||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Ddinas, Abertawe

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - Ffon: (01792) 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

12.

Derbyn datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

 

13.

Cofnodion: pdf eicon PDF 93 KB

To approve & sign the Minutes of the previous meeting(s) as a correct record.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfynwyd cytuno bod cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol a gynhaliwyd ar 9 Mai 2019 ac ar 10 Mai 2019 yn gofnod cywir.

 

14.

Adolygiad o addasrwydd canllawiau i ymgeiswyr a thrwyddedeion cerbydau Hackney a chrefftau llogi preifat. pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd y Rheolwr Trwyddedu, Bwyd a Diogelwch yn gofyn i aelodau ystyried y syniad o gyflwyno arweiniad newydd i helpu wrth benderfynu ar addasrwydd ymgeiswyr tacsis a cherbydau hurio preifat a deiliaid trwydded gan Ddinas a Sir Abertawe.

 

Manylodd ar y cefndir, yr ymgynghoriad, canlyniad yr ymgynghoriad, y casgliad a'r cynnig.

 

Gofynnodd yr aelodau gwestiynau i'r swyddog a ymatebodd yn briodol.

 

Penderfynwyd cytuno ar gyflwyno "Arweiniad ar benderfynu ar addasrwydd ymgeiswyr a deiliaid trwydded yn y masnachau Cerbydau Hacni a Hurio Preifat" newydd a ddaw i rym o 1 Awst 2019.

 

15.

Gwahardd y cyhoedd. pdf eicon PDF 112 KB

Cofnodion:

The Committee was requested to exclude the public from the meeting during the consideration of the items of business identified in the recommendations to the report on the grounds that it involved the likely disclosure of exempt information as set out in the exclusion paragraph of 12A of the Local Government Act 1972, as amended by the Local Government (Access to Information)(Variation)(Wales) Order 2007, relevant to the item of business as set out in the report.

 

The Committee considered the Public Interest Test in deciding to exclude the public from the meeting for the items of business where the Public Interest Test was relevant, as set out in the report.

 

Resolved that the public be excluded for the following items of business.

 

(Closed Session)

 

16.

Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Tref 1847 - Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 - Cais am Drwydded Yrru Gyfyngedig ar gyfer Cerbyd Hacni a Hurio Preifat - PDO.

Cofnodion:

Manylodd y Rheolwr Trwyddedu, Bwyd a Diogelwch ar y cefndir mewn perthynas â PDO.

 

Esboniodd PDO yr amgylchiadau a oedd yn ymwneud â'r euogfarnau ac atebodd gwestiynau aelodau.

 

Penderfynwyd y dylid cymeradwyo cais PDO am drwydded i yrru cerbyd hacni a hurio preifat.

 

17.

Y Diweddaraf am y Camau Gweithredu Uniongyrchol.

Cofnodion:

Nodwyd y camau gweithredu a gymerwyd gan swyddogion.

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340