||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a chofnodion drafft

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - Ffon: (01792) 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

56.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, datganwyd y buddiannau canlynol:

 

1)              Datganodd y Cynghorwyr R Francis-Davies, E J King, C E Lloyd and R C Stewart fudd personol yng Nghofnod 76 "Cyfle Masnachol i Ddatblygu Cyfleuster Parcio Newydd ym Mro Tawe”.

57.

Cofnodion. pdf eicon PDF 318 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod blaenorol.

Cofnodion:

Penderfynwyd cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod a restrir isod fel cofnod cywir:

 

1)              Cynhaliwyd cyfarfod y Cabinet ar 15 Awst 2019.

58.

Cyhoeddiadau Arweinydd y Cyngor.

Cofnodion:

Ni wnaed unrhyw gyhoeddiadau gan Arweinydd y Cyngor.

59.

Cwestiynau gan y cyhoedd.

Rhaid i'r cwestiynau ymwneud â materion ar ran agored agenda'r cyfarfod, ac ymdrinnir â hwy o fewn 10 munud.

Cofnodion:

Cyflwynwyd nifer o gwestiynau o flaen llaw ynghylch Cofnod 66 “Adolygiad Cydraddoldeb Blynyddol 2018-2019”, Cofnod 70 “Polisi Trwyddedu HMO 2020” a Chofnod 73 “Caffael ac Ailddatblygu Eiddo FPR7 – Theatr y Palace”.

 

Dywedodd Arweinydd y Cyngor y darperir ymateb ysgrifenedig i’r:

 

1)              Cwestiynau gan Dereck Roberts mewn perthynas â Chofnod 66;

2)              Cwestiynau gan John Row mewn perthynas â Chofnod 70;

3)              Cwestiynau gan Nortridge Perrot mewn perthynas â Chofnod 73.

60.

Hawl i holi cynghorwyr.

Cofnodion:

Gofynnodd y Cynghorydd C A Holley gwestiynau mewn perthynas â Chofnod 62 “Uwchraddio’r System Cynllunio Adnoddau Menter (ERP)” a Chofnod 73 “Caffael ac Ailddatblygu Eiddo FPR7 – Theatr y Palace”.

 

Ymatebodd Arweinydd y Cyngor.

61.

Adborth ar Graffu Cyn Penderfynu - Diweddaru System Cynllunio Adnoddau Menter. pdf eicon PDF 160 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd M H Jones Adborth ar Graffu Cyn Penderfynu mewn perthynas ag "Uwchraddio System Cynllunio Adnoddau Menter (ERP)".

 

Penderfynwyd:

 

1)              Nodi cynnwys yr adborth ar graffu cyn penderfynu.

62.

Diweddaru System Cynllunio Adnoddau Menter. pdf eicon PDF 882 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros Drawsnewid Busnes a Pherfformiad adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer gwaith i uwchraddio'r system Cynllunio Adnoddau Menter a neilltuo ac awdurdodi'r prosiect i'r Rhaglen Gyfalaf gan na fydd y system bresennol yn cael ei chynnal ym mis Tachwedd 2020.

 

Penderfynwyd:

 

1)              Cymeradwyo'r prosiect a'r goblygiadau ariannol a'i ychwanegu at y Rhaglen Gyfalaf er mwyn uwchraddio'r system Cynllunio Adnoddau Menter erbyn mis Tachwedd 2020.

63.

Rhaglen Gweithio Ystwyth a Gweithio Symudol Ddiwygiedig 2018-2022. pdf eicon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros Drawsnewid Busnes a Pherfformiad adroddiad a oedd yn ceisio diwygio'r Rhaglen Gyfalaf o ran cyflwyno offer TGCH ar gyfer gweithio ystwyth a gweithio symudol.  Roedd yr adroddiad hefyd yn ceisio cydymffurfio â Rheol 7 y Weithdrefn Ariannol, "Rhaglennu ac Arfarniadau Cyfalaf", i neilltuo ac awdurdodi cynlluniau i'r Rhaglen Gyfalaf.

 

Penderfynwyd:

 

1)              Cymeradwyo'r adroddiad a'r cyllidebau Cyfalaf a'u neilltuo i'r Rhaglen Gyfalaf.

64.

Ymchwiliad Craffu i Waith Cydraddoldebau. pdf eicon PDF 203 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd L S Gibbard ganfyddiadau, casgliadau ac argymhellion y Panel Ymchwiliad Craffu Cydraddoldebau yn ei ymchwiliad cydraddoldebau.

 

Penderfynwyd:

 

1)              Y dylid nodi'r adroddiad:

 

2)              Y caiff Aelod y Cabinet perthnasol y dasg o adrodd yn ôl i'r Cabinet drwy lunio ymateb ysgrifenedig i'r argymhellion craffu a'r cam(au) gweithredu arfaethedig.

65.

Adroddiad Monitro Perfformiad Chwarter 1 2019/20. pdf eicon PDF 351 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros Drawsnewid Busnes a Pherfformiad adroddiad a oedd yn amlinellu'r Perfformiad Corfforaethol ar gyfer Chwarter 1, 2019-2020.

