||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5, Neuadd y Ddinas, Abertawe

Cyswllt: Gareth Borsden - 01792 636824 

Eitemau
Rhif Eitem

8.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan y ddau awdurdod, ni ddatganwyd unrhyw fuddion.

 

 

9.

Cofnodion. pdf eicon PDF 62 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion Pwyllgor Archifau Gorllewin Morgannwg a gynhaliwyd ar 16 Mis Medi 2016 yn gofnod cywir.

 

10.

Matters Arising.

Cofnodion:

Dywedodd yr Archifydd Sirol yn dilyn cofnod rhif 7 (Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd) fod amgylchedd yr ystafell ddiogel yn Sefydliad y Mecanyddion Castell-nedd wedi'i sefydlogi gyda chymorth dadleithyddion symudol.

 

Dywedodd y Cadeirydd yn dilyn cofnod rhif 7 (Partneriaeth Archifau Rhanbarthol Gorllewin Morgannwg) y byddai'n ysgrifennu'n bersonol at Uwch Is-ganghellor Prifysgol Abertawe i gael barn y brifysgol ar rannu cyfleuster archifau.

 

11.

Adroddiad Archifydd y Sir. pdf eicon PDF 119 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Archifydd Sirol adroddiad a oedd yn amlinellu gwaith y

Gwasanaeth Archifau rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2016. 

 

Defnyddio'r Gwasanaeth - Ystadegau mis Medi i fis Tachwedd 2016

 

Nododd yr Archifydd Sirol y defnydd o'r gwasanaeth ar gyfer y chwarter gan nodi cefndir a sail resymegol yr ystadegau chwarterol.

 

Nododd na fyddai'r broblem bresennol gyda chofnodi ac adrodd ar ddefnydd ar-lein o gofrestri plwyfi Gorllewin Morgannwg yn berthnasol pan fydd nifer mawr o gofnodion WGAS ar-lein ym mis Mawrth ar wefan Ancestry. Bydd yr ystadegau newydd ar gyfer defnydd ar-lein o'r casgliadau yn cael eu datgan mewn cyfarfodydd o fis Mehefin nesaf.

 

Arddangosiadau a Gwaith Allgymorth

 

Adroddodd yr Archifydd Sirol am feysydd gwaith amrywiol y gwaith allgymorth y mae

staff wedi bod yn rhan ohono yn ystod y cyfnod hwn.

 

Nododd gyfraniad y gwasanaeth yn y prosiect 'Visions of Steel', sy'n canolbwyntio ar hanes gwneud dur ym Mhort Talbot.  Mae'r gwasanaeth, a ariennir gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a Dyniaethau, wedi creu 12 panel arddangos a arddangoswyd yn wreiddiol ym mis Hydref yn yr archifau ac maent bellach yn cael eu harddangos yn Ysgol Bae Baglan.

 

Dywedodd fod y gwasanaeth wedi llwyddo i sicrhau grant 100% gan Lywodraeth Cymru i greu arddangosfa deithiol sy'n cofnodi yn nhrefn amser y cyfraniad cadarnhaol y mae cymunedau amrywiol wedi'i wneud i Ddinas Abertawe yn ogystal â'i henw da am groesawu ffoaduriaid.

 

Dywedodd hefyd am gyfraniad y gwasanaeth i'r prosiect a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, 'Cynefin': Mapio’r Ymdeimlad o Le yng Nghymru a'i is-brosiect lleol 'Archwilio Coetiroedd Hynafol Gŵyr',

 

Gwasanaeth Addysg

 

Cyfeiriodd yr Archifydd Sirol at y gweithgareddau amrywiol a wnaed gydag ysgolion y ddau awdurdod yn ystod y chwarter.

 

Hyfforddiant staff

 

Nododd yr Archifydd Sirol ei fod wedi penodi dau Archifydd Dan Hyfforddiant, un wedi'i benodi am gyfnod o ddeufis drwy grant 90% gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo gyda mewnbynnu data o gofrestri derbyniadau copi caled.

 

Cyfeiriodd at y cyrsiau hyfforddi y bu'r staff arnynt yn ystod y chwarter.

 

 

Cyfarfodydd Proffesiynol a Gweithio Mewn Partneriaeth

 

Cyfeiriodd yr Archifydd Sirol at y cyfarfodydd a hyfforddiant proffesiynol

y bu staff yn bresennol ynddynt yn ystod y chwarter diwethaf.

 

Casgliadau Archifau

 

Cyfeiriodd yr Archifydd Sirol at y rhestr gynhwysfawr o archifau a dderbyniwyd rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2016 gan nodi bod y gwaith bron wedi'i gwblhau ar gynlluniau cadwraeth eraill o gasgliad Gwaith Haearn Mynachlog Nedd.

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340