||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Ddinas, Abertawe

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - Ffon: (01792) 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

42.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Yn unol â'r cod Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

 

43.

Cofnodion. pdf eicon PDF 111 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

Penderfynwyd cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) a restrir isod fel cofnod cywir:

 

Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 19 Gorffennaf, 2018.

44.

Adroddiad(au) Arweinydd y Cyngor.

The Leader of Council made no announcements.

Cofnodion:

Ni wnaed unrhyw gyhoeddiadau gan Arweinydd y Cyngor.

45.

Cwestiynau gan y cyhoedd.

Rhaid i'r cwestiynau ymwneud â materion ar ran agored agenda'r cyfarfod, ac ymdrinnir â hwy o fewn 10 munud.

 

Cofnodion:

Ni ofynnwyd unrhyw gwestiynau.

 

46.

Hawl i holi cynghorwyr.

Cofnodion:

Ni ofynnwyd unrhyw gwestiynau.

 

47.

Monitro Refeniw a'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 1af 2018/19. pdf eicon PDF 203 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros yr Economi a Strategaeth adroddiad a oedd yn cynnwys monitro ariannol cyllidebau refeniw a chyfalaf 2018/19, gan gynnwys cyflwyno arbedion cyllidebol.

 

Penderfynwyd nodi'r sylwadau a'r amrywiadau yn yr adroddiad hwn a'r camau gweithredu sydd ar y gweill er mwyn mynd i'r afael â'r rhain.

 

48.

Penodiadau Llywodraethwyr Awdurdod Lleol. pdf eicon PDF 95 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Grŵp Penodi Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer yr enwebiadau a gyflwynwyd i lenwi swyddi gwag Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol (ALl) ar gyrff llywodraethu ysgolion.

 

Penderfynwyd:

 

1)              Cymeradwyo'r enwebiadau canlynol a argymhellwyd gan y Prif Swyddog Addysg ar y cyd ag Aelod y Cabinet dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau:

 

1)

Ysgol Gynradd Newton

Dr Nia Love

2)

Ysgol Gynradd Parkland

Mrs Claire Aubrey
Y Cyng. Stephen Gallagher

3)

Ysgol Gynradd y Garreg Wen

Mr Gareth Ford

 

49.

Ymateb y Cabinet i Ymchwiliad Craffu i Waith Ranbarthol pdf eicon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros yr Economi a Strategaeth adroddiad a oedd yn amlinellu ymateb i'r argymhellion craffu cyflwynwyd cynllun gweithredu ar gyfer cael cytundeb.

 

1)  Penderfynwyd cytuno ar yr ymateb a amlinellwyd yn yr adroddiad a'r cynllun gweithredu cysylltiedig.

 

50.

Gwahardd y cyhoedd: - pdf eicon PDF 111 KB

Cofnodion:

Gofynnwyd i'r Cabinet wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod er mwyn iddo ystyried yr eitem(au) f/busnes a nodwyd yn argymhellion yr adroddiad(au) ar y sail ei bod/eu bod yn debygol o ddatgelu gwybodaeth eithriedig fel a nodir ym mharagraff gwahardd Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) (Amrywiad) (Cymru) 2007 mewn perthynas ag eitemau busnes a nodir yn yr adroddiad(au).

 

Ystyriodd y Cabinet Brawf Budd y Cyhoedd wrth benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitem fusnes lle'r oedd Prawf Budd y Cyhoedd yn berthnasol fel a nodir yn yr adroddiad.

 

Penderfynwyd y dylid gwahardd y cyhoedd ar gyfer yr eitem(au) f/busnes canlynol.

 

(Sesiwn Gaeëdig)

 

51.

Gwaith Copr yr Hafod - Penderyn - Penawdau'r Telerau.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros yr Buddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth i ddechrau cytundeb i brydlesu gyda Penderyn ar sail y Penawdau Telerau a drafodwyd yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor ar gyfer gwaredu asedau.

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r argymhellion, fel y'u hamlinellir yn yr adroddiad.

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340