I) uchod, mae'r cyngor, yn unol ag Adran 30(2) Deddf Cyllid Llywodraeth leol 1992, yn gosod, trwy hyn, y symiau canlynol fel y symiau Treth y Cyngor ar gyfer 2019/20 ar gyfer pob un o'r categorïau annedd a restrir isod –

 

 

 

 

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 

£

£

£

£

£

£

£

£

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llandeilo Ferwallt

1,085.29

1,266.17

1,447.06

1,627.94

1,989.71

2,351.48

2,713.23

3,255.88

3,798.53

Clydach

1,094.93

1,277.41

1,459.91

1,642.39

2,007.37

2,372.35

2,737.32

3,284.78

3,832.24

Gorseinon

1,091.47

1,273.38

1,455.30

1,637.21

2,001.04

2,364.87

2,728.68

3,274.42

3,820.16

Tre-gŵyr

1,079.71

1,259.66

1,439.62

1,619.57

1,979.48

2,339.39

2,699.28

3,239.14

3,779.00

Pengelli a Waugron

1,080.16

1,260.18

1,440.22

1,620.24

1,980.30

2,340.35

2,700.40

3,240.48

3,780.56

Llanilltud Gŵyr

1,078.14

1,257.83

1,437.52

1,617.21

1,976.59

2,335.98

2,695.35

3,234.42

3,773.49

Cilâ

1,074.04

1,253.04

1,432.06

1,611.06

1,969.08

2,327.09

2,685.10

3,222.12

3,759.14

Llangynydd, Llanmadog

1,078.57

1,258.32

1,438.09

1,617.85

1,977.38

2,336.90

2,696.42

3,235.70

3,774.98

a Cheriton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llangyfelach

1,085.16

1,266.02

1,446.88

1,627.74

1,989.46

2,351.19

2,712.90

3,255.48

3,798.06

Llanrhidian Uchaf

1,113.45

1,299.02

1,484.60

1,670.17

2,041.32

2,412.47

2,783.62

3,340.34

3,897.06

Llanrhidian Isaf

1,074.17

1,253.19

1,432.23

1,611.25

1,969.31

2,327.37

2,685.42

3,222.50

3,759.58

Llwchwr

1,085.05

1,265.89

1,446.74

1,627.58

1,989.27

2,350.96

2,712.63

3,255.16

3,797.69

Mawr

1,123.69

1,310.97

1,498.26

1,685.54

2,060.11

2,434.68

2,809.23

3,371.08

3,932.93

Y Mwmbwls

1,105.00

1,289.16

1,473.34

1,657.50

2,025.84

2,394.17

2,762.50

3,315.00

3,867.50

Penllergaer

1,075.48

1,254.72

1,433.98

1,613.22

1,971.72

2,330.21

2,688.70

3,226.44

3,764.18

Pennard

1,105.38

1,289.61

1,473.84

1,658.07

2,026.53

2,395.00

2,763.45

3,316.14

3,868.83

Penrhys

1,085.94

1,266.93

1,447.92

1,628.91

1,990.89

2,352.88

2,714.85

3,257.82

3,800.79

Pontarddulais

1,094.09

1,276.44

1,458.79

1,641.14

2,005.84

2,370.54

2,735.23

3,282.28

3,829.33

Pontlliw a Thircoed

1,091.95

1,273.93

1,455.93

1,637.92

2,001.91

2,365.89

2,729.87

3,275.84

3,821.81

Porth Einon

1,077.59

1,257.19

1,436.79

1,616.39

1,975.59

2,334.79

2,693.98

3,232.78

3,771.58

Reynoldston

1,095.92

1,278.57

1,461.23

1,643.88

2,009.19

2,374.50

2,739.80

3,287.76

3,835.72

Rhosili

1,080.16

1,260.18

1,440.22

1,620.24

1,980.30

2,340.35

2,700.40

3,240.48

3,780.56

Y Crwys

1,096.30

1,279.01

1,461.74

1,644.45

2,009.89

2,375.32

2,740.75

3,288.90

3,837.05

Cilâ Uchaf

1,089.72

1,271.34

1,452.96

1,634.58

1,997.82

2,361.07

2,724.30

3,269.16

3,814.02

 

Holl rannau eraill o

ardal y cyngor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,068.14

1,246.16

1,424.19

1,602.21

1,958.26

2,314.31

2,670.35

3,204.42

3,738.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.

