||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5, Neuadd y Ddinas, Abertawe

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd  (01792) 636923

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol cadeirydd ar gyfer blwyddyn ddinesig 2017-2018.

Cofnodion:

Penderfynwyd ethol Jill Burgess yn Gadeirydd ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2017-2018.

 

(Bu Jill Burgess, Cadeirydd Yn  Llywyddu)

 

2.

Ethol is-gadeirydd ar gyfer blwyddyn ddinesig 2017-2018.

Cofnodion:

Penderfynwyd ethol Margaret Williams yn Is-gadeirydd ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2017-2018.

3.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, cyhoeddwyd y buddiannau canlynol:

 

1)              Datganodd y Cynghorydd J A Hale ddiddordeb personol a rhagfarnol yng Nghofnod 10 "Ceisiadau am Esgusodebau" a thynnu'n ôl o'r cyfarfod cyn trafod yr eitem.

4.

Cofnodion. pdf eicon PDF 59 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod blaenorol.

Cofnodion:

Penderfynwyd cymeradwyo a llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2017 fel cofnod cywir.

 

Materion a godwyd:

 

Eitem 23 - Y diweddaraf ar Swyddi Gwag Aelod Annibynnol y Pwyllgor Safonau (Llafar)

 

Rhoddodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd ddiweddariad ar lafar ynghylch y sefyllfa bresennol.  Ar ôl ail-hysbysebu i gynulleidfa ehangach, derbyniwyd 25 o geisiadau.

 

Bwriedir llunio rhestr fer ar 24 Gorffennaf a chynnal y cyfweliadau ar 4 Medi 2017.

5.

Protocol Anghydfodau Lleol Enghreifftiol i Gynghorau Tref a Chymunedol. pdf eicon PDF 57 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

Rhoddodd y Swyddog Monitro'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor Safonau ar y Protocol Penderfynu Lleol ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref fel a gefnogir gan Un Llais Cymru. 

 

Penderfynwyd y dylai'r Pwyllgor Safonau gymeradwyo ac annog mabwysiadu'r Protocol Penderfynu Lleol ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref ac y dylai llythyr gael ei anfon at holl Glercod Cynghorau Cymuned a Thref yn eu hannog i fabwysiadu'r protocol.

6.

Llyfr Achosion Côd Ymddygiad. pdf eicon PDF 48 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Diweddarodd y Swyddog Monitro'r Pwyllgor Safonau ar Lyfrau Achosion Côd Ymddygiad yr Ombwdsmon. 

 

Tynnodd sylw at achosion penodol yn Rhifyn 11 Ionawr 2017 a Rhifyn 12 Ebrill 2017 a hefyd y tabl ar dudalen 25 y pecyn agenda a ddangosodd y cafwyd 14% yn llai o gwynion côd yn 2015/16.  Credodd y PSOW fod hyn oherwydd cyflwyno protocolau penderfynu lleol ar gyfer cynghorau sir.

 

Rhoddodd hefyd ddiweddariad llafar ar achosion Panel Dyfarnu Cymru.

 

Penderfynwyd y byddai'r diweddaraf yn cael ei nodi.

7.

Torri Côd Ymddygiad - Cwynion a wnaed i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC). pdf eicon PDF 48 KB

Cofnodion:

Darparwyd rhestr o gwynion i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (PSOW) mewn perthynas â thorri'r Côd Ymddygiad gan y Swyddog Monitro.

 

Penderfynwyd y byddai'r adroddiad yn cael ei nodi.

8.

Cynllun Gwaith 2017-2018 (Llafar).

Cofnodion:

Amlinellodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yr eitemau canlynol ar gyfer y cynllun gwaith.

 

-                  Achosion Côd Ymddygiad;

-                  Trafodaethau gydag Arweinwyr Grŵp/Cadeiryddion Pwyllgorau - oherwydd Etholiad Llywodraeth Leol a 2 Arweinydd Grŵp newydd, teimlwyd er mwyn rhoi amser i gynghorwyr newydd "ymgartrefu" y dylai'r trafodaethau hyn ddechrau ym mis Ionawr 2018;

-                  Hyfforddiant Côd Ymddygiad (yn ogystal, dylai Aelodau Cyfetholedig gael gwybod am ddigwyddiadau hyfforddiant eraill sydd wedi'u trefnu);

-                  Adolygiad o'r Cylch Gorchwyl a goruchwylio Budd Aelodau.