 

Penderfynwyd:

 

1)              Nodi ac adolygu'r canlyniadau perfformiad i helpu i gyfeirio penderfyniadau gweithredol ynglŷn â dyrannu adnoddau a, lle bo'n berthnasol, gamau gweithredu cywiro i reoli a gwella perfformiad ac effeithlonrwydd wrth gyflawni blaenoriaethau lleol a chenedlaethol.

66.

Adolygiad Cydraddoldeb Blynyddol 2018/19. pdf eicon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros Drawsnewid Busnes a Pherfformiad adroddiad a oedd yn cyhoeddi Adolygiad Cydraddoldeb Blynyddol y cyngor ar gyfer 2018-19 yn unol â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a rheoliadau adrodd ar gyfer Cymru.

 

Penderfynwyd:

 

1)              Cymeradwyo cynnwys yr adroddiad i'w gyhoeddi.

67.

Tendr ar gyfer System Brynu Ddynamig er mwyn darparu gwasanaethau tacsi pdf eicon PDF 277 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd adroddiad a oedd yn darparu manylion canlyniad y broses dendro ac a oedd yn ceisio cymeradwyaeth i ddyfarnu contractau i'r ymgeiswyr llwyddiannus.

 

Penderfynwyd:

 

1)              Rhoi'r System Brynu Ddynamig ar gyfer gwasanaethau tacsis ar waith ar gyfer y cyfnod rhwng 28 Hydref 2019 a 30 Mehefin 2021 gydag opsiwn o'i hestyn am 36 mis ychwanegol;

 

2)              Derbyn a rhoi lle i dendrau'r gweithredwyr yn Atodiad A yr adroddiad ar y System Brynu Ddynamig ar gyfer gwasanaethau tacsis.

68.

Rheol 7 Adroddiad y Weithdrefn Ariannol - Rhaglen Cyfalaf Newid Cerbydau Priffyrdd a Thrafnidiaeth 2019/20 pdf eicon PDF 242 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth am wariant cyfalaf ar y rhaglen Newid Cerbydau arfaethedig ar gyfer priffyrdd a chludiant 2019-2020.

 

Penderfynwyd:

 

1)              Cymeradwyo Rhaglen Gyfalaf Newid Cerbydau Priffyrdd a Chludiant 2019-2020.

69.

Rheol 7 y Weithdrefn Ariannol - Grantiau Cyfalaf y Gronfa Trafnidiaeth Leol, y Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol a Theithio Llesol ar gyfer 2019/20. pdf eicon PDF 653 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd adroddiad a oedd yn cadarnhau canlyniad y cais am arian o'r Gronfa Trafnidiaeth Leol, y Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol a'r Gronfa Teithio Llesol ac a oedd yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer gwariant ar y prosiectau cysylltiedig yn 2019-2020.

 

Penderfynwyd:

 

1)              Cymeradwyo cynlluniau'r Gronfa Trafnidiaeth Leol, y Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol a'r Gronfa Teithio Llesol, ynghyd â'u goblygiadau ariannol.

70.

Polisi Trwyddedu HMO 2020. pdf eicon PDF 273 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros Gyflwyno adroddiad a oedd yn ceisio adolygiad o drwyddedu Tai Amlfeddiannaeth (HMO) yn Abertawe, gan gynnwys ceisiadau am drwyddedu ychwanegol.

 

Penderfynwyd:

 

1)              Cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar Bolisi Drafft Trwyddedu HMO ar gyfer 2020, gan gynnwys Cynllun Trwyddedu HMO Ychwanegol yn wardiau etholiadol y Castell, Uplands a St Thomas;

 

2)              Yn dilyn hyn, caiff canlyniadau'r ymgynghoriad hwn eu hadrodd yn ôl i'r cyngor er mwyn mabwysiadu Polisi Trwyddedu newydd ar gyfer 2020.

71.

Rhaglen Hunan-Adeiladu Llywodraeth Cymru yn Nghyngor Abertawe. pdf eicon PDF 253 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni adroddiad a oedd yn amlinellu lansio'r cynllun newydd ym mis Hydref 2019 gan Lywodraeth Cymru a sut roedd Cyngor Abertawe'n credu y gall gyfrannu at ei lwyddiant.

 

Penderfynwyd:

 

1)              Y bydd yr awdurdod yn gweithio gyda'r Adran Tai yn Llywodraeth Cymru i dreialu prosiect peilot hunanadeiladu yn y sir trwy ei fenter Siop Plotiau a chaiff ei lansio ym mis Hydref 2019;

 

2)              Bydd yr awdurdod yn ystyried cael benthyciad gan Lywodraeth Cymru o ran ariannu'r prosiect.

72.