Strategaeth Gyfalaf 2019/20- 2024/25. pdf eicon PDF 279 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Adran 151 adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer y Strategaeth Gyfalaf sy'n cyfeirio'r Rhaglen Gyfalaf bedair blynedd a gyflwynwyd i'w chymeradwyo.

 

Penderfynwyd:

 

1) Cymeradwyo'r Strategaeth Gyfalaf.

 

151.

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys, Strategaeth Buddsoddi a Datganiad Polisi Darparu Lleiafswm Refeniw 2019/20. pdf eicon PDF 464 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Swyddog Adran 151 adroddiad a oedd yn argymell Datganiad Strategaeth Rheoli'r Trysorlys, Dangosyddion Darbodus, Strategaeth Buddsoddi a Datganiad Polisi Darparu Lleiafswm Refeniw 2019-20.

 

Penderfynwyd:

 

1)

Cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys a'r Dangosyddion Darbodus (Adrannau 2-7 yr adroddiad).

 

2)

Cymeradwyo'r Strategaeth Buddsoddi (Adran 8 yr adroddiad).

 

3)

Cymeradwyo'r Datganiad Polisi Darparu Lleiafswm Refeniw (Adran 9 yr adroddiad).

 

152.

Adroddiad Adolygu Blynyddol Dros Dro Rheoli'r Trysorlys 2018/19 pdf eicon PDF 286 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Swyddog Adran 151 adroddiad gwybodaeth a oedd yn amlinellu Adroddiad Adolygu Blwyddyn Dros Dro Rheoli'r Trysorlys 2018-2019.

 

153.

Adroddiadau Craffu - Adroddiad Effaith Chwarterol. pdf eicon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd Pwyllgor y Rhaglen Graffu adroddiad gwybodaeth a oedd yn nodi'r Adroddiadau Craffu - Adroddiad Effaith Chwarterol.

 

154.

Cwestiynau gan y Cynghorwyr. pdf eicon PDF 128 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

1)         ‘Cwestiynau Atodol’ Rhan A

 

Cyflwynwyd pump (5) 'Cwestiwn Atodol' Rhan A. Ymatebodd Aelod(au) perthnasol y Cabinet ar ffurf atebion ysgrifenedig a gynhwyswyd yng Ngwŷs y Cyngor.

 

Mae'r cwestiwn atodol a restrir isod yn gofyn am ymateb ysgrifenedig:

 

Cwestiwn 4 Gofynnodd y Cynghorydd E W Fitzgerald:

1. Pwy sy'n casglu neu'n llunio’r cytundebau adran 106 - cynllunwyr, datblygwyr neu drydydd parti.

2. Rwy'n deall y bydd rhydd-ddeiliaid yn gyfrifol am sicrhau bod unrhyw ddatblygiad yn cael ei gwblhau pe bai'r datblygwr neu'r lesddeiliad yn troi eu cefnau. Ai hyn yw'r achos, os felly, beth yw ein sefyllfa o ran cynsail cyfreithiol.

            3. O'r ceisiadau cynllunio a gymeradwywyd yn 2018, faint o        gytundebau adran 106 sydd heb eu cwblhau, a pha rai sy'n parhau i      fod heb eu cwblhau.

 

Dywedodd Aelod y Cabinet dros Gyflwyno y byddai ymateb ysgrifenedig yn cael ei ddarparu.

 

2)       ‘Cwestiynau nad oes angen Cwestiynau Atodol ar eu cyfer' Rhan B

 

Cyflwynwyd 5 'Cwestiwn Rhan B nad oes angen Cwestiynau Atodol ar eu cyfer'.

 

155.