9.

Gwahardd y cyhoedd. pdf eicon PDF 69 KB

Cofnodion:

Gofynnwyd i'r pwyllgor wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod er mwyn iddo ystyried yr eitem fusnes/eitemau busnes a nodwyd yn argymhellion yr adroddiad ar y sail ei fod yn debygol o ddatgelu gwybodaeth eithriedig fel y nodir ym mharagraff gwahardd 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) (Amrywiad) (Cymru) 2007 mewn perthynas ag eitemau busnes a nodir yn yr adroddiad.

 

Ystyriodd y Pwyllgor Brawf Budd y Cyhoedd wrth benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitem fusnes/eitemau busnes lle'r oedd Prawf Budd y Cyhoedd yn berthnasol fel y nodir yn yr adroddiad.

 

Penderfynwyd y dylid gwahardd y cyhoedd ar gyfer yr eitemau busnes canlynol.

 

(Sesiwn Gaeedig)

10.

Ceisiadau am Ollyngiad.

Cofnodion:

Darparodd y Swyddog Monitro adroddiad i ystyried ceisiadau ar gyfer esgusodebau mewn perthynas â'r cynghorwyr canlynol:

 

i)                S M Jones

ii)               J A Hale

iii)             M Thomas

iv)             M C Child

v)              C A Holley

vi)             T M White

vii)           F M Gordon

 

Wrth ystyried caniatáu esgusodebau, rhaid i'r pwyllgor gydbwyso budd y cyhoedd wrth atal aelodau â budd rhagfarnol cymryd rhan mewn penderfyniadau, yn erbyn budd y cyhoedd mewn penderfyniadau a gymerir gan grŵp cynrychioladol o aelodau'r awdurdod.

 

Bydd methu caniatáu esgusodeb sy'n golygu na fydd cworwm gan awdurdod neu bwyllgor, yn gallu bod yn sail i ganiatáu esgusodeb.

 

i)        Penderfynodd y Pwyllgor Safonau roi esgusodeb i'r Cynghorydd S M Jones dan baragraffau 2(d) a Rheoliadau (Caniatáu Esgusodebau) (Cymru) 2001 (fel a ddiwygiwyd), fel a ganlyn:

 

Aros, siarad a phleidleisio a gwneud sylwadau llafar ac ysgrifenedig o ran materion sy'n ymwneud ag Addysg.

 

NI fydd yr esgusodeb yn gymwys os yw'r cynghorydd yn dod yn ymwybodol o unrhyw effaith ar berson cysylltiedig (o fewn ystyr paragraff 10 (2) (c) y Côd Ymddygiad) sy'n ymwneud â'i mab ac sy'n benodol iddo.

 

ii)       Penderfynodd y dylai'r Pwyllgor Safonau roi esgusodeb i’r Cynghorydd J A Hale dan baragraffau 2 (d) a Rheoliadau (Caniatáu Esgusodebau) (Cymru) 2011 (fel a ddiwygiwyd), fel a ganlyn:

 

Aros, siarad a phleidleisio a gwneud sylwadau llafar ac ysgrifenedig o ran materion sy'n ymwneud â'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion.

 

NI fydd yr esgusodeb hwn yn berthnasol os yw'r cynghorydd yn dod yn ymwybodol o unrhyw effaith ar berson cysylltiedig (o fewn ystyr paragraff 10 (2) (c) y Côd Ymddygiad) sy'n ymwneud â'i wraig ac yn benodol iddi.

 

Mewn perthynas â chais y Cynghorydd J A Hale am Esgusodeb mewn perthynas â'i rôl yn yr Undeb Llafur, gofynnodd y pwyllgor am fwy o wybodaeth am y mater hwn.

 

iii)       Penderfynodd y Pwyllgor Safonau roi esgusodeb i'r Cynghorydd M Thomas dan baragraffau 2 (d) a Rheoliadau (Caniatáu Esgusodebau) (Cymru)2001 (fel a ddiwygiwyd), fel a ganlyn:

 

Aros, siarad a phleidleisio a gwneud sylwadau llafar ac ysgrifenedig o ran materion sy'n ymwneud â'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion.

