||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 6 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd: - 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

50.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, cyhoeddwyd y cysylltiadau canlynol:

 

Y Cynghorydd P. Downing - yr agenda yn ei chyfanrwydd - mae fy mrawd yn gweithio i'r cyngor ac yn cyfrannu at y Gronfa Bensiwn - personol.

 

Y Cynghorydd M B Lewis - yr agenda yn ei chyfanrwydd - aelod o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol - personol.

 

Y Cynghorydd P Rees - yr agenda yn ei chyfanrwydd - mae fy merch-yng-nghyfraith yn aelod o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol - personol.

 

Y Cynghorydd M Thomas - yr agenda yn ei chyfanrwydd - rwyf i a'm gwraig yn aelodau o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol - personol. 

 

Y Cynghorydd W G Thomas - yr agenda yn ei chyfanrwydd - aelod o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol - personol.

 

51.

Cofnodion. pdf eicon PDF 110 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol.

Cofnodion:

Penderfynwyd cymeradwyo a llofnodi cofnodion cyfarfod Pwyllgor y Gronfa Bensiwn a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd 2017 fel cofnod cywir.

 

52.

Cynrychiolaeth gan Gyfeillion y Ddaear

Cofnodion:

Datganodd y Cadeirydd fod cais i siarad â'r pwyllgor wedi'i dderbyn gan Mr Childs o Gyfeillion y Ddaear o ran eitem 7c yr agenda - Polisi Llywodraethu Cymdeithasol, Amgylcheddol.

 

Penderfynwyd bod cynrychiolwyr o Gyfeillion y Ddaear yn siarad â'r pwyllgor.

 

Siaradodd Mr Childs, Cyfeillion y Ddaear, â'r pwyllgor.

 

53.

Cynllun Archwilio 2018 - Dinas a Sir Abertawe. pdf eicon PDF 184 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd David Williams, Swyddfa Archwilio Cymru (SAC), Gynllun Archwilio 2018 a oedd yn darparu'r gwaith archwilio arfaethedig, pryd y câi ei wneud, beth fyddai'r gost a phwy fyddai'n ymgymryd â'r gwaith.

 

Roedd Atodiad 1 yn nodi cyfrifoldebau'r Archwiliwr yn llawn ac roedd Arddangosyn 1 yn darparu tri cham y dull archwilio a nodwyd y ffi archwilio arfaethedig ar gyfer y gwaith hwn yn Arddangosyn 6.  Dangoswyd elfennau'r gwaith archwilio perfformiad yn arddangosyn 4 a darparwyd amserlen yr archwiliadau arfaethedig yn Arddangosyn 8.

 

Byddai'r diweddaraf am gynnydd y cynllun yn cael ei adrodd i'r pwyllgor.

 

Datganodd Prif Swyddog y Drysorfa a Thechnegol fod y gostyngiad mewn ffioedd archwilio wedi'i groesawu ac adlewyrchodd y gwaith parhaus rhwng SAC a'r cleient.

 

54.

Adroddiad am Doriadau. pdf eicon PDF 124 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Prif Swyddog y Drysorfa a Thechnegol adroddiad 'er gwybodaeth' a oedd yn darparu manylion toriadau a gafwyd yn y Gronfa Bensiwn yn unol â'r polisi Adrodd am Doriadau.

 

Darparodd Atodiad A fanylion am y toriadau a gafwyd ers cyfarfod diwethaf Pwyllgor y Gronfa Bensiwn ym mis Tachwedd 2017. Amlygwyd manylion y toriadau hynny a'r camau gweithredu a gymerwyd gan y rheolwyr.

 

55.

Credoau Buddsoddi. pdf eicon PDF 126 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Prif Swyddog y Drysorfa a Thechnegol adroddiad i amlinellu'r Credoau Buddsoddi a fabwysiadwyd gan Bwyllgor y Gronfa Bensiwn.

 

Atodwyd Datganiad o'r Credoau Buddsoddi yn Atodiad 1.

