||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Ddinas, Abertawe

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - Ffon: (01792) 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

56.

Derbyn datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, cyhoeddwyd y cysylltiadau canlynol:

 

Y Cynghorydd C Anderson – Personol – Cofnod Rhif: 68 - Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847 – Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 – Cais am Drwydded Gyfyngedig i Yrru Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat - PJH – Rwy'n adnabod yr ymgeisydd.  Gadawodd y Cynghorydd C Anderson y cyfarfod cyn i'r eitem gael ei hystyried.

 

Y Cynghorydd J P Curtice – Personol – Cofnod Rhif: 68 - Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847 – Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 – Cais am Drwydded Gyfyngedig i Yrru Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat - PJH – Rwy'n adnabod yr ymgeisydd.  Gadawodd y Cynghorydd J P Curtice y cyfarfod cyn i'r eitem gael ei hystyried.

 

57.

Cofnodion: pdf eicon PDF 111 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod blaenorol.

Cofnodion:

Penderfynwyd cytuno bod cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol a gynhaliwyd ar 11 Ionawr 2019 yn gofnod cywir.

 

58.

Adolygiad o'r Arweiniad Priodoldeb ar gyfer Ymgeiswyr a Deiliad Trwydded Masnachau Cerbyd Hacni a Hurio Preifat. pdf eicon PDF 115 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Trwyddedu, Bwyd a Diogelwch adroddiad a oedd yn manylu ar adolygiad o ganllawiau addasrwydd ar gyfer ymgeiswyr a thrwyddedeion y masnachau Cerbydau Hacni a Hurio Preifat.

 

Nododd yr aelodau ddiben yr adroddiad, a hefyd y cefndir, y cynnig a'r argymhellion.

 

Gofynnodd yr aelodau gwestiynau i'r swyddog a ymatebodd yn briodol.

 

Penderfynwyd:

 

1.     Y cynhelir ymgynghoriad ag aelodau’r masnachau Cerbydau Hacni a Hurio Preifat a phartïon eraill â diddordeb yn y cynnig i fabwysiadu'r 'Canllawiau i benderfynu ar addasrwydd ymgeiswyr a thrwyddedeion y masnachau Cerbyd Hacni a Llogi Preifat; ac

2.     Y dylid cyflwyno adroddiad sy'n manylu ar ganlyniad yr ymgynghoriad i'r aelodau i'w ystyried.

 

59.

Gwahardd y cyhoedd. pdf eicon PDF 112 KB

Cofnodion:

Gofynnwyd i'r pwyllgor wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod er mwyn iddo ystyried yr eitemau busnes a nodwyd yn argymhellion yr adroddiad ar y sail eu bod yn debygol o ddatgelu gwybodaeth eithriedig fel a nodir ym mharagraff gwahardd 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007 mewn perthynas ag eitemau busnes a nodir yn yr adroddiad.

 

Ystyriodd y pwyllgor Brawf Budd y Cyhoedd wrth benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau busnes lle'r oedd Prawf Budd y Cyhoedd yn berthnasol fel a nodir yn yr adroddiad.

 

Penderfynwyd gwahardd y cyhoedd ar gyfer yr eitem fusnes ganlynol.

 

(Sesiwn Gaeëdig)

 

60.

Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Tref 1847 - Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 - Trwydded Cerbyd Hacni a Gyrrwr Hurio Preifat - AA.

Cofnodion:

Manylodd y Rheolwr Trwyddedu, Bwyd a Diogelwch y cefndir mewn perthynas ag AA.

 

Esboniodd AA yr amgylchiadau ac atebodd gwestiynau'r aelodau.

 

Penderfynwyd:

 

1.     Atal trwyddedau gyrru hurio preifat a cherbyd hacni AA am 6 mis

 

2.     Peidio â chymryd unrhyw gamau mewn perthynas â thrwydded cerbyd hacni AA.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Nid oedd y pwyllgor yn fodlon bod AA yn berson addas a phriodol yn dilyn ei gollfarn ar 11 Rhagfyr 2018.

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340