 

NI fydd yr esgusodeb hwn yn berthnasol os yw'r cynghorydd yn dod yn ymwybodol o unrhyw effaith ar berson cysylltiedig (o fewn ystyr paragraff 10 (2) (c) y Côd Ymddygiad) sy'n ymwneud â'i wraig ac yn benodol iddi.

 

iv) Penderfynodd y Pwyllgor Safonau roi esgusodeb i'r Cynghorydd M C Child dan baragraffau 2 (d) a Rheoliadau (Caniatáu Esgusodebau) (Cymru)  2001 (fel a ddiwygiwyd), fel a ganlyn:

 

Arfer pwerau gweithredol, aros, siarad a phleidleisio a gwneud sylwadau llafar ac ysgrifenedig o ran materion sy'n ymwneud â'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion.

 

NI fydd yr esgusodeb hwn yn gymwys os yw'r cynghorydd yn dod yn ymwybodol o unrhyw effaith ar berson cysylltiedig (o fewn ystyr paragraff 10 (2) (c) y Côd Ymddygiad) sy'n ymwneud â Chartref Gofal Tŷ Waunarlwydd a/neu ei fam ac sy'n benodol iddynt.

 

v)       Penderfynodd y Pwyllgor Safonau roi esgusodeb i'r Cynghorydd C A Holley dan baragraffau 2 (d) a Rheoliadau (Caniatáu Esgusodebau) (Cymru) 2001 (fel a ddiwygiwyd), fel a ganlyn:

 

Aros, siarad a phleidleisio a gwneud sylwadau llafar ac ysgrifenedig o ran materion sy'n ymwneud â'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion.

 

NI fydd yr esgusodeb yn gymwys os yw'r cynghorydd yn dod yn ymwybodol o unrhyw effaith ar berson cysylltiedig (o fewn ystyr paragraff 10 (2) (c) y Côd Ymddygiad) sy'n ymwneud â'i ferch ac sy'n benodol iddi.

 

vi)      PENDERFYNODD y Pwyllgor Safonau roi esgusodeb i'r Cynghorydd T M White dan baragraffau 2 (d) a Rheoliadau (Caniatáu Esgusodeb) (Cymru) 2001 (fel a ddiwygiwyd), fel a ganlyn:

 

Aros, siarad a phleidleisio i wneud sylwadau llafar ac ysgrifenedig o ran materion sy'n ymwneud ag Addysg.

 

NI fydd yr esgusodeb yn gymwys os yw'r cynghorydd yn dod yn ymwybodol o unrhyw effaith ar berson cysylltiedig (o fewn ystyr paragraff 10 (2) (c) y Côd Ymddygiad) sy'n ymwneud â'i ferch ac sy'n benodol iddi.

 

Mewn perthynas â chais y Cynghorydd T M White am Esgusodeb mewn perthynas â'i fab yn derbyn gostyngiad deiliad perchennog sengl (Treth y Cyngor).  Gofynnodd y Pwyllgor am fwy o wybodaeth am y mater hwn.

 

viii)          Penderfynodd y Pwyllgor Safonau roi esgusodeb i'r Cynghorydd F M Gordon dan baragraffau 2 (d) a Rheoliadau (Caniatáu Esgusodeb) (Cymru) 2001 (fel a ddiwygiwyd), fel a ganlyn:

 

Aros, siarad a phleidleisio a chyflwyno sylwadau llafar ac ysgrifenedig o ran materion sy'n cynnwys y Tîm Tlodi, Teuluoedd yn Gyntaf ac Ymyrryd yn Gynnar.

 

NI fydd yr esgusodeb yn gymwys os yw'r cynghorydd yn dod yn ymwybodol o unrhyw effaith ar berson cysylltiedig (o fewn ystyr paragraff 10 (2) (c) y Côd Ymddygiad) sy'n ymwneud â'i fab ac sy'n benodol iddo.

 

Daw'r holl esgusodebau uchod i ben yn yr Etholiad Llywodraeth Leol nesaf ym mis Mai 2022.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340