Hysbysiad o gynnig - Cynghorydd R C Stewart, A S Lewis, C E Lloyd, J E Burtonshaw, M C Child, W Evans, R Francis-Davies, D H Hopkins, E J King, J A Raynor, M Sherwood, M Thomas & C A Holley. pdf eicon PDF 101 KB

Cofnodion:

Fe'i cynigiwyd gan y Cynghorydd R C Stewart a'i eilio gan y Cynghorydd C E Lloyd.

 

Mae'r cynnig yn darllen fel a ganlyn:

Mae gan y cyngor hanes balch o wrthsefyll y rhai sy'n ceisio niweidio ein hamgylchedd. Yn 2016 cefnogodd y cyngor hwn y Rhybudd o Gynnig yn unfrydol i wrthwynebu unrhyw gynigion ar gyfer Datblygiad Nwy "Anghonfensiynol" (Ffracio) yn Ninas a Sir Abertawe. Roedd hyn mewn ymateb i bryder cynyddol y cyhoedd y byddai unrhyw ddulliau anghonfensiynol o echdynnu nwy yn golygu niwed sylweddol i'r amgylchedd ac i iechyd a lles cymunedau lleol.

 

Yn ogystal, mae'r cyngor wedi ychwanegu amcan lles at ei Gynllun Corfforaethol yn ddiweddar sy'n ymrwymo i 'Gynnal a gwella adnoddau a bioamrywiaeth naturiol Abertawe', mae gwaredu gwastraff niwclear ac ymbelydrol yn mynd yn groes i'r amcan hwn.

 

Yn ddiweddar, mae adran llywodraeth y DU ar gyfer Rheoli Gwastraff Ymbelydrol (RWM), yn bwriadu dod o hyd i ddau leoliad addas ar gyfer "Cyfleuster Gwaredu Daearegol" yn y DU, i gladdu deunyddiau niwclear ac ymbelydrol hynod beryglus a gronnwyd dros y 60 mlynedd diwethaf, i gael eu storio gannoedd o fetrau o dan y ddaear. Mae'n bosib y gellid lleoli'r ddau safle yng Nghymru.

Er nad yw Abertawe wedi ei nodi fel safle posibl, mae pryder cyhoeddus eang wedi dod i'r amlwg yn ddigon teg gyda chyhoeddiad sesiwn ymgynghori yn ein dinas.

 

Mae'r cyngor hwn yn cymryd ei gyfrifoldeb i ddiogelu ac amddiffyn Dinas a Sir Abertawe yn erbyn unrhyw fygythiadau i'n hamgylchedd morol naturiol a threfol o ddifrif. Roedd Abertawe yn falch iawn o fod yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AoHNE) ddynodedig gyntaf ac mae'n bwysig iawn ein bod yn gwarchod yr etifeddiaeth hon ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Bydd Abertawe yn parhau i gynnal ei ymrwymiad i gefnogi dyfodol ynni glanach a gwyrddach.

 

Mae'r cyngor felly wedi penderfynu:

Mae'r cyngor yn gwrthwynebu'n gryf i'r cynnig gan Reoli Gwastraff Ymbelydrol (RWM), i gynnal digwyddiad ymgynghori yn Abertawe. Mae'r cyngor yn siomedig y gwnaed y penderfyniad hwn heb ymgynghori neu roi gwybod i Gyngor Abertawe am ei fwriad ac yn teimlo ei fod ar fai am beidio â hysbysu cynrychiolwyr etholedig dinas Abertawe o'i fwriadau cyn mynd at y cyfryngau â datganiad i'r wasg.

 

Mae'r cyngor yn gwrthwynebu sefydlu unrhyw Gyfleuster Gwaredu Daearegol yn Ninas a Sir Abertawe. 

 

Bydd y cyngor hefyd yn cefnogi'n gryf unrhyw awdurdodau lleol eraill yng Nghymru neu'r DU sy'n gwrthwynebu'r cynigion hyn.

 

Mae'r cyngor yn gofyn i'r Arweinydd ysgrifennu at y Prif Weinidog, Prif Weinidog Cymru ac adran Llywodraeth y DU ar gyfer Rheoli Gwastraff Ymbelydrol (RWM), i fynegi barn y cyngor hwn.

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r Rhybudd o Gynnig a amlinellwyd uchod.

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340