||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 6 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd ar gyfer blwyddyn ddinesig 2019-2020.

Cofnodion:

Penderfynwyd y dylid ethol y Cynghorydd D W W Thomas yn Gadeirydd ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2019-2020.

 

Bu'r Cynghorydd D W W Thomas (Cadeirydd) yn llywyddu

2.

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer blwyddyn ddinesig 2019-2020.

Cofnodion:

Penderfynwyd ethol y Cynghorydd J E Burtonshaw fel Is-gadeirydd ar gyfer

blwyddyn ddinesig 2019-2020.

3.

Derbyn datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol gan aelodau.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

4.

Cofnodion. pdf eicon PDF 102 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

Penderfynwyd cymeradwyo a llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Apeliadau a Dyfarniadau a gynhaliwyd ar 15 Tachwedd 2018 fel cofnod cywir.

5.

Trefn trafodion y gwrandawiad apêl. pdf eicon PDF 46 KB

Cofnodion:

Penderfynwyd nodi gweithdrefn apelio yn erbyn cludiant yr ysgol.

 

6.

Dinas a Sir Abertawe - Polisi Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. pdf eicon PDF 121 KB

Cofnodion:

Penderfynwyd nodi Polisi Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol Dinas a Sir Abertawe.

7.

Llywodraeth Cymru - Teithio gan Dysgwyr - Darpariaeth Statudol a Chanllawiau Gweithredol. pdf eicon PDF 794 KB

Cofnodion:

Penderfynwyd nodi Darpariaeth Statudol ac Arweiniad Gweithredol Teithio gan Ddysgwyr Llywodraeth Cymru.

8.

Gwahardd y cyhoedd. pdf eicon PDF 112 KB

Cofnodion:

Gofynnwyd i'r pwyllgor wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod er mwyn iddo ystyried yr eitem(au) f/busnes a nodwyd yn argymhellion yr adroddiad ar y sail ei bod/eu bod yn debygol o ddatgelu gwybodaeth eithriedig fel a nodir ym mharagraff gwahardd Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007 mewn perthynas ag eitemau busnes a nodir yn yr adroddiad(au).

 

Ystyriodd y pwyllgor brawf budd y cyhoedd wrth benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau busnes lle roedd prawf budd y cyhoedd yn berthnasol fel a nodir yn yr adroddiad.

 

Penderfynwyd y dylid gwahardd y cyhoedd ar gyfer yr eitem fusnes ganlynol ar yr agenda.

 

(Sesiwn Gaeëdig)

9.

Apêl Cludiant i'r Ysgol.

Cofnodion:

Clywodd y pwyllgor apêl gan riant a mam-gu neu dad-cu CF. Cyflwynwyd yr apêl yn erbyn penderfyniad yr adran mewn perthynas â'r hawl am gludiant o'r cartref i'r ysgol am ddim o'i gyfeiriad cartref i Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt.

 

Penderfynwyd gwrthod yr apêl ar ran CF.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340