 

Gofynnodd y pwyllgor gwestiynau am gynnwys yr adroddiad ac atebwyd hwy'n briodol. Cydnabuwyd y byddai'r credoau'n cael eu hadolygu'n rheolaidd.

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r Datganiad o Gredoau Buddsoddi.

 

56.

Gwahardd y Cyhoedd. pdf eicon PDF 113 KB

Cofnodion:

Gofynnwyd i'r pwyllgor wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod er mwyn iddo ystyried yr eitem(au) f/busnes a nodwyd yn argymhelliad/ion yr adroddiad ar y sail ei bod/eu bod yn debygol o ddatgelu gwybodaeth eithriedig fel a nodir ym mharagraff gwahardd Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) (Amrywiad) (Cymru) 2007 mewn perthynas ag eitem(au) f/busnes a nodir yn yr adroddiad.

 

Ystyriodd y pwyllgor brawf budd y cyhoedd wrth benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau busnes lle roedd prawf budd y cyhoedd yn berthnasol fel a nodir yn yr adroddiad.

 

Penderfynwyd gwahardd y cyhoedd ar gyfer yr eitemau busnes canlynol.

 

(Sesiwn Gaeëdig)

 

 

57.

Adolygiad o'r Strategaeth Buddsoddi.

Cofnodion:

Darparodd Prif Swyddog y Drysorfa a Thechnegol a Hymans Robertson, Ymgynghorwyr Buddsoddi, adroddiad i amlinellu'r diwygiadau argymelledig i'r strategaeth buddsoddi.

 

Gofynnodd y pwyllgor gwestiynau am gynnwys yr adroddiad ac atebwyd yn briodol iddynt.

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r newidiadau i'r strategaeth buddsoddi a'r lliniaru risg a amlygwyd yn yr adroddiad a'r diwygiadau dilynol i'r Datganiad Strategaeth Buddsoddi a amlinellwyd yn yr adroddiad. Dirprwywyd y camau gweithredu priodol er mwyn gweithredu'r strategaeth ddiwygiedig i Swyddog Adran 151 a Phrif Swyddog y Drysorfa a Thechnegol.

 

58.

Adroddiad Adolygu Adnoddau'r Is-adran Gweinyddu Pensiynau.

Cofnodion:

Cyflwynodd Prif Swyddog y Drysorfa a Thechnegol adroddiad ar gyfer yr adnoddau argymelledig a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Gofynnodd y pwyllgor gwestiynau am gynnwys yr adroddiad ac atebwyd hwy'n briodol.

 

Penderfynwyd:

 

1)    cymeradwyo'r argymhelliad fel yr amlinellir yn 4.1 a rhoi caniatâd dirprwyedig i Swyddog Adran 151 a Phrif Swyddog y Drysorfa a Thechnegol ei weithredu; a

2)    darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd i'r pwyllgor ar ôl 12 mis.

 

59.

Polisi Llywodraethu Cymdeithasol Amgylcheddol (LlCA).

Cofnodion:

Cyflwynodd Prif Swyddog y Drysorfa a Thechnegol adroddiad a oedd yn ystyried Polisi Llywodraethu Cymdeithasol, Amgylcheddol drafft Cronfa Bensiwn Dinas a Sir Abertawe.

 

Gofynnodd y pwyllgor gwestiynau am gynnwys yr adroddiad ac atebwyd hwy'n briodol.  Mabwysiadwyd y polisi drafft mewn egwyddor yn amodol ar wybodaeth ychwanegol am y lefelau targed arfaethedig o leihau carbon a dull gweithredu o fewn y portffolio ecwiti nad ydynt yn niweidiol i berfformiad y gronfa i'w gyflwyno yng nghyfarfod nesaf pwyllgor y gronfa bensiwn.

 

Penderfynwyd mabwysiadu'r polisi mewn egwyddor a amlinellwyd yn amodol ar wybodaeth ychwanegol am y lefelau targed arfaethedig o leihau carbon a dull gweithredu o fewn y portffolio ecwiti nad ydynt yn niweidiol i berfformiad y gronfa i'w gyflwyno yng nghyfarfod nesaf pwyllgor y gronfa bensiwn.