Dinas-ranbarth Bae Abertawe - Diwygiadau i Gytundeb y Cyd-bwyllgor pdf eicon PDF 156 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer y diwygiadau yng Nghytundeb Cyd-bwyllgor Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

 

Penderfynwyd:

 

1)              Cytuno ar y diwygiadau yng Nghytundeb Cyd-bwyllgor Dinas-ranbarth Bae Abertawe fel a amlinellir yn Atodiad B yr adroddiad;

 

2)              Awdurdodi'r Prif Swyddog Cyfreithiol/Swyddog Monitro i ymrwymo i weithred amrywio i gyflawni'r newidiadau i Gytundeb y Cyd-bwyllgor a rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Prif Weithredwr mewn ymgynghoriad ag Arweinydd y Cyngor i wneud unrhyw fân ddiwygiadau i'r cytundeb yn ôl yr angen ac fel a gytunwyd rhwng yr Awdurdodau Partner.

73.

Caffael ac ailddatblygu eiddo FPR7 - Theatr y Palace. pdf eicon PDF 254 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth a oedd yn ceisio cydymffurfio â Rheol 7 y Weithdrefn Ariannol er mwyn cyflwyno ac awdurdodi ychwanegu cynlluniau newydd at y Rhaglen Gyfalaf.

 

Penderfynwyd:

 

1)              Cymeradwyo'r bwriad i gaffael ac ailddatblygu Theatr y Palace fel rhan o raglen Adeiladu ar gyfer y Dyfodol Llywodraeth Cymru a'r goblygiadau ariannol cysylltiedig a'u hychwanegu at y Rhaglen Gyfalaf;

 

2)              Awdurdodi'r cynnig i gaffael Theatr y Palace yn ôl y telerau a nodir yn yr adroddiad hwn yn amodol ar gymeradwyo cynnig am arian grant gan Lywodraeth Cymru. Awdurdodi'r Cyfarwyddwr Lleoedd, mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Cyllid a'r Prif Swyddog Cyfreithiol, i drafod a chytuno ar yr holl amodau terfynol y mae eu hangen i symud y gweithrediad hwn yn ei flaen a chaiff y Prif Swyddog Cyfreithiol ei awdurdodi i gyflwyno'r prosiect hwn a diogelu buddiannau'r cyngor;

 

3)              Awdurdodi'r Cyfarwyddwr Lleoedd i ymgymryd â'r broses diwydrwydd dyladwy briodol fel rhan o'r pryniant arfaethedig er mwyn sicrhau bod y cyflwr a'r pris prynu a delir yn cynrychioli'r gwerth gorau.

74.

Gwahardd y cyhoedd: - pdf eicon PDF 238 KB

Cofnodion:

Gofynnwyd i'r Cabinet wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod er mwyn iddo ystyried yr eitem(au) f/busnes a nodwyd yn argymhellion yr adroddiad(au) ar y sail ei bod/eu bod yn debygol o ddatgelu gwybodaeth eithriedig fel y nodir ym mharagraff gwahardd Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywiad) (Cymru) 2007 mewn perthynas ag eitemau busnes y nodir yn yr adroddiad(au).

 

Ystyriodd y Cabinet Brawf Budd y Cyhoedd wrth benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitem fusnes lle'r oedd Prawf Budd y Cyhoedd yn berthnasol fel a nodir yn yr adroddiad.

 

Penderfynwyd y dylid gwahardd y cyhoedd ar gyfer yr eitem(au) f/busnes canlynol.

 

(Sesiwn Gaeëdig)

 

75.

Caffael ac ailddatblygu eiddo FPR7 - Theatr y Palace.

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth a oedd yn ceisio cydymffurfio â Rheol 7 y Weithdrefn Ariannol er mwyn neilltuo ac awdurdodi ychwanegu cynlluniau newydd at y Rhaglen Gyfalaf.

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r argymhellion, fel y'u hamlinellir yn yr adroddiad.

76.

Cyfle masnachol i ddatblygu cyfleuster parcio newydd ym Mro Tawe.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros Drawsnewid Busnes a Pherfformiad adroddiad a oedd yn ceisio neilltuo cynllun arall i'r Rhaglen Gyfalaf yn unol â'r Rheolau Gweithdrefnau Ariannol er mwyn cael refeniw ychwanegol i'r awdurdod trwy osodiadau trydydd parti ac i alluogi swyddogion i gytuno ar yr amodau a thelerau terfynol.

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r argymhellion, fel y'u hamlinellir yn yr adroddiad.

77.

Bwriad i brynu eiddo yng nghanol y ddinas i fuddsoddi ynddo.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros Drawsnewid Busnes a Pherfformiad adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer prynu eiddo fel rhan o'r Gronfa Buddsoddi mewn Eiddo. Crëwyd y Gronfa yn dilyn penderfyniad gan y Cabinet a wnaed ar 21 Gorffennaf 2016.

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r argymhellion, fel y'u hamlinellir yn yr adroddiad.

78.

Prosiect Rhesymoli Depos.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros Drawsnewid Busnes a Pherfformiad adroddiad a oedd yn rhoi diweddariad ar y prosiect Rhesymoli Depos ac a oedd yn ceisio awdurdod i gaffael buddiant prydles er mwyn gallu symud o Lanfa Pipehouse i fan arall.

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r argymhellion, fel y'u hamlinellir yn yr adroddiad.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340