||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - Ffon: (01792) 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

94.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, ni ddatganwyd unrhyw gysylltiadau.

 

95.

Adroddiad(au) Arweinydd y Cyngor.

Cofnodion:

Ni wnaed unrhyw gyhoeddiadau gan Arweinydd y Cyngor.

 

96.

Cwestiynau gan y cyhoedd.

Rhaid i'r cwestiynau ymwneud â materion ar ran agored agenda'r cyfarfod, ac ymdrinnir â hwy o fewn 10 munud.

Cofnodion:

 

 

Ni ofynnwyd unrhyw gwestiynau.

 

97.

Hawl i holi cynghorwyr.

Cofnodion:

Gofynnodd y Cynghorydd M B Lewis gwestiwn ynglŷn â Chofnod 99 "Diweddariad ar Gam 1 Cynllun Abertawe Ganolog a'r FPR7".

 

Ymatebodd yr Arweinydd yn briodol.

 

 

98.

Craffu Cyn Penderfyniad - Diweddariad ar Gam 1 Cynllun Abertawe Ganolog a'r FPR7.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cyng. J W Jones yr adborth craffu cyn penderfynu.

 

Diolchodd yr Arweinydd i’r swyddogion craffu am y llythyr a'u mewnbwn.

 

99.

Diweddariad ar Gam 1 Cynllun Abertawe Ganolog a'r FPR7. pdf eicon PDF 6 MB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros yr Economi a Strategaeth adroddiad a oedd yn darparu diweddariad am Gam 1 Cynllun Abertawe Ganolog ac yn gofyn am awdurdodiad cyllideb er mwyn mynd ati i gyflwyno'r cynllun yn unol â Rheolau Gweithdrefnau Ariannol.

 

Penderfynwyd:

 

1)              Awdurdodi cyllideb ychwanegol gwerth £3m er mwyn caniatáu i'r dyluniadau manwl symud ymlaen er mwyn i'r prosiect allu cyflawni sicrwydd cost;

 

2)              Nodi ffigur cyffredinol presennol y gyllideb, sef £130m;

 

3)              Rhoi pwerau dirprwyedig i Arweinydd y Cyngor, Dirprwy Arweinydd y Cyngor a Swyddog Adran 151 ar gyfer £6.9m pellach i barhau gyda'r gwaith galluogi cyn cychwyn y prif gontract, unwaith bydd sicrwydd pellach o ran cyllid a fforddadwyedd.

 

4)              Cymeradwyo a chadarnhau'r adnoddau cyllid ychwanegol y mae eu hangen i ddatblygu'r cynllun a chadarnhau cyfalafu swyddogion priodol sy'n gweithio ar y cynllun lle bo'n bosib er mwyn ariannu cyflwyniad.

 

100.

Gwahardd y cyhoedd. pdf eicon PDF 111 KB

Cofnodion:

Gofynnwyd i'r Cabinet wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod er mwyn iddo ystyried yr eitem(au) f/busnes a nodwyd yn argymhellion yr adroddiad(au) ar y sail ei bod/eu bod yn debygol o ddatgelu gwybodaeth eithriedig fel y nodir ym mharagraff gwahardd Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) (Amrywiad) (Cymru) 2007 mewn perthynas ag eitemau busnes y nodir yn yr adroddiad(au).

 

Ystyriodd y Cabinet Brawf Budd y Cyhoedd wrth benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitem fusnes lle'r oedd Prawf Budd y Cyhoedd yn berthnasol fel a nodir yn yr adroddiad.

 

Penderfynwyd y dylid gwahardd y cyhoedd ar gyfer yr eitem(au) f/busnes canlynol.

(Sesiwn Gaeëdig)

 

101.

Hawl i holi cynghorwyr.

Cofnodion:

Ni ofynnwyd unrhyw gwestiynau.

 

102.

Diweddariad ar Gam 1 Cynllun Abertawe Ganolog a'r FPR7.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros yr Economi a Strategaeth adroddiad a oedd yn darparu manylion ariannol am Gam 1 Cynllun Abertawe Ganolog yn unol â Rheolau Gweithdrefnau Ariannol.

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r argymhellion, fel y'u hamlinellir yn yr adroddiad.

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340