 

 

60.

Cyflwyniad gan Weithredwr Cynllun Contractiol Awdurdodedig (CCA) Cyswllt Partneriaeth Pensiwn Cymru - Russell Investments.

Cofnodion:

Rhoddwyd cyflwyniad gan Duncan Lowman, Eamon Gough o Link Fund Solutions a Sasha Mandich o Russell Investments.

 

Gofynnodd y pwyllgor gwestiynau am gynnwys yr adroddiad ac atebwyd hwy'n briodol.

 

Nodwyd cynnwys y cyflwyniad a diolchodd y Cadeirydd i Link Fund Solutions am ddod i'r cyfarfod.

 

 

 

61.

Adroddiad yr Ymgynghorydd Buddsoddi - Hymans Robertson.

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad 'er gwybodaeth' yr adroddiad chwarterol a oedd yn crynhoi prisiadau ased a pherfformiad y gronfa dros gyfnodau hyd at 31 Rhagfyr 2017.

 

Atodwyd adroddiad chwarterol Hymans Robertson yn Atodiad 1.

 

Gofynnodd y pwyllgor gwestiynau i'r Ymgynghorydd Buddsoddi ac atebwyd yn briodol iddynt.  Nodwyd cynnwys yr adroddiad a diolchwyd i'r Ymgynghorydd Buddsoddi am yr adroddiad.

 

62.

Adroddiad(au) y Cyd-ymgynghorwyr Buddsoddi Annibynnol.

Cofnodion:

Roedd yr adroddiad 'er gwybodaeth' yn cyflwyno diweddariad economaidd a sylwebaeth y farchnad o safbwynt yr Ymgynghorwyr Buddsoddi Annibynnol a benodwyd.

 

Daeth adroddiad chwarterol Mr Noel Mills a Mr Valentine Furniss, ymgynghorwyr buddsoddi annibynnol, i ben ar 30 Medi 2017 ac fe'i atodwyd yn Atodiad 1.

 

Nodwyd cynnwys pob adroddiad gan y pwyllgor a diolchwyd i'r Ymgynghorwyr Buddsoddi Annibynnol am eu hadroddiadau.

 

63.

Crynodeb Buddsoddi.

Cofnodion:

Rhoddodd Prif Swyddog y Drysorfa a Thechnegol adroddiad er gwybodaeth a oedd yn cynnwys y perfformiad buddsoddi ar gyfer y chwarter, y flwyddyn a'r 3 blynedd a ddaeth i ben ar 30 Medi 2017.

 

Atodwyd crynodebau buddsoddi chwarterol y Gronfa Bensiwn ar gyfer y chwarter, y flwyddyn a'r 3 blynedd a ddaeth i ben ar 30 Medi 2017 yn Atodiad 1.

 

64.

Cyflwyniad(au) Rheolwr y Gronfa:

·         Rheolwyr Ecwiti Gweithredol y DU – Schroders.

Cofnodion:

Rhoddodd cyflwyniad gan Lyndon Bolton, Geoff Day a Sue Noffke o Reolwyr Ecwiti Gweithredol y DU - Schroders.

 

Gofynnwyd i reolwyr am eu polisi a'u cofnod pleidleisio a chynnwys a'u cefnogaeth o UNPRI a'r côd stiwardiaeth.  Gofynnodd y pwyllgor gwestiynau am gynnwys y cyflwyniad llafar ac atebwyd yn briodol iddynt.

 

Nodwyd cynnwys y cyflwyniad a diolchodd y Cadeirydd i Reolwr(wyr) y Gronfa am ddod i'r cyfarfod.

 

65.

Ymddeoliad Mr Lyndon Bolton a Mr Valentine Furniss

Cofnodion:

Diolchodd y Cadeirydd i Lyndon Bolton a Valentine Furniss ar ran y pwyllgor am eu cyfraniad gwerthfawr at Bwyllgor y Gronfa Bensiwn a dymunodd y gorau iddynt ar gyfer eu hymddeoliad.

 

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340