||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Councillor Meeting Room 235, Guildhall, Swansea

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd  (01792) 636923

Eitemau
Rhif Eitem

12.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

13.

Derbyn datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol gan aelodau.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, cyhoeddwyd y buddiannau canlynol:

 

Y Cynghorydd J A Hale - agenda'n gyffredinol - mae ei wraig yn gweithio yn yr Adran Addysg (Arlwyo) ac rwy'n aelod o UNSAIN – personol.

 

14.

Cofnodion: pdf eicon PDF 53 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol fel cofnod cywir.

Cofnodion:

CYMERADWYWYD cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Apeliadau a Dyfarniadau a gynhaliwyd ar 8 Medi 2015 fel cofnod cywir.

 

15.

Gwahardd y cyhoedd. pdf eicon PDF 63 KB

Cofnodion:

Gofynnwyd i'r Pwyllgor wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod er mwyn iddo ystyried yr eitem(au) f/busnes a nodwyd yn argymhellion yr adroddiad(au) ar y sail ei bod/eu bod yn debygol o ddatgelu gwybodaeth eithriedig fel y nodir ym mharagraff gwahardd Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) (Amrywiad) (Cymru) 2007 mewn perthynas ag eitemau busnes a nodir yn yr adroddiad(au).

 

Ystyriodd y Pwyllgor Brawf Budd y Cyhoedd wrth benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau busnes lle'r oedd Prawf Budd y Cyhoedd yn berthnasol fel y nodir yn yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD y dylid gwahardd y cyhoedd ar gyfer yr eitemau canlynol ar yr agenda.

 

(SESIWN GAEËDIG)

 

16.

Honiad o Fwlio ac Aflonyddu.

Cofnodion:

Derbyniodd y pwyllgor sylwadau gan y swyddog dan sylw.

 

PENDERFYNWYD y dylai'r cyfarfod gael ei ohirio tan 12 Mai 2016.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 10.35 am.

 

 

Adalwyd y Pwyllgor Apeliadau a Dyfarniadau ddydd Iau, 12 Mai am 9.30 am.

 

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd J. A. Hale.

 

Derbyniodd y pwyllgor mwy o sylwadau gan y swyddog dan sylw, yr oedd ganddo gwmni ar yr achlysur hwn.

 

PENDERFYNWYD:

 

a)       Y dylai'r mater gael ei gyfeirio i'r Person Annibynnol Dynodedig (DIP) er mwyn gallu ymgymryd ag ymchwiliad cynhwysfawr;

b)       Yn ystod yr ymchwiliad, ni fyddai gwaharddiad ffurfiol.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340