||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Committee Room 1/2, Civic Centre, Port Talbot.

Cyswllt: Gareth Borsden - 01792 636824 

Eitemau
Rhif Eitem

5.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan y ddau awdurdod, cyhoeddwyd y buddion canlynol: -

 

Swyddog

D Michael – Cofnod Rhif 7 – Personol – Aelod o Bwyllgor Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd.

 

6.

Cofnodion. pdf eicon PDF 67 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol fel cofnod cywir.

 

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion Pwyllgor Archifau Gorllewin Morgannwg a gynhaliwyd ar 17 Mehefin 2016 yn gofnod cywir.

 

7.

Adroddiad Archifydd y Sir. pdf eicon PDF 110 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Archifydd Sirol adroddiad a oedd yn amlinellu gwaith y

Gwasanaeth Archifau yn ystod y cyfnod o fis Mehefin i fis Awst 2016. 

 

Safon Achredu Archifau

 

Dywedodd yr Archifydd Sirol fod y gwasanaeth wedi derbyn statws achredu dan y safon uchod ar gyfer ei fan gwasanaeth Abertawe. Mae Gwobr Safon Achredu Archifau'n diffinio arfer da ac yn cytuno ar safonau ar gyfer archifau ar draws y DU ac mae'n dangos llywodraethu da a gofal cywir o'r casgliadau.

 

Canmolodd y Panel Adolygu'n benodol y defnydd o gasgliadau'r archifau mewn gwaith allgymorth, gan gynnwys peth gwaith da gydag ysgolion, ac roedd yn meddwl bod y gwasanaeth mewn sefyllfa dda i fynd i'r afael â'r her o adleoli yn y dyfodol agos. Mae'r gwobr yn para am gyfnod o 5 mlynedd ac mae'n cael ei hadolygu ar ôl 2 flynedd.

 

Dywedodd y byddai angen  i Gymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd gyflwyno cais ar wahân os oeddent am gael achrediad yn y dyfodol ac y  byddai WGAS yn ei chefnogi gyda hyn os yw’n dymuno gwneud hynny.  Roedd aelodau'n croesawu'r cynnig hwn.

 

Archifau Cymdeithas Hynafiaethol Castell-nedd

Dywedodd yr Archifydd Sirol fod y cyfleuster archifau yng Nghastell-nedd ar 1 Awst wedi symud i'w oriau agor newydd, gyda'r gwasanaeth yn cael ei gynnal gan staff o Abertawe'n gweithio gyda gwirfoddolwyr Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd.

 

Amlinellodd fod yr arwyddion cynnar yn dangos bod y trefniadau newydd yn gweithio'n dda gan nodi camau gweithredu er mwyn gwneud y casgliadau a'r adnoddau hanes teulu a gedwir yno'n fwy hygyrch i'r cyhoedd, y gellid ei gyflawni heb gost drwy gyhoeddusrwydd ar-lein gwell.

 

Dywedodd, drwy weithio gyda Chymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd, eu bod yn mynd i’r afael â’r broblem barhaus o leithder anwadal yn ystafell ddiogel yr archifau.

 

Partneriaeth Archifau Rhanbarthol Gorllewin Cymru

 

Dywedodd yr Archifydd Sirol na chafwyd mwy o gyfarfodydd o'r bartneriaeth yn dilyn cytundeb ar gynnwys ail adroddiad yr ymgynghorydd.

 

Bydd gwaith y dyfodol yn cael ei ddatblygu gan Fwrdd Prosiectau Strategol newydd Prifysgol Abertawe a fydd yn dechrau cwrdd yn yr hydref.

 

Defnydd o'r Gwasanaeth - Ystadegau ar gyfer mis Mehefin - mis Awst 2016

 

Adroddodd yr Archifydd Sirol am y defnydd o'r gwasanaeth ar gyfer y

chwarter.

 

Nododd nad oedd yr ystadegau ar gyfer ymweliadau electronig â'r we etc

ar gael ar adeg argraffu, ond byddai'n trosglwyddo'r ffigurau hyn i'r pwyllgor.

 

Allgymorth y Gwasanaeth

 

Adroddodd yr Archifydd Sirol am y meysydd gwaith amrywiol yr oedd staff

wedi bod yn ymwneud â hwy yn ystod y chwarter.

 

Nododd fod y gwasanaeth yn parhau i gymryd rhan ym mhrosiect 'Visions of Steel' Prifysgol Abertawe, mae wedi creu arddangosfeydd sy'n ymwneud â stadau yn Townhill (Abertawe) a Sandfields (Port Talbot) a gafodd eu harddangos yn ystod ymweliad gweinidog Llywodraeth Cymru ag Abertawe'n ddiweddar, ac ynghyd â Llyfrgelloedd Abertawe wedi cynnal rhaglen 'The Listening Project' Radio 4 y BBC yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe.

 

Cyfarfodydd Proffesiynol a Gweithio Mewn Partneriaeth

 

Cyfeiriodd yr Archifydd Sirol at y cyfarfodydd a hyfforddiant proffesiynol

y bu staff yn bresennol ynddynt yn ystod y chwarter diwethaf.

 

Casgliadau Archifau

 

Er gwybodaeth, atodwyd rhestr gynhwysfawr o archifau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod o fis Mawrth i fis Mai 2016 yn Atodiad 1